Nederlandse primeur: voorfinancieren van grote energieprojecten door lokale initiatieven

Burgerinitiatieven spelen een steeds belangrijkere rol bij het vergroten van het aandeel duurzame energie in Nederland. Zon en wind zijn lokaal beschikbaar en gezamenlijk eigendom stimuleert betrokkenheid en draagvlak. De provincie Gelderland steunt daarom als eerste in Nederland burgerinitiatieven met een subsidie onder leningsvoorwaarden. Daarmee kunnen lokale energie-initiatieven de kostbare en tijdrovende voorbereiding financieren. Zoals ruimtelijke en technische onderzoeken, maar ook plannen voor communicatie en participatie-aanpak. Dat vraagt veel geld, waar juist deze initiatieven dan nog niet over beschikken.

“Lokale energiecoöperaties beschikken niet of nauwelijks over eigen vermogen terwijl ze bij de start juist tegen allerlei kosten aanlopen. Tegelijk is het dan nog onzeker of hun project gaat slagen en dat maakt dat banken en andere investeerders in deze fase niet willen instappen”, aldus gedeputeerde voor energietransitie Jan Jacob van Dijk. “Terwijl de energietransitie vraagt om veel lokaal opgewekte duurzame energie. Wij willen die initiatieven ondersteunen. Daarom hebben we deze lening opgesteld.” Binnen vijf jaar na de realisatie (financial close) van het project moet deze lening worden terug betaald. Dat kan dan uit de toekomstige opbrengsten van stroom of SDE+-subsidie.

Eisen

Een energiecoöperatie, bestaande uit tenminste 50 personen die aangesloten zijn via lidmaatschap of aandelen en die op afzonderlijke adressen wonen, kan deze subsidie aanvragen. De subsidie is te gebruiken voor het aanvragen van een wijziging van een bestemmingsplan, het opstellen van een milieueffectrapport en onderzoeken voor het aanvragen van een vergunning. Ook is het mogelijk de subsidie te gebruiken voor de inhuur van een projectleider of een communicatie of marketingplan gericht op respectievelijk draagvlak en deelname.“ Juist bij de start van een project is het van belang om te werken aan draagvlak en participatie. Vandaar dat we ook deze kosten subsidiëren”, aldus Jan Jacob van Dijk.

Laag rentepercentage

Een marktconforme rente komt al snel boven de 10% op jaarbasis uit. Dat levert mogelijk extra drempels op voor aanvragers. Om lokale initiatieven te versnellen, biedt de provincie Gelderland via deze subsidieregeling een lager rentepercentage van 5%. Voor dit jaar heeft Gelderland 1 miljoen euro beschikbaar, waarmee ze naar verwachting 3 tot 4 lokale initiatieven kan ondersteunen. Het geld dat via afbetaalde leningen terugvloeit zal opnieuw worden ingezet voor andere projecten.

Advies Oost NL

Het project dat initiatiefnemers willen starten en waarvoor zij de voorfinanciering aanvragen mag niet in strijd zijn met het provinciale ruimtelijke beleid. Daarnaast moet het initiatief voor tenminste 50% door particulieren worden gefinancierd en ten minste 50% van de zeggenschap bij particulieren liggen. Deze eisen gelden ook voor de exploitatie. De exploitatie dient binnen drie jaar een positief bedrijfsresultaat op te leveren. Voor de toets op de financiële eisen vragen de initiatiefnemers een advies aan bij Oost NL, de ontwikkelmaatschappij van Oost-Nederland.

Share Button