KBC start als eerste Belgische financiële instelling met volwaardig duurzaam pensioensparen

KBC – als promotor – start als eerste op de Belgische markt[1] met een door KBC Asset Management beheerd duurzaam pensioenspaarfonds dat volledig beantwoordt aan de BEAMA-vereisten inzake duurzaamheid. Pricos SRI, dat geen eindvervaldag heeft en geen kapitaalbescherming biedt, is een actief beheerd pensioenspaarfonds dat enkel belegt in bedrijven en emittenten die de toets van de duurzaamheidsscreening van KBC Asset Management, als beheerder, doorstaan. Dat betekent dat die bedrijven hoog moeten scoren op het vlak van milieu, sociaal beleid en behoorlijk ondernemingsbestuur. Door te kiezen voor een duurzaam pensioenspaarfonds, draagt de belegger actief bij aan een duurzamere samenleving, terwijl hij uitzicht behoudt op een potentieel aantrekkelijk langetermijnrendement.

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, licht toe: Onze beslissing om een duurzaam pensioenspaarfonds op de markt te brengen past volledig in de pioniersrol die KBC al bijna 30 jaar vervult op het vlak van duurzaam beleggen. Het is tegelijkertijd een duidelijke illustratie van het strategisch belang dat wij hechten aan het opnemen van onze rol in de samenleving. Ik stel met genoegen vast dat onze klanten meegaan in onze duurzaamheidsvisie. Door te kiezen voor duurzame beleggingsproducten dragen zij actief bij tot een betere samenleving voor iedereen. KBC is nu de eerste Belgische financiële instelling die haar klanten de mogelijkheid biedt om ook hun pensioensparen op een duurzame manier in te vullen.”

Eerste BEAMA-conform duurzaam pensioenspaarfonds

Pricos SRI beantwoordt als eerste – en tot nu toe enige – pensioenspaarfonds aan de bijzonder strikte duurzaamheidscriteria die BEAMA oplegt. Het combineert een best-in-class benadering met strenge uitsluitingsregels en beleggingspolicies. Zo mag er niet worden belegd

  • in bedrijven die actief zijn in wapenproductie,
  • in bedrijven of sectoren die speculeren op voedselprijzen,
  • in bedrijven die fossiele brandstoffen ontginnen,
  • in bedrijven die geen aantoonbaar anticorruptiebeleid voeren.

Ook de tabaks- en de gokindustrie worden uitgesloten.

Pricos SRI behoudt ook de waardevolle focus op kleine bedrijven met een interessant winstpotentieel. Maar net als voor de grote bedrijven geldt er een strenge selectiepolitiek. Om die bedrijven te scoren op het vlak van duurzaamheid werkt KBC Asset Management, als beheerder, nauw samen met een wereldwijd erkend onderzoeksbureau inzake duurzaamheidsanalyse en vertrouwt het op het advies van een onafhankelijke raad van gespecialiseerde academici.
Johan Thijs vult aan: “Door de toepassing van strenge selectiecriteria en het samenwerken met gespecialiseerde onafhankelijke experts, krijgt duurzaam pensioensparen met Pricos SRI een volwaardige invulling. Het is uiteindelijk aan de klant om die keuze te maken. Wij zorgen ervoor dat de klant alle mogelijkheden aangeboden krijgt om maatschappelijk relevant te beleggen. Rendement en duurzaamheid kunnen immers perfect samengaan.”
Klanten die hun bestaande, door KBC Asset Management beheerde pensioenspaarfonds willen omzetten naar Pricos SRI kunnen dat gratis en zonder veel administratieve formaliteiten. Bovendien behouden ze het opgebouwde rendement en hun fiscaal voordeel. Wel moeten ze ermee rekening houden dat – binnen de normale lopende kosten – jaarlijks een vergoeding van 0.10% voor de duurzaamheidsscreening zal worden aangerekend. Als belegger kan men slechts één pensioenspaarrekening openen in een belastbaar tijdperk. Heeft men in een voorgaand jaar al een contract afgesloten, dan mag men nu opnieuw een contract afsluiten. De belegger heeft per inkomstenjaar wel maar recht op een belastingvermindering voor één van de twee (of meerdere) contracten.

Pricos SRI is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht, beheerd door KBC Asset Management NV.
De spreiding binnen een pensioenspaarfonds moet binnen welbepaalde wettelijke grenzen gebeuren: zo mag maximaal 75% belegd zijn in obligaties, maximaal 75% in aandelen, en mag ten hoogste 10% in cash aangehouden worden. Bovendien mag maximaal 20% in een andere munt dan de euro uitgedrukt zijn. Pricos SRI belegt meer in aandelen dan in obligaties.
Risico- en opbrengstindicator: 4 op een schaal van 1 (lager risico en potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoger risico en potentieel hogere opbrengst). De wettelijk voorgeschreven risico- en opbrengstenindicator wordt bepaald op basis van de marktgevoeligheid van het fonds. Een belegging in Pricos SRI heeft bovendien een gemiddeld inflatierisico: het obligatiegedeelte biedt geen bescherming tegen een stijging van de inflatie. Pricos SRI heeft geen kapitaalbescherming en geen eindvervaldag.

Eenmalige belasting van 8% op het moment dat u 60 jaar wordt (of na 10 jaar looptijd als u vanaf 55 start). Die belasting wordt berekend op het totaal van de stortingen, gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75%. Vroegtijdig opvragen is mogelijk, maar fiscaal zeer nadelig.  U betaalt dan immers een belasting van 33%.  We verwijzen voor meer uitleg over de taxatie graag naar het prospectus, D. Belastingstelsel voor de belegger.  De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen.

Toetredingskosten : 2% op nieuwe stortingen. Lopende kosten (schatting omdat het fonds in mei 2018 van start gaat): 1,36% ; waarvan beheersvergoeding : 1,02% (incl. 0,10% voor de in het prospectus omschreven duurzaamheidsscreening). Er zijn geen uittredingskosten of beursbelasting en u kunt gratis overstappen van uw huidige pensioenspaarfonds naar Pricos SRI. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na toetreding: maximaal 5%.

 

Pensioenspaarfondsen: instapproduct voor jonge beleggers

Meer dan de helft van de nieuwe pensioenspaarcontracten worden vandaag afgesloten door jongeren (-30j), en dat aandeel is nog steeds stijgend. Vaak is het voor hen het eerste beleggingsproduct waarop ze intekenen. Door nu ook een duurzame variant aan te bieden, komt KBC, als promotor, tegemoet aan de stijgende vraag naar duurzame beleggingsproducten. Op nagenoeg één jaar tijd is het belegd vermogen in door KBC Asset Management beheerde duurzame beleggingsfondsen meer dan verdubbeld tot 7,7 miljard euro. Vandaag kiest 45% – of bijna 1 op 2 – van de KBC-klanten die een volledig vermogen door KBC, als promotor, laten beleggen voor de duurzame invulling. Duurzame fondsen streven niet alleen naar rendement, maar bieden bovendien ook een maatschappelijk dividend. Tegelijk geeft de duurzame belegger een duidelijk en krachtig signaal aan bedrijven en overheden die niet maatschappelijk verantwoord functioneren.

[1]  Met “Pensioensparen” wordt bedoeld “beleggen in een pensioenspaarfonds”. Pricos SRI is vanaf 7 mei beschikbaar bij KBC, CBC en KBC Brussels.

Share Button