Wereldwijde klantwaardering bekrachtigt Oikocredits positieve resultaten over 2019

Sociaal impactinvesteerder Oikocredit heeft vandaag haar jaarresultaten over 2019 gepubliceerd. De coöperatie heeft vooruitgang geboekt met het actualiseren van haar bedrijfsmodel. Het groeiende aantal beleggers laat zien dat steeds meer klanten vertrouwen hebben in Oikocredits model en de organisaties die Oikocredit financiert zijn positief in hun feedback.

Belangrijkste resultaten over 2019:

  • Netto geconsolideerd resultaat: € 14,3 miljoen (2018: € 1,3 miljoen)
  • Totale geconsolideerde activa: € 1.310,4 miljoen (2018: € 1.292,9 miljoen)
  • Financieringsportefeuille: € 1.064,6 miljoen (2018: € 1.046,6 miljoen)
  • 75 huidige en potentiële partners profiteren van programma’s voor capaciteitsopbouw ter waarde van € 0,7 miljoen (2018: € 0,9 miljoen).
  • Totaalbedrag toevertrouwde middelen: € 1.271,2 miljoen (2018: € 1.228,2 miljoen)
  • 59.000 beleggers (2018: 57.000)
  • Voorgesteld dividend van 1% (zoals in 2018)

Verbeterde financiële resultaten

De financiële resultaten van Oikocredit zijn verbeterd, met een netto-inkomen van € 14,3 miljoen (tegenover € 1,3 miljoen in 2018). Lagere bedrijfskosten, verbeterde marges op nieuwe leningen en de verkoop van drie equity-investeringen droegen bij aan het resultaat. De totale geconsolideerde activa stegen tot € 1.310,4 miljoen (van € 1.292,9 miljoen). De Managing Board van Oikocredit zal, met steun van de Raad van Commissarissen, een dividend van 1% over 2019 voorstellen aan de leden van de coöperatie. De beslissing over de hoogte van het dividend nemen de leden op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Oikocredit in juni.

Gestage groei portefeuille

Oikocredit streeft ernaar het leven van mensen met een laag inkomen te verbeteren door partnerorganisaties te financieren die voornamelijk werken op het gebied van inclusieve financiering (waaronder microfinanciering), landbouw en duurzame energie. Eind 2019 had de coöperatie haar financieringsportefeuille uitgebreid tot € 1.064,6 miljoen (van € 1.046,6 miljoen in 2018) en werkte ze samen met 674 partners in 65 landen.

De financiering voor partners in de sector inclusieve financiering nam toe tot € 826,3 miljoen (van € 796,2 miljoen in 2018). De landbouwinvesteringen groeiden tot € 172,3 miljoen (van € 168,8 miljoen). Investeringen in duurzame energie stegen tot € 52,1 miljoen (van € 48,4 miljoen), waarbij meer nadruk ligt op kleinschalige projecten met directe sociale impact voor lokale gemeenschappen. De financiering voor andere sectoren is verlaagd naar € 17,2 miljoen (van € 32,2 miljoen) in overeenstemming met de geüpdatete strategie van Oikocredit. Deze strategie is gericht op het financieren van de sectoren inclusieve financiering, landbouw en duurzame energie. De totale portefeuille omvat zowel leningen (86,0% van de financieringsportefeuille, vergeleken met 84,5% in 2018), als equity-investeringen (de laatste daalden licht tot 14,0%; 15,5% in 2018).

De kwaliteit van de portefeuille bleef over het algemeen goed, maar in de landbouwportefeuille bleef de PAR 90 (het percentage van de kredietportefeuille met meer dan 90 dagen achterstallige betalingen) hoog. De financieringsgroei in verschillende landbouw-subsectoren werd gematigd om dit risico beter te kunnen beheersen. Tegelijkertijd blijft Oikocredit landbouwpartners steunen vanwege de grote impact voor kleine boeren en plattelandsbevolking met een laag inkomen.

Partners waarderen sociale focus

Social performance management staat centraal in het financieringsmodel van Oikocredit. Daarbij hoort ook zorgvuldige due diligence en monitoring van de ESG-aspecten van partners. Uit het vijfde partnertevredenheidsonderzoek van Oikocredit bleek dat partners waarde hechten aan de sociale focus, klantenservice, deskundigheid en de lange-termijn betrokkenheid van de coöperatie.

Oikocredit biedt partners programma’s voor capaciteitsopbouw om hen te helpen veerkrachtiger te worden en maximale sociale impact te genereren. In 2019 is € 0,7 miljoen (2018: € 0,9 miljoen) uitgegeven aan ondersteuning van capaciteitsopbouw voor 75 huidige en potentiële partners in 24 landen.

Groei aantal investeerders

Het aantal personen en organisaties dat rechtstreeks of via de ondersteunende verenigingen van Oikocredit en de Oikocredit International Share Foundation in Oikocredit investeert, is in 2019 met ongeveer 2.000 toegenomen tot 59.000 (toename in 2018: 1.000). De coöperatie verhoogde haar ledenkapitaal met 4,4% tot € 1.129,8 miljoen (€ 1.082,5 miljoen in 2018). De netto-instroom aan financiering via leden en bankpartners was € 38,4 miljoen (€ 77,9 miljoen in 2018). Omdat voldoende aan de financieringsbehoefte is voldaan door de leden van de coöperatie, is de instroom vanuit banken teruggebracht.

Klaar voor de toekomst

In 2019 zette Oikocredit haar strategie voor 2018-2022 voort en voltooide het de voorgenomen herstructurering. Thos Gieskes, Managing Director bij Oikocredit: “Met een hernieuwde focus en een flexibeler operationeel model zijn we nu beter in staat om onze partners, leden en investeerders te bedienen met een grotere veerkracht en vertrouwen. We zijn erg blij dat we 2.000 nieuwe investeerders hebben mogen verwelkomen en dat ons recente onderzoek laat zien hoezeer partners onze diensten waarderen. In 2020 zullen we onze manier van werken blijven verbeteren. We kijken ernaar uit om onze relatie voort te zetten met zowel mensen die ons hun middelen toevertrouwen, als de mensen met lage inkomens die we via partnerorganisaties financieren, met als doel hun levenskwaliteit te verbeteren.

Monitoring van de huidige situatie

Oikocredit volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus COVID-19 nauwgezet en beoordeelt dagelijks de mogelijke effecten op de bedrijfsactiviteiten. Het werk van Oikocredit gaat door, waarbij de richtlijnen voor volksgezondheid gelden die zijn opgesteld door de autoriteiten van de landen waar Oikocredit actief is, en de gezondheid en veiligheid van het personeel een topprioriteit is. Er zijn noodplannen om ingrijpende operationele gebeurtenissen het hoofd te bieden, mochten deze zich voordoen. Oikocredit blijft ook de situatie van haar partners volgen en ondersteunt hen waar mogelijk. Investeerders zullen regelmatig updates ontvangen via de website van Oikocredit www.oikocredit.nl.

Thos Gieskes: “Zoals in de afgelopen 45 jaar blijft Oikocredits benadering én de ondersteuning die we onze partners bieden gericht op de lange termijn. Sociale impact en financiële duurzaamheid zijn en blijven onze prioriteit. Met ons lange trackrecord in opkomende markten en onze lokale aanwezigheid hebben we er vertrouwen in dat we ons werk in deze onzekere tijden kunnen voortzetten.

Meer informatie over de jaarresultaten 2019 zal beschikbaar zijn in het Oikocredit 2019 Annual Report dat begin april verschijnt.

Share Button