De AVA thema’s van de VBDO in 2021

Bron
VBDO

Partner

Al ruim 25 jaar bezoekt de VBDO zo’n 40 algemene vergaderingen van aandeelhouders (AVA’s) van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. De VBDO wil dat de impact van haar engagement zo groot mogelijk is. Daarom prioriteren ze iedere drie jaar thema’s die de VBDO en haar leden belangrijk achtten. Het zijn thema’s die de duurzame prestaties van bedrijven kunnen vergroten, materieel zijn voor het grootste deel van de bedrijven en een innovatief karakter kennen. Tot slot moeten ze een link hebben naar een ESG-criterium: vanuit die link kiest de VBDO voor 2021 een drietal thema’s; een environmental thema (klimaatadaptatie), een social thema (werkomstandigheden ketens) en een governance thema (diversiteit).

De thema’s worden bepaald naar aanleiding van input van de leden, experts en van de te bezoeken bedrijven. Na afloop van het AVA-seizoen presenteert de VBDO haar impact in het AVA-engagement rapport.

Hieronder volgt een beknopte omschrijven van de AVA-thema’s van 2020. Klimaatadaptatie is voor het derde jaar een engagement thema, werkomstandigheden in de keten en diversiteit voor het tweede jaar.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is de overkoepelende term die gebruikt wordt voor de omgang met de gevolgen van klimaatverandering. De term omschrijft zowel vatbaarheid voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering, als het omgaan met eventuele positieve effecten. VBDO verwacht dat bedrijven risico’s en kansen identificeren van fysieke gevolgen van klimaatverandering voor de eigen operaties en in de keten. Voor het beheersbaar maken van klimaatrisico’s moeten bedrijven klimaatadaptatiestrategieën ontwikkelen. Ondernemingen zullen moeten laten zien dat deze strategieën context specifiek zijn, onderhevig zijn aan lokale stakeholderconsultatie en dat het bedrijf de klimaatbestendigheid onderzoekt van gemeenschappen waar het opereert.

Allesomvattende klimaatadaptatiestrategieën zorgen ervoor dat het bedrijf bestendig is tegen de impact van directe (acute en korte-termijn) klimaatrisico’s, zoals hevige neerslag, hittestress en waterstress. Maar het houdt ook in: bestendig zijn tegen indirecte (chronische en lange-termijn) klimaatrisico’s, zoals BBP-groei, degradatie van ecosystemen en migratie.

Werkomstandigheden in ketens

Bedrijven beïnvloeden mensenrechten op welke plek of manier ze ook opereren. VBDO verwacht van bedrijven dat ze de UN Guiding Principles on Business and Human Rights onderschrijven en de werkomstandigheden van werknemers in de keten hier onderhevig aan maken. Bedrijven kunnen het beste proactief werken binnen de sector, met lokale stakeholders en NGO’s. Ook moeten ze samenwerken met leveranciers voor het verbeteren van due diligence praktijken, het stellen van relevante doelstellingen en het opstellen van KPI’s voor het meten van vooruitgang.

Diversiteit

De VBDO is van mening dat Bedrijven de samenleving waarin zij opereren moeten weerspiegelen. Inclusieve samenlevingen worden gevormd door gelijke toegang tot informatie, hetzelfde betaald worden voor hetzelfde werk en gelijkwaardigheid van beslissingsbevoegdheid voor iedereen en speciaal voor uitgesloten groepen. VBDO verwacht van bedrijven dat zij een allesomvattende strategie voor diversiteit ontwikkelen en relevant doelstellingen en KPI’s opstellen voor het meten van vooruitgang.

AVA-seizoen 2021

Het AVA-seizoen van 2021 is inmiddels begonnen. U kunt hier een overzicht vinden van onze geplande bezoeken.

Share Button