Stabiele resultaten voor Triodos beleggingsfondsen in tijden van crisis

Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management is in 2020 gegroeid naar EUR 5,4 miljard (ultimo 2019: EUR 4,9 miljard). Vergeleken met de eindejaarscijfers van 2019 is het totaal beheerd vermogen met 10% gestegen.

 De COVID-19 pandemie heeft wereldwijd voor veel onzekerheid gezorgd. Desondanks heeft Triodos Investment Management in 2020 kunnen bouwen op het aanhoudende vertrouwen van beleggers, wat uiteindelijk heeft geleid tot een positief financieel resultaat.

Jacco Minnaar, directievoorzitter van Triodos Investment Management: “Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een jaar van ongekende impact als gevolg van de wereldwijde gezondheids- en economische crisis. Als organisatie zijn we in staat geweest om adequaat te reageren op de vele uitdagingen die de COVID-19 pandemie met zich meebracht. Dit heeft ertoe geleid dat we niet alleen solide resultaten hebben weten te realiseren, maar dat we ook onverminderd hebben kunnen investeren in oplossingen voor de vele wereldwijde uitdagingen. Hoewel in 2020 de aandacht terecht voornamelijk was gericht op het beheersen van de COVID-19 crisis, zijn uitdagingen als klimaatverandering en toenemende ongelijkheid niet verdwenen. Zo mogelijk zijn ze juist verder toegenomen. We kunnen het ons dan ook niet permitteren om deze uitdagingen naar de achtergrond te laten verdwijnen. Ze blijven wereldwijde aandacht vragen.”

Ontwikkelingen Triodos beleggingsfondsen in 2020

De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw tot beursgenoteerde ondernemingen die actief bijdragen aan de door Triodos opgestelde duurzame transitiethema’s.

In 2020 is het beheerd vermogen van Triodos Energy Transition Europe Fund, het fonds dat belegt in kleine tot middelgrote duurzame energieprojecten, met 26,9% toegenomen tot EUR 152,2 miljoen. Triodos Food Transition Europe Fund, het fonds dat investeerders de mogelijkheid biedt om te participeren in de groeiende sector voor biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa, groeide met 14,9% naar EUR 48,4 miljoen.

De Triodos Impact Equities & Bonds fondsen (Triodos SICAV l), welke beleggen in beursgenoteerde bedrijven, groeiden met 21,3% naar EUR 2.450,4 miljoen. Het beheerd vermogen in de discretionaire portefeuilles van Triodos Bank Private Banking Nederland, welke beheerd worden door Triodos Investment Management, daalde met 1,2% naar EUR 791,1 miljoen.

Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds, het fonds dat belegt in groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen, kende een groei van 11,6% naar 1.082,0 miljoen.

Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund, de fondsen die beleggen in financiële instellingen in opkomende markten, zagen hun beheerd vermogen dalen met respectievelijk 11,8% en 2,0% naar EUR 352,3 miljoen en EUR 444,8 miljoen. De reden voor deze daling is een combinatie van twee ontwikkelingen. Aan de ene kant is het zo dat de economieën van opkomende landen hard zijn geraakt door de COVID-19 pandemie, wat heeft geleid tot een lagere waardering van sommige aandelenbelangen in de portefeuille van beide fondsen. Daarnaast leidde de pandemie in het bijzonder voor Triodos Fair Share Fund voor het eerst sinds oprichting tot lager dan verwachte rendementen, wat een bovengemiddelde uitstroom uit het fonds door retailbeleggers als gevolg had.

Het beheerd vermogen van Triodos Multi Impact Fund, het Triodos fund-of-funds, daalde met 10,4% naar EUR 32,0 miljoen per ultimo 2020. De intrinsieke waarde van SFRE Fund, het eerste wereldwijde, open-end beleggingsfonds dat is opgericht om langetermijnkapitaal te verstrekken aan waardengedreven banken, is met 2,2% gedaald naar USD 39,2 miljoen.

Rendementen

Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag van 2020 bedroegen de rendementen:

 

Net als veel andere beleggingsfondsen, heeft ook een aantal van de fondsen van Triodos Investment Management de impact van COVID-19 op de rendementen gevoeld. Aan het begin van de crisis, in het eerste kwartaal van 2020, heeft de impact van de pandemie en het voor een belangrijk deel stilvallen van de economische activiteit, bij diverse fondsen geleid tot negatieve correcties van de rendementen op portefeuilleniveau. In de tweede helft van 2020 toonde het merendeel van de fondsen echter tekenen van herstel. Over het geheel genomen is de negatieve impact van de pandemie voor de meeste fondsen relatief beperkt gebleven en hebben ze een performance laten zien die in lijn is met vergelijkbare fondsen. Triodos Pioneer Impact Fund heeft zelfs een duidelijk positieve outperformance gerealiseerd.

Gerealiseerde impact

Het is Triodos Investment Management’s missie om geld te laten werken voor een positieve maatschappelijke en ecologische verandering. Met de positieve impact die via de investeringen wordt gerealiseerd, dragen wij bij aan een versnelling van de transitie naar een duurzamere samenleving.

In 2020 betekende dit:

  • het vermijden van CO2-uitstoot met meer dan 288 kiloton (2019: 400 kiloton) en, met een opwekkingscapaciteit van 500 MW duurzame energie dat toegerekend kan worden aan onze financieringen, het opwekken van een hoeveelheid elektriciteit die gelijk staat aan de elektriciteitsbehoefte van 267.000 huishoudens wereldwijd (2019: 250.000). De afname van de vermeden CO2-uitstoot ten opzichte van vorig jaar is hoofdzakelijk het gevolg van het toepassen van nieuwe emissiefactoren, wat voornamelijk in Nederland een negatief effect heeft gehad op de CO2-calculatie. De toegepaste emissiefactoren zijn gebaseerd op een andere bron (IFI GHG methodologie) om daarmee aan te sluiten op het Science Based Targets initiatief (SBTi);
  • dat ruim 35.000 (2019: 98.000) kleinschalige boeren in 8 opkomende landen wereldwijd direct werden betaald bij levering van hun oogst dankzij handelsfinancieringen, waarbij 10 verschillende biologische fair trade-producten op internationale markten werden gebracht die afkomstig waren van 56.000 hectare gecertificeerde biologische landbouwgrond (2019: 64.000) en 8.000 hectare grond in transitie (2019: 6.000). Het lagere aantal kleinschalige boeren in 2020 heeft te maken met het feit dat één bedrijf vorig jaar geen handelsfinanciering heeft ontvangen;
  • dat de biologisch beheerde grond van boerderijen in Europa die werden gefinancierd door Triodos Investment Management in totaal een equivalent van 7,3 miljoen maaltijden konden produceren, ofwel genoeg voedsel voor een duurzaam dieet voor ongeveer 6.700 mensen (2019: 8.300). In totaal werd ongeveer 10.500 hectare aan biologische landbouwgrond in Europa gefinancierd;
  • het verstrekken van financieringen aan 109 opkomende en gevestigde financieringsinstellingen voor Inclusive Finance in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Deze instellingen bereikten 18,2 miljoen kredietnemers (2019: 19,1 miljoen). Ongeveer 20,2 miljoen mensen met een laag inkomen maakten gebruik van spaardiensten die door deze instellingen worden aangeboden (2019: 19,2 miljoen).

Meer informatie over de impact die de fondsen van Triodos Investment Management in 2020 hebben gerealiseerd is beschikbaar in de online impact reports. De online impact reports benadrukken de rol van Triodos Investment Management als impact investeerder. Ze presenteren de gerealiseerde impact in 2020 in een context van cijfers en verhalen, waarbij de missie om geld in te zetten voor positieve sociale en ecologische verandering voor het voetlicht wordt gebracht. De 2020 impact reports zijn per vandaag, 18 maart 2021, online beschikbaar.

Share Button