IMVO-beleid verzekeraars: “Alles draait om visie, ambitie en doelen”

“Visie, ambitie en doelen, leg ze vast want het helpt je bij het opzetten van een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid,” aldus Gijs Cremers van Verbondspartner Sprenkels & Verschuren.

Deze oproep deed Gijs Cremers van Verbondspartner Sprenkels & Verschuren aan de ruim 70 luisteraars tijdens een livestream waarbij de Verbondspartner antwoord gaf op de vraag hoe je je beleggingsbeleid in lijn brengt met het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord (IMVO)  voor de verzekeringssector.

En dat er nog stappen te zetten zijn, bleek uit de resultaten van het tweede Monitoringsrapport over het IMVO-convenant dat onlangs verschenen is. Kijkend naar de afspraken in het convenant, dan dreigt een deel van de verzekeraars achter op schema te lopen met de implementatie van de  sectorbrede afspraken. Gelukkig doen verzekeraars het op een aantal vlakken ook heel goed, er worden uitsluitingslijsten gehanteerd en men spant zich in richting de vermogensbeheerder om het belegd vermogen duurzaam te beleggen. Echter, gezien het tijdpad, moet de sector vol aan de bak. In  juni 2023, wanneer het convenant is afgelopen, moeten alle verzekeraars voldoen aan de afspraken uit het  IMVO-convenant. En dan te bedenken dat de derde monitoringsronde alweer gepland staat voor het tweede kwartaal van 2021. De resultaten daarvan worden vóór de zomer verwacht. En in deze ronde worden alle verzekeraars met belegd vermogen meegenomen. Bij het tweede monitoringsrapport hebben de kleine verzekeraars namelijk dispensatie gekregen van de jaarlijkse monitoring.

Actieplan langs twee lijnen

Om verzekeraars bij te staan, heeft de stuurgroep van het IMVO-convenant een actieplan opgesteld voor verbetering langs twee lijnen”, leidt Boy Slijp, beleidsadviseur IMVO, de livestream in. “De eerste lijn is gericht op de grotere, verder gevorderde verzekeraars en de tweede lijn richt zich op directe ondersteuning voor kleinere verzekeraars. Tijdens dit webinar en de komende sessies brengen wij de zes stappen van due diligence in kaart om zo verzekeraars te helpen bij de implementatie van duurzaamheid conform internationale richtlijnen binnen het eigen beleggingsbeleid.” Naast deze sessies en de webinarreeks over thematisch beleggingsbeleid, gaat het Verbond later in 2021 ook gesprekken aan met verzekeraars om te kijken waar precies de behoefte aan ondersteuning ligt.

Waar geloof je in?

Terug naar Gijs Cremers. Dat het komen tot een beleid een continue keuzeproces is, illustreerde Gijs aan de hand van een inhoudsopgave van een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (mvb) met vijf hoofdstukken. “Eigenlijk is het een soort invuloefening”, vertelt Gijs. “Hoofdstuk 1, de visie, daar mag u zelf op kauwen. Hoofdstuk 2 gaat over de 1) definitie, 2) doelstellingen en 3) ‘investments beliefs’. Deze drie pilaren vormen het fundament van het beleid,” zo benadrukt hij. “Dus naast een antwoord op de vraag waar in het beleggingsproces MVB  een rol speelt en IMVO om de hoek komt kijken, breng je ook de geloofsovertuiging met betrekking tot MVB in kaart. Er zijn grofweg drie mogelijkheden: maatschappelijk verantwoord beleggen levert rendement op, 2) maatschappelijk verantwoord beleggen hoeft geen rendement te kosten of 3) maatschappelijke verantwoord beleggen leidt tot extra kosten door transacties en uitvoering. ” Gijs illustreert dit aan de hand van een voorbeeld. “Denk aan beleggen in tabak. Is dit een zogenaamde stranded asset, verdwijnen producenten op termijn en is beleggen daarmee verliesgevend? Of bieden zij juist een extra risicopremie omdat er reputatierisico gepaard gaat met tabaksbeleggingen?”

Ambitie

Het vastleggen van de ambitie komt in hoofdstuk 3 aan de orde: wat voor een verzekeraar ben ik? Bevind ik mij helemaal links: zwaar vervuilend of rechts: helemaal groen? Wat sluit aan bij mijn waarden, beleg ik met of zonder winstoogmerk? Ben ik een koploper, een voorloper, volger of beman je de achterhoede? Een andere vraag: Mag jouw mvb-beleid ten koste gaan van het rendement?” Gijs geeft een tip: “Het is altijd goed te starten met het voorleggen van jouw uitgangspunten (bijvoorbeeld in de vorm van een enquête) aan directie en/of klanten.” Een stakeholderanalyse ligt bij veel verzekeraars en andere financiële instellingen aan de basis van de uitgangspunten van IMVO.

Hart én hoofd

In het  verhaal van Gijs stonden twee woorden centraal: maak je keuzes voor het beleggingsbeleid vanuit je hart? Of vanuit je hoofd? “De vervolgvraag is: Welke thema’s horen bij de ambitie om deze waar te kunnen maken? Begint dat niet deels vanuit je hart?”, vraagt hij de luisteraars. “De basis is je hart, maar heel vaak komt daar ook het hoofd bij om de hoek kijken. Vooral als het mvb-risico’s betreft, zoals transitierisico’s, fysieke risico’s (overstroming, droogte, storm) en de sociale impact.” Hij illustreert dit met een voorbeeld: vanuit je hart is er niets mis met het beleggen in de agrarische sector, zeker als dit op een duurzame manier gebeurt. De sector kent echter wel risico’s: een klimaatverandering die doorzet, met onvoorspelbaar weer, hogere temperaturen en laag grondwaterpeil onderstreept dat er ook vanuit het hoofd over MVB moet worden gedacht. “Het IMVO-convenant legt meer nadruk op de risico’s: het hoofd. Probeer in ieder geval het vastleggen van je ambitie te doen vanuit je hoofd én je hart,” adviseert hij de aanwezigen.

Doelen en doelstellingen

Het volgende hoofdstuk gaat in op doelen. “Doelen helpen bij het formuleren doelstellingen. Dan weet je waar je heen wilt. Het is handig en verstandig dit voor de hele beleggingsportefeuille te doen.” Maar let op, daar bevindt zich volgens Gijs meteen een valkuil: “Doelen en ambitie aan de ene kant en uitvoering aan de andere kant, daar kan nog wel eens licht tussen zitten. Zeker voor kleine verzekeraars is het daadwerkelijk waarmaken van de ambitie vaak lastig. De invloed die kan worden uitgeoefend op een beleggingsfonds is immers beperkt.” Vervolgens licht Gijs het due dlilligence proces toe aan de hand van een handig overzicht voordat hij het woord geeft aan zijn collega Marijn Momma (specialist ESG).

Integratie

Integratie staat centraal in het verhaal van Marijn. “Mvb dien je te integreren in elke stap van de beleggingscyclus. Dat doe je aan de hand van vragen, bijvoorbeeld hoe worden mvb-factoren meegenomen in de strategie en de investmentcases (de onderzoeken naar de beleggingscategorieën)? Kan je per categorie bepalen wat mogelijk is voor mvb en hoe integreer je deze categorieën in de portefeuille? Probeer waar mogelijk de mvb-impact te kwantificeren, bijvoorbeeld via kengetallen of via een meer beschrijvende vorm. Je kan ook benchmarks toepassen: reguliere of groene benchmarks. En maak duidelijk dat je deze benchmarks hanteert, ook richting de vermogensbeheerder. Door slimme integratie breng je als verzekeraar uitvoering zo goed als mogelijk in lijn met ambitie”

Ben je benieuwd naar het verdere verhaal en het handige overzicht om aan de slag te gaan met het IMVO-beleid? Bekijk de sheets of kijk het terug:

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van het Verbond van Verzekeraars

Share Button