SNS Asset Management introduceert het return on environment fund

Bron
SNS

De directie van SNS Asset Management heeft het initiatief genomen voor de introductie van het Return on Environment Fund voor institutionele beleggers.

Het Return on Environment Fund is het eerste Nederlandse beleggingsfonds voor institutionele beleggers, dat de milieuprestaties van Europese ondernemingen hanteert als criterium bij de samenstelling van een aandelenportefeuille met een concrete, zakelijke rendementsdoelstelling.

Milieu als strategie
SNS Asset Management is op basis van ervaring en onderzoek tot de conclusie gekomen, dat bedrijven die het milieu tot integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid hebben gemaakt op de langere termijn ook een betere resultaatontwikkeling te zien zullen geven.

Het Return on Environment Fund is het eerste beleggingsfonds voor institutionele beleggers, dat het belang van deze strategische inbedding van milieubeleid concreet heeft vertaald in beleggingsbeleid over alle sectoren en daarbij streeft naar een lange termijn rendement, dat boven de voor de markt representatief geachte MSCI Europe Index ligt.

Selectiemethode
Het Return on Environment Fund beschikt over een kwalitatief unieke methode om per sector Europese bedrijven te selecteren met een bovengemiddelde ‘milieu performance’. SNS Asset Management is de enige vermogensbeheerder die al jarenlang intensief research verricht op ‘niet financieel-economische criteria’. Milieucriteria staan hierbij centraal.

Voor het Return on Environment Fund is ook de inbreng van externe specialisten, zoals het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU te Amsterdam (IVM) en het Instituut voor Milieu en Systeemanalyse Amsterdam (IMSA) van groot belang.

Semi open end
Het Return on Environment Fund heeft een ‘semi open end’ karakter, hetgeen inhoudt dat wanneer de vraag het aanbod overtreft er nieuwe participaties zullen worden uitgegeven. En op het moment dat het aanbod de vraag overtreft is het Return on Environment Fund bereid aangeboden participaties in te kopen, mits aan de voorwaarden van beheer en bewaring is voldaan.

Institutionele beleggers
Het Return on Environment Fund richt zich tot institutionele beleggers, in het bijzonder de professionele pensioenfondsen. Gestreefd wordt naar een introductie op korte termijn van een beursgenoteerde variant.

Participatie
Participaties die in het Return on Environment Fund kunnen worden opgenomen hebben een nominale waarde van tenminste  1.000.000,-. De prijs per participatie wordt op iedere bancaire werkdag vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde.

Dividendbeleid
Het Return on Environment Fund zal tenminste de voor uitkering beschikbare winst uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar in de vorm van dividend geheel aan de participanten uitkeren. Het uit te keren netto bedrag wordt automatisch herbelegd in participaties.

Raad van Advies
De Raad van Advies van het Return on Environment Fund bestaat uit: W. van Dieren (voorzitter), Drs. M.B.C. Beckers-de Bruijn, Prof. dr. L.B.M. Mennes, Drs. E.H.T.M. Nijpels, Prof. dr. ir. P. Vellinga en Drs. W.J. de Waal. De Raad zal toezien op een juiste toepassing van de criteria. Tevens zal zij het fonds van advies dienen over milieu-strategische vraagstukken.

SNS Asset Management
Het Return on Environment Fund is een initiatief van SNS Asset Management. Deel uitmakend van SNS bank Nederland bundelt SNS Asset Management de vermogensbeheer activiteiten van de SNS Reaal Groep en wordt een vermogen van circa HFL 17 miljard beheerd.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT
IVM-onderzoek: positieve relatie tussen milieuprestaties en winstgevendheid

Voor de introductie van het Return on Environment Fund heeft SNS Asset Management het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit te Amsterdam (IVM) gevraagd te onderzoeken of er verband bestaat tussen de milieuprestaties van ondernemingen en hun winstgevendheid. Dergelijk onderzoek is in Europa nog niet eerder gedaan.

Onderzoek in de Verenigde Staten
In 1996 en 1997 zijn in de Verenigde Staten de eerste onderzoeken gedaan naar het verband tussen milieuprestaties en financi%le prestaties. De resultaten daarvan duidden op een positief verband tussen de milieuscore van een onderneming en haar rentabiliteit. Dit verband is sterker naarmate de onderneming opereert in een sector met grotere marktgroei. De verklaring hiervoor is dat bij toename van de productiviteit en technologische verbeteringen ook meer aandacht wordt besteed aan milieumaatregelen.

Voor de toepassing van milieu-innovatie zijn twee methodes beschikbaar: – pollution prevention, gericht op effici%nter gebruikt van energie en grondstoffen – eco-efficiency, gericht op het hanteren van ambitieuze milieudoelstellingen bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Onderzoek van het IVM
Op basis van de analyse van deze Amerikaanse studies en theoretisch onderzoek is het IVM tot de conclusie gekomen dat er statistisch gezien een positieve relatie bestaat tussen milieuprestaties en winstgevendheid. Traditioneel overheerst de gedachte dat milieumaatregelen tot hogere kosten leiden en daarmee tot lagere bedrijfswinsten. Recente theorie%n over milieu-innovatie wijzen echter in een andere richting: actief milieumanagement kan juist leiden tot effici%ntere productieprocessen en nieuwe marketing-mogelijkheden.

Share Button