Eerste halfjaar van 1999 Triodos Groenfonds

In het eerste halfjaar van 1999 is het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 5%. Per 30 juni 1999 bedraagt het fondsvermogen EUR 67 miljoen.

Inmiddels zijn door Triodos Groenfonds meer dan 100 projecten gefinancierd die in het belang zijn van natuur en milieu. En steeds meer nieuwe groene projecten dienen zich aan. De groei van deze beleggingsmogelijkheden maakt het mogelijk dat sinds begin augustus 1999 weer actief nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Biologische landbouw en duurzame energie zijn speerpunten binnen het beleggingsbeleid van Triodos Groenfonds. Van het totaal aantal groenprojecten in portefeuille bestaat 63% uit projecten op het gebied van de productie en verwerking van biologische landbouwprodukten en 33% uit projecten op het gebied van windenergie.

Triodos Groenfonds is een erkend groenfonds in het kader van de fiscale groenregeling. Deze regeling houdt in dat het dividend van Triodos Groenfonds voor de particuliere belegger onbeperkt belastingvrij is. Daarmee wordt het bruto rendement van Triodos Groenfonds gelijk aan het netto rendement.

FINANCIEEL RESULTAAT
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over het eerste halfjaar van 1999 is bevredigend. Het resultaat nam ten opzichte van het resultaat over de eerste helft van 1998 toe met ruim 30%.

Het totale beleggingsresultaat over het eerste halfjaar van 1999 is EUR 557.000 negatief. Het verschil met het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vloeit voort uit een negatieve wijziging in de herwaarderingsreserve. De beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, hetgeen onder meer betekent dat de waarde van de beleggingen fluctueert met de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Het feit dat kapitaalmarktrente het afgelopen halfjaar is gestegen, heeft een lagere reële waarde van de beleggingen tot gevolg. Zolang de herwaarderingsreserve toereikend positief is heeft dit geen gevolg voor de hoogte van de uitkeerbare winst.

VOORUITZICHTEN
Voor het komende halfjaar verwacht Triodos Groenfonds een verdere groei. Het fondsvermogen zal met name worden belegd in projecten op het gebied van duurzame energie en biologische landbouw.

Share Button