Verklaring ABN AMRO inzake actie SP actie wapenhandel

Duurzame ontwikkeling (ook wel ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’) is de leidraad voor het handelen ABN AMRO. In geval zich een dilemma voordoet, baseren wij onze besluitvorming op een zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokkenen. In termen van duurzaam ondernemen betekent dat, dat wij een goede balans willen vinden tussen economische, sociale en milieu aspecten. Hierbij zoekt ABN AMRO de dialoog met de betrokken partijen om een goed beeld te krijgen van de verschillende meningen over een onderwerp. Een en ander is vastgelegd in de ABN AMRO Business Principles.

Betrokkenheid van ABN AMRO bij de defensie-industrie in het algemeen, noch bij het bedrijf Insys in het bijzonder, kan niet als ‘maatschappelijk onverantwoord’ worden aangemerkt. Deze mening wordt gedeeld door de Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken bij de beantwoording van de Kamervragen: "Het verschaffen van kapitaal aan een bedrijf dat volstrekt legitieme activiteiten verricht kan niet als onmaatschappelijk worden aangemerkt." (zie PDF-bijlage onderaan deze pagina)

ABN AMRO is zich er zeer wel van bewust dat elke betrokkenheid bij de defensie-industrie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet worden overwogen. Vandaar dat wij slechts zaken doen met partijen met een goede reputatie, die gevestigd zijn in NAVO-landen en dat er geen sprake mag zijn van leveringen aan "ongewenste landen".

De betrokkenheid bij Insys
ABN AMRO heeft een belang van 40,5% in een investeringsfonds met de naam "The fifth ABN AMRO Causeway Development Capital Fund", dat gevestigd is te Guernsey. Dit fonds heeft een belang van 62,5% in Insys, doch momenteel wordt dit belang teruggebracht naar 43,6%. ABN AMRO heeft daardoor momenteel een belang van 25,3% in Insys, hetgeen echter wordt teruggebracht naar 17,6%.

Insys produceert géén clusterbommen. Wel heeft men een contract voor het onderhoud van het BL 755 antitankwapen van de Britse Royal Airforce. In de praktijk betekent dit dat Insys de werking van de munitie steekproefsgewijs test. Deze activiteit bedraagt minder dan 0,5% van de omzet van Insys. De verwachting is dat de Britse Luchtmacht dit wapen na 2006 vervangt door een nieuw systeem, waarbij Insys geen betrokkenheid heeft.

Meer dan 90% van de omzet van Insys komt voort uit contracten met het Britse Ministerie van Defensie. Insys voldoet aan de Britse en internationale wetgeving inclusief het Ottawa Protocol inzake landmijnen. Ook werkt Insys samen met NGO’s door het geven van technische input voor debatten over niet geëxplodeerde resten van hun antitankwapens in de oorlogsgebieden.

De Nederlandse overheid speelt een actieve rol in het internationale debat over clusterbommen, die ook nog steeds tot het arsenaal van de Koninklijke Luchtmacht behoren. Mocht dit internationale debat leiden tot nieuwe wetgeving, dan zullen de Britse Luchtmacht en Insys zich daar ongetwijfeld aan houden.

De SP
Op donderdag 2 mei heeft de SP ABN AMRO laten weten vandaag een ‘ultimatum’ te willen overhandigen vanwege de betrokkenheid van ABN AMRO bij Insys.
Zoals hierboven beschreven hecht ABN AMRO in dossiers als deze veel waarde aan dialoog. ABN AMRO heeft de SP dan ook uitgenodigd voor een gesprek om de feiten en standpunten uit te wisselen. Ondanks intensief telefonisch overleg om tot een dergelijke afspraak te komen, heeft de SP voor de eenzijdige actie van vandaag gekozen. ABN AMRO is verbaasd dat de SP pas acht weken nadat dit dossier in de publiciteit kwam, de bank nu met een ultimatum confronteert. Zeker gezien het feit dat de SP zich afzijdig heeft gehouden bij het stellen van Kamervragen.

ABN AMRO heeft zich reeds op drie momenten verantwoord inzake dit dossier:

1) in reactie op vragen van journalisten begin maart jongstleden;
2) ten tijde van de beantwoording van de Kamervragen, medio maart;
3) tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin vragen van aandeelhouders tot tevredenheid zijn beantwoord, 2 mei jongstleden.

Bovendien is er een afspraak gemaakt met de NGO ‘Campagne tegen Wapenhandel’ om het dossier te bespreken.

Share Button