Halfjaarbericht Triodos Meerwaardefondsen

De drie Triodos Meerwaarde fondsen behaalden in de eerste zes maanden van 2002 uiteenlopende resultaten. Het Obligatie fonds boekte een positie resultaat.

Van het aandelen fonds en het Mixfonds was het resultaat negatief maar zij
presteerden aanmerkelijk beter dan de respectievelijke benchmark. De negatieve ontwikkelingen op de financiële markten inogenschouw nemend, is de directie tevreden over de behaalde resultaten.
In de verslagperiode werd de herstructurering van het Mix fonds doorgevoerd.
Het Mixfonds belegde tot voor kort uitsluitend in de aandelen Triodos Meerwaarde aandelen fonds en Triodos Meerwaarde Obligatie fonds. Om een beter inzicht in de opbouw van de portefeuille en de toerekening van kosten te realiseren, is besloten om binnen het Triodos Meerwaarde Mixfonds een afzonderlijke aandelen- en obligatie-portefeuille aan te houden en deze niet meer via een belang in het Triodos Meerwaarde aandelenfonds en het Triodos Meerwaarde Obligatie fonds te laten lopen. Deze herstructurering is in het tweede kwartaal uitgevoerd.

Wanneer wij rekening houden met de herstructurering dan laat het Meerwaarde fonds een sterke groei zien. Op basis van de geculmineerde cijfers per 31 december 2001 was het totaal belegd vermogen eur 61,1 miljoen. Per 30 juni 2002 bedroeg het totaal belegd vermogen eur 96,1 miljoen. Deze stijging was voor het belangrijkste deel te danken aan de grote belangstelling voor het Obligatie fonds dat met eur 25,4 miljoen toenam.

In de verslagperiode zijn we geconfronteerd met een groot aantal uitwassen op het gebied van financiële verslaglegging door beursgenoteerde ondernemingen.
Frauduleuze handelingen op boekhoudkundig gebied, maar bijvoorbeeld ook corruptie, zijn sinds de oprichting van het fonds een belangrijk criterium voor uitsluiting door het fonds. Het probleem is echter de tijdige beschikbaarheid van informatie: deze is per definitie pas beschikbaar nadat de fraude gepleegd is en bovendien alleen indien zij aan het licht komt. Het is daarom ook voor duurzame beleggingsfondsen van groot belang dat dergelijke feiten snel en volledig bekend worden. Het fonds spant zich maximaal in om deze feiten te achterhalen en heeft de afgelopen jaren een aantal ondernemingen die later in opspraak kwamen uit haar beleggingsuniversum verwijderd. Een voorbeeld is de belegging in het Amerikaanse bedrijf Worldcom dat onlangs ernstig in opspraak is geraakt vanwege fraude en misleidende financiële verslaglegging. Op grond van dit feit zal, voor zover mogelijk, het fonds zich terugtrekken uit dit bedrijf. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen op dit gebied zeer alert blijven volgen en beleggingen in ondernemingen met dergelijk gedrag trachten te vermijden.

P E R F O R M A NC E

Op basis van beurskoersen liet het Meerwaarde fonds per 30 juni 2002 de volgende performance zien:
– Aandelenfonds: -12,5% (benchmark -18,4%)
– Obligatiefonds: + 3,7% (benchmark + 1,5%)
– Mixfonds: – 5,7% (benchmark -8,5%)

Bij de berekening van de performance is rekeninggehouden met de uitgekeerde
dividenden.

UITGIFTE NIEUWE AANDELEN

Het aantal uitstaande gewone aandelen Triodos Meerwaarde Mix fonds is gestegen van 1.432.650 ultimo 2001 naar 1.642.641 per 30 juni 2002. Dit is een verhoging van 14,7%. Het aantal uitstaande gewone aandelen Triodos Meerwaarde aandelen fonds is gedaald van 1.122.394 ultimo 2001 naar 1.078.288 per 30 juni 2002. Dit is een vermindering van -3,9 %. Het aantal uitstaande gewone aandelen Triodos Meerwaarde Obligatie fonds is gelijk gebleven met 1.250.000.

Share Button