Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij KBC

Bron
KBC

Links


KBC meent dat het duurzaam beleggen in België vandaag qua aanbod nog te weinig inspeelt op de beleggingstechnische behoeften van geïnteresseerde beleggers (veiligheid, geografische en sectorspreiding, diversiteit fondsen). Ondertussen groeit de belangstelling voor duurzaam beleggen. Dit wordt versterkt door de vaststelling dat het rendement van duurzame fondsen gelijk is aan dat van vergelijkbare andere fondsen.

Onderzoek in eigen huis

Sinds het tweede kwartaal van 2002 verzorgt KBC ten behoeve van zijn ‘duurzame’ en ‘maatschappelijk verantwoorde’ beleggingen het duurzaamheidsonderzoek van Europese bedrijven (voor beleggingen in aandelen of bedrijfsobligaties) en landen (voor beleggingen in overheidsobligaties) in eigen huis. KBC versterkt hiermee haar uitdrukkelijke wil om, naast de duurzame werking binnen de eigen onderneming, ook een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen.

Eerder dit jaar berichtten we al uitgebreid over de filosofie en aanpak van het nieuwe project. De belangrijkste elementen daarvan zijn:

We gaan uit van de maatschappelijke realiteit (we sluiten geen sectoren a priori uit: belang van algehele sectorspreiding) en het besef dat duurzame beleggingen een gelijkwaardig financieel rendement opleveren als klassieke beleggingen, mits de nodige aandacht voor ‘duurzaamheid’ wordt gecombineerd met beleggingstechnische aspecten (o.m. keuze voor ‘blue chips’);
We screenen landen en bedrijven op basis van een ruime invalshoek met diverse te scoren criteria (economisch beleid, ethiek, milieuzorg, werkomstandigheden en sociale verhoudingen, mensenrechten, …). De kwaliteit van de aanpak wordt bewaakt door een Externe Adviesraad van domeinspecialisten. Maatschappelijke actoren (‘stakeholders’) worden bij het project betrokken;
We voeren een beleid van volledige transparantie: een zeer gedetailleerde communicatie over aanpak en resultaten van het onderzoek, zodat beleggers goed kunnen nagaan waarom bepaalde aandelen of obligaties in de duurzame-beleggingsfondsen van KBC worden opgenomen.
Meer en gedetailleerde informatie hierover, én over de modelmatige aanpak en de te scoren indicatoren bij de screening en de duurzame fondsen van KBC, vindt u op onze website ( http://www.kbcam.be/duurzaambeleggen ).

Resultaten en vorderingen

Bij de recente actualisatie van de landenrangschikking (de zgn. ‘KBC-duurzaamheidsbarometer’, zie grafiek hierbij) op basis van nieuw beschikbare informatie komen de Scandinavische landen opnieuw met grote voorsprong als best scorende landen uit de bus. Opvallend is dat Slovenië (in vergelijking met de rangschikking van juni 2002) sterk oprukt en daardoor bij de 50 procent best scorende landen uitkomt. Er werden dan ook in onze duurzame-obligatiebeleggingen al beperkte posities in Sloveens overheidspapier ingenomen. België verliest twee plaatsen en staat nu veertiende op een totaal van 30 beschouwde landen. De VS zakt drie plaatsen verder weg in de rangschikking naar plaats 20. De twee nieuwkomers, Mexico en Turkije (waarvoor nu voldoende cijfermateriaal beschikbaar is om in de rangschikking te worden opgenomen), bekleden de laatste twee plaatsen.

De voorbije maanden heeft het KBC-researchteam de modelmatige aanpak van de bedrijvenscreening in samenspraak met de Externe Adviesraad verder uitgewerkt. Zopas publiceerde KBC ook de eerste vijf sectorsteekkaarten. Het betreft hier een onderzoek naar een 50-tal bedrijven uit de eurozone, verspreid over de energiesector, de autosector, de sector van de niet-cyclische consumptiegoederen, de technologiesector en de financiële sector. Het zijn vooral grote bedrijven die samen een zo breed mogelijke weerspiegeling vormen van de MSCI-EMU in termen van marktkapitalisatie.
De sectorsteekkkaarten bieden een overzicht van de maatschappelijke en ecologische impact van de sector als geheel, een algemene duurzaamheidsrangschikking van de bedrijven in de sector en een rangschikking per criterium, en een analyse van de individuele bedrijven.
In de energiesector wordt de lijst aangevoerd door Royal Dutch en ENI, in de autosector door Daimler-Chrysler en Volkswagen, in de sector van de niet-cyclische consumptiegoederen door Danone en Unilever, in de technologiesector door STMicroelectronics en Nokia, en ten slotte in de financiële sector door ING en Allianz.

Al deze resultaten zijn, naast het decembernummer van onze halfjaarlijkse publicatie ‘Monitor Duurzaam Beleggen’ (waarin de actualisatie van de aanpak wordt beschreven), gratis te downloaden op bovenvermelde website. Deze service die KBC haar beleggingscliënten en andere geïnteresseerden biedt, is uniek in België en spoort met het principe van de transparantie van het onderzoek.

Het is de bedoeling om de komende maanden de nog resterende sectoren van de MSCI-EMU te onderzoeken (basisgoederen, kapitaalgoederen, cyclische consumptiegoederen excl. auto’s, farma, telecom, nutsbedrijven), waarna we opnieuw verslag zullen uitbrengen. Intussen wordt het vervolgonderzoek van de reeds gescreende bedrijven gegarandeerd. De duurzaamheidsanalisten zullen hiervoor nauw samenwerken met de financiële analisten van KBC.

Verdere uitbreiding duurzame-beleggingsfondsen

KBC werkt ook aan de verdere uitbreiding van haar gamma duurzame-beleggingsfondsen. Zo werd in het najaar voor institutionele cliënten het ‘KBC Institutional Fund Global Ethical Defensive 1’ succesvol gelanceerd. Het fonds belegt minimaal 70 % van het intekeningsbedrag in obligaties (hoofdzakelijk uitgedrukt in euro’s en maximaal 30 % in bedrijfsobligaties) en minimaal 10 % in aandelen. Zowel voor de overheidsobligaties als voor de aandelen en bedrijfsobligaties wordt rekening gehouden met de bestaande resultaten van de duurzaamheidsscreening. Ook obligaties uitgegeven door supranationale instellingen komen in aanmerking voor dit fonds. Daarbij kiezen we nadrukkelijk voor obligaties van internationale en regionale ontwikkelingsbanken die middelen verstrekken voor de ondersteuning van regionale ontwikkeling en assistentie verlenen aan organisaties die zich inzetten voor de economische en sociale vooruitgang van de regionale partnerlanden (een ruimere beschrijving is beschikbaar op onze website).

Begin februari 2003 zal KBC ten slotte in het kader van de ‘Kom op tegen Kanker’-actie voor de derde maal een duurzaam solidariteitsfonds op de markt brengen. Het gaat hier om een fonds waarbij de belegger enerzijds een deel van zijn rendement afstaat voor een goed doel en anderzijds dat rendement afhankelijk maakt van het koersverloop van een duurzame aandelenkorf.

Share Button