Vooraanstaande banken kondigen invoering Equator Principles aan

Tien vooraanstaande banken uit zeven landen hebben vandaag bekendgemaakt dat zij de "Equator Principles" zullen invoeren.

Deze beginselen bestaan uit een verzameling vrijwillige richtlijnen die door de banken zijn ontwikkeld ten behoeve van de beheersing van de sociale- en milieuaspecten die verbonden zijn aan de financiering van ontwikkelingsprojecten. De banken zullen de beginselen wereldwijd toepassen bij projectfinanciering binnen alle bedrijfstakken, met inbegrip van mijnbouw, olie & gas en bosbouw.

De banken die vandaag de Equator Principles invoeren zijn ABN AMRO, Barclays Bank plc, Citigroup Inc, Credit Lyonnais, Credit Suisse First Boston, HypoVereinsbank, Rabobank, WestLB AG en Westpac Banking Corporation. Gezamenlijk hebben deze banken in 2002 voor circa USD 14,5 miljard aan projectfinancieringen verschaft. Volgens Dealogic komt dit neer op circa 30% van de wereldwijde markt voor gesyndiceerde projectfinancieringen in 2002.

De Equator Principles zijn gebaseerd op de gedrags- en richtlijnen van de Wereldbank en de International Finance Corporation (IFC). De banken zijn bij het formuleren van de Equator Principles uitgebreid geadviseerd en intensief begeleid door de IFC, een onderdeel van de Wereldbank dat zich bezighoudt met investeringen in de particuliere sector.

Banken die de Equator Principles overnemen hebben een intern beleid en interne processen die in overeenstemming zijn met deze beginselen of zullen deze gaan invoeren.

Een bank die de Equator Principles overneemt verplicht zich alleen leningen te verschaffen ten behoeve van projecten als de sponsoren van het project naar de mening van de bank in voldoende mate kunnen aantonen dat zij in staat en bereid zijn om zich te houden aan uitvoerige processen die moeten waarborgen dat projecten worden ontwikkeld op een maatschappelijk verantwoorde wijze en in overeenstemming met de vereisten voor een goed milieubeheer.

De banken zullen de Equator Principles toepassen voor alle leningen ten behoeve van projecten waarin USD 50 miljoen of meer wordt geïnvesteerd. Projectfinanciering is wereldwijd een belangrijke financieringsmethode voor ontwikkelingsprojecten in de particuliere sector. Bij deze vorm van kredietverlening is de aflossing van de lening afhankelijk van de opbrengsten die het project naar verwachting zal opleveren wanneer het eenmaal operationeel is.

Op grond van de Equator Principles zullen projecten worden gescreend aan de hand van de milieu- en maatschappelijke criteria van de IFC. De banken zullen projecten indelen in categorie A, B of C (hoog, gemiddeld of laag milieu- of maatschappelijk risico), waarbij een gemeenschappelijke terminologie zal worden gehanteerd. Voor projecten in categorie A en B (hoog en gemiddeld risico) zal de kredietnemer een Environmental Assessment moeten invullen. Hierin komen de milieueffecten en maatschappelijke gevolgen die zijn geconstateerd tijdens de categorie-indeling aan de orde. Na afdoende overleg met de betrokken partijen op lokaal niveau, moeten voor projecten in categorie A en, indien gewenst, categorie B Environmental Management Plans worden opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de milieu- en maatschappelijke risico’s zullen worden verminderd en bewaakt.

In de Environmental Assessment dienen onder meer de volgende punten aan de orde te komen:
Duurzame ontwikkeling en gebruik van duurzame natuurlijke hulpbronnen
Bescherming van de menselijke gezondheid, cultuurgoed en biodiversiteit, waaronder bedreigde diersoorten en kwetsbare ecosystemen
Gebruik van gevaarlijke stoffen
Belangrijke risico’s
Veiligheid en gezondheid op het werk
Brandpreventie en bescherming van mensenlevens
Sociaal-economische gevolgen
Aankoop en gebruik van grond
Gedwongen verhuizing
Gevolgen voor inheemse bevolking en gemeenschappen
Cumulatieve gevolgen van bestaande projecten, het voorgenomen project en verwachte toekomstige projecten
Mate waarin partijen waarvoor het project gevolgen heeft betrokken zijn bij het ontwerp, de evaluatie en de implementatie van het project
Beoordeling van alternatieven die vanuit het oogpunt van het milieu of maatschappelijk gezien de voorkeur verdienen
Efficiënte productie, levering en gebruik van energie
Het voorkomen van vervuiling en minimaliseren van afval, milieubeheersing (afvalwater en uitstoot naar de lucht) en beheer van vast en chemisch afval
De kredietnemer zal de bank ervan moeten overtuigen dat het project voldoet aan de wetgeving van het gastland en aan de Richtlijnen ter Voorkoming en Vermindering van Vervuiling die de Wereldbank en de IFC voor de desbetreffende sector hebben geformuleerd. Voor projecten in opkomende markten zal de kredietnemer tevens moeten aantonen dat in het Environmental Assessment rekening is gehouden met de Safeguard Policies van de IFC, welke een leidraad bieden met betrekking tot zaken als natuurlijke leefomgeving, inheemse bevolking, gedwongen verhuizing, veiligheid van dammen, bosbouw en cultuurgoed.

Voor de volledige tekst van de Equator Principles en antwoorden op de meest gestelde vragen over de Equator Principles verwijzen wij naar equatorprinciples.ifc.org.
De Richtlijnen ter Voorkoming en Vermindering van Vervuiling van de Wereldbank en de IFC kunnen worden geraadpleegd via de World Bank website and the de IFC website. De tekst van de Safeguard Policies van de IFC kan ook worden ingezien op de IFC website.

Commentaar van de deelnemende banken:

ABN AMRO
"We zijn verheugd dat de bankensector in toenemende mate het belang van milieu- en sociale aspecten erkent in hun zaken met klanten" zegt Herman Mulder, co-head Group Risk Management bij ABN AMRO."De Equator Principles zullen een standaard zetten die in het bijzonder van belang is voor één van de meest gevoelige gebieden: project- financiering in ontwikkelingslanden. ABN AMRO is van plan om verdere initiatieven te ontplooien op het gebied van duurzame ontwikkeling".

De in Nederland gevestigde ABN AMRO Bank is een vooraanstaande internationale bank met een balanstotaal van circa EUR 597 miljard. ABN AMRO heeft ruim 3000 kantoren in 66 landen en gebiedsdelen en heeft op basis van FTE’s wereldwijd 105.000 medewerkers. ABN AMRO staat genoteerd op Euronext en de beurs van Londen en New York. ABN AMRO opereert vanuit drie Strategische Business Units, die elk verantwoordelijk zijn voor het beheer van een specifiek klantensegment. Wholesale Clients biedt wereldwijd geïntegreerde corporate en investment banking diensten aan bedrijven, instituten en overheden. Consumer & Commercial Clients richt zich op particuliere klanten en het MKB in de drie thuismarkten – Nederland, de VS en Brazilië – en een aantal geselecteerde groeimarkten. Private Clients & Asset Management verleent private banking diensten aan vermogende klanten en levert beleggingsproducten aan financiële tussenpersonen en institutionele klanten.

Contactpersoon:
Hans van Zon: 31-20-6288900

Barclays Bank plc
"Bij Barclays vatten wij onze verantwoordelijkheden op maatschappelijk gebied en met betrekking tot het milieu serieus op. Wij zijn ons reeds lang bewust van de gevoeligheden waarmee projectfinanciering omgeven is en verschaffen alleen kredieten wanneer wij ervan overtuigd zijn dat de beheersing van de milieueffecten voldoet aan strenge criteria. Wij hebben met veel genoegen samen met andere vooraanstaande banken gewerkt aan de invoering van de Equator Principles, wat ons de mogelijkheid biedt om ons streven naar duurzaamheid verder te formaliseren," aldus Chris Lendrum, Barclays Group Executive Director, verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie over de wijze waarop Barclays maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk brengt vindt u op www.Barclays.com

Contactpersoon:
Moya Galal 44 (0) 207 699 4114

CITIGROUP
"De invoering van de Equator Principles betekent dat de financiële sector een belangrijke stap vooruit zet op weg naar een gestandaardiseerd gemeenschappelijk kader voor het benaderen van de maatschappelijke gevolgen en milieueffecten waarmee ontwikkelingsprojecten gepaard gaan," aldus Charles Prince, Chairman en Chief Executive Officer van Citigroup’s Global Corporate and Investment Bank. "Wij zijn bijzonder trots op het feit dat wij deel uitmaken van dit vrijwillige initiatief vanuit de particuliere sector en wij zijn ervan overtuigd dat steeds meer banken die zich bezighouden met projectfinanciering deze beginselen in de komende maanden zullen overnemen."

Citigroup (NYSE: C) is wereldwijd een vooraanstaande aanbieder van financiële diensten, met circa 200 miljoen cliëntenrekeningen in ruim 100 landen, en verschaft consumenten, grote ondernemingen, overheden en instellingen een breed scala aan financiële producten en diensten, waaronder bankdiensten en kredietverlening voor particulieren, corporate en investment banking diensten, verzekeringen, effectenbemiddeling en vermogensbeheer. Belangrijke merknamen die vallen onder de door Citigroup als handelsmerk gebruikte rode paraplu zijn onder meer Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney, Banamex en Travelers Life en Annuity. Nadere informatie is te vinden op www.citigroup.com.

Contactpersoon:
Christina Pretto 1-212-793-8217

CRÉDIT LYONNAIS
"Als toonaangevende partij op het gebied van internationale projectfinanciering, is Crédit Lyonnais verheugd over haar betrokkenheid bij het Equator Principles initiatief, dat een middel vormt om milieubewust en maatschappelijk verantwoord gedrag te bevorderen bij de partijen die actief zijn binnen deze belangrijke markt," aldus Alain Papiasse, Deputy Chief Executive en hoofd Investment en Corporate Banking van Crédit Lyonnais. "Wij zijn groot voorstanders van de, geleidelijke, invoering van zinvolle, internationaal erkende standaarden op dit gebied, waarvan belanghebbenden in projectmaatschappijen wereldwijd zullen profiteren."

Crédit Lyonnais is een van de grootste Franse bankgroepen en heeft een balanstotaal van EUR 245 miljard. De groep houdt zich bezig met alle bancaire activiteiten, waaronder retail banking in Frankrijk, vermogensbeheer en international private banking, beleggen en corporate banking diensten ten behoeve van grote Franse en internationale ondernemingen. Voor nadere informatie verwijzen wij naar www.creditlyonnais.com

Contactpersoon:
Denis Kleinber 33 1 42 95 46 34

CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
"Credit Suisse First Boston (CSFB) sluit zich met veel genoegen aan bij deze belangrijke coalitie van financiële instellingen die de Equator Principles onderschrijven. Als een belangrijke aanbieder van wereldwijde projectfinanciering, willen wij dat onze activiteiten voldoen aan de belangrijkste milieucriteria die in de Principles zijn opgenomen. Onze deelname aan dit initiatief is in overeenstemming met het voortdurende streven van Credit Suisse Group om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsactiviteiten voldoen aan de maatschappelijke en milieutechnische duurzaamheidscriteria," aldus Steven Greenwald, Managing Director en Head of Project Finance, Credit Suisse First Boston.

Credit Suisse First Boston (CSFB) is een vooraanstaande wereldwijd actieve investment bank die zich richt op institutionele klanten, ondernemingen, overheden en particulieren. De groep heeft een toonaangevende positie op het gebied van projectfinanciering en maakt deel uit van Credit Suisse Group – de eerste financiële instelling die een milieubeheersysteem invoerde, dat in 1997 werd gecertificeerd volgens ISO 14000. Bovendien heeft Credit Suisse Group in 1992 als één van de eerste instellingen het United National Environmental Policies (UNEP) Statement by Financial Institutions ondertekend. De groep publiceert elk jaar een duurzaamheidsverslag. Hierin wordt uiteengezet welke bijdrage de groep in de verslagperiode in maatschappelijke opzicht en op het gebied van het milieu heeft geleverd ten behoeve van de diverse groepen belanghebbenden, bestaande uit klanten, medewerkers en bevolkingsgroepen. Meer informatie op www.credit-suisse.com.

Contactpersoon:
Pen Pendleton 1-212-325-2590

HVB Group
"De richtlijnen die de Equator Principles verschaffen ten aanzien van maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid leveren een belangrijke bijdrage aan het krachtdadiger stimuleren van duurzaamheid op het gebied van wereldwijde projectfinanciering. Deze beginselen zullen ertoe bijdragen dat ecologische en maatschappelijke standaarden worden nageleefd en zorgen voor meer transparantie bij zakelijke transacties," aldus Kai Henkel, Head of Global Project Finance bij HVB. "Voor HVB, dat zich al sinds 1998 houdt aan de door de Wereldbank geformuleerde criteria voor kredietverlening, maken de beginselen deel uit van het milieu- en duurzaamheidsbeleid. Het belang dat wij hieraan hechten is gebaseerd op de overtuiging dat duurzaamheid niet alleen een waarborg biedt met betrekking tot onze meest elementaire levensvoorwaarden, maar tevens een belangrijke bijdrage levert aan de ondernemingswaarde. Duurzaamheid zorgt voor nieuwe groei en winstpotentieel, vermindert kredietrisico’s en optimaliseert werkstromen," voegt Henkel toe.

Met een balanstotaal van circa EUR 691 miljard, ongeveer 8,5 miljoen klanten en ruim 65.000 medewerkers, is de HVB Groep de op een grootste particuliere commerciële bank in Duitsland, verreweg de grootste in Oostenrijk en de belangrijkste bank in de groeimarkten in Centraal- en Oost-Europa. De HVB Groep opereert al lange tijd met veel succes op het gebied van milieu- en duurzaamheidsbeheer. Sinds september 2000 maakt HVB deel uit van de Dow Jones Sustainability Index (DJSI), welke de performance weerspiegelt van ondernemingen in alle delen van de wereld die binnen hun sector op het gebied van duurzaamheid tot de beste 10% worden gerekend. Verdere informatie over de HVB Groep en haar activiteiten het gebied van duurzaamheid zijn te vinden op www.hvbgroup.com.

Contactpersoon:
Oliver Gruß 49 (0)89 378 25424

IFC
"De invoering van deze beginselen door de particuliere sector betekent een belangrijke overwinning in het kader van duurzame ontwikkeling," aldus Peter Woicke, executive vice president van IFC en managing director van de Wereldbank. "De afgelopen paar maanden heeft IFC nauw samengewerkt met banken uit de particuliere sector die bezig waren met het opstellen van de Equator Principles. Deze zijn voor een deel gebaseerd op de grote hoeveelheid werk die door de IFC is verzet om te komen tot een verzameling strenge en volledige criteria waarmee kan worden gewaarborgd dat de milieueffecten en maatschappelijke gevolgen van projectfinanciering verenigbaar blijven met het streven naar duurzame ontwikkeling."

De missie van IFC bestaat uit het stimuleren van duurzame investeringen door de private sector in ontwikkelingslanden, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de vermindering van de armoede en een verbetering van de levenskwaliteit van de bevolking. IFC financiert particuliere investeringen in ontwikkelingslanden, zoekt investeerders op de internationale financiële markten, helpt klanten verbeteringen te realiseren met betrekking tot de duurzaamheid van maatschappelijke en milieutechnische aspecten en biedt technische hulp en advies aan overheden en bedrijven. Sinds de oprichting in 1956 tot en met het boekjaar 2002, heeft IFC meer dan USD 34 miljard aan eigen middelen geïnvesteerd en USD 21 miljard aan consortiumleningen gearrangeerd voor 2.825 ondernemingen in 140 ontwikkelingslanden. In het boekjaar 2002 had IFC wereldwijd USD 15,1 miljard aan leningen uitstaan voor eigen rekening. Daarnaast vertegenwoordigden de uitstaande consortiumleningen die door IFC waren gearrangeerd een bedrag van USD 6,5 miljard.

Contactpersoon:
Corrie Shanahan (202) 473-2258
(202) 415-9676 (mobiel)

WestLB AG
"De Equator Principles vormen een praktisch middel om duurzaamheid te realiseren op het gebied van projectfinanciering. Het feit dat deze methode door de banken zelf is ontwikkeld getuigt van de oprechtheid waarmee de sector nieuwe uitdagingen tegemoet wil treden," aldus Andreas Seibert, lid van de raad van bestuur van WestLB AG.

WestLB AG is een van de belangrijkste internationaal opererende Duitse banken. Als gespecialiseerde commerciële bank biedt West LB AG haar klanten – ondernemingen, institutionele beleggers, banken, spaarbanken en overheden – een breed scala aan financiële diensten op het gebied van Financiële Structurering, Equity Solutions, kredietproducten, Treasury & Vastrentende producten en Vermogensbeheer. Een belangrijke speerpunt is gespecialiseerde financiering, met name projectfinanciering. Nadere informatie over WestLB AG is te vinden op www.westlb.de.

Contactpersoon:
Dr. Michael Wilde 49-211-826 2210

Westpac Banking Corporation
Phil Coffey, Group Executive Institutional Banking van Westpac verklaart: "De invoering van deze beginselen betekent een belangrijke stap op weg naar het wereldwijd realiseren van verantwoordelijke projectfinanciering. Wij doen graag mee aan dit duurzaamheidsinitiatief en moedigen andere financiële instellingen aan om ook deze beginselen over te nemen."

Westpac is opgericht in 1817 en is de oudste bank en het oudste bedrijf van Australië. Met ongeveer 7,5 miljoen klanten, zijn wij een belangrijke aanbieder van bank- en financiële diensten in Australië, Nieuw-Zeeland en de regio Pacific. Wij bieden een compleet pakket financiële diensten, waaronder retail banking, institutional banking en vermogensbeheerdiensten. Nadere informatie over Westpac is te vinden op www.westpac.com.au.

Contactpersoon:
David Lording
61 2 9226 3510
61 (0) 419 683 411

Share Button