Onderzoek bijsluiter van ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds

(Van Bijsluiterscore.Info)

ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds is een beleggingsmaatschappij. Daarnaast is ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds beursgenoteerd. Dat betekent dat aandelen in deze beleggingsinstelling via bank of broker op de Amsterdamse effectenbeurs zijn te kopen en te verkopen. ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds is ‘open-end’, waardoor de beurskoers in principe altijd rond de feitelijke waarde van het aandeel schommelt. Verder belegt deze beleggingsinstelling zelf direct in effecten.

De beleggingen van ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds bestaan uit aandelen van duurzame bedrijven. Het begrip duurzaam is geïntroduceerd door een commissie van de VN in 1987. Deze commissie, de commissie Brundtland, definieert een duurzame samenleving als een samenleving die voorziet in haar behoeften op zo’n manier dat die van de toekomstige generatie niet in gevaar wordt gebracht. Eenvoudiger geformuleerd, er mag geen roofbouw worden gepleegd. ABN AMRO gaat nog een stapje verder. Niet alleen het milieu, maar ook sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur (corporate governance) spelen een rol bij de selectie van de beleggingen.

Een onderneming wordt door ABN AMRO beoordeeld aan de hand van een aantal milieucriteria. Zo wordt een bedrijf positief beoordeeld als ze rekening houdt met het milieu en hierover verantwoording aflegt in de vorm van een ‘grondig’ milieuverslag.
Een onderneming wordt door ABN AMRO ook beoordeeld aan de hand van een aantal sociale criteria. Zo wordt een bedrijf positief beoordeeld als ze een sociaal beleid hanteert en hierover verantwoording aflegt in de vorm van een sociaal jaarverslag. Verder wordt beoordeeld hoe het bedrijf omgaat met haar werknemers, de lokale gemeenschap waarin het bedrijf opereert en haar toeleveranciers.

Een onderneming wordt door ABN AMRO ook beoordeeld aan de hand van een aantal criteria met betrekking tot goed ondernemingsbestuur. Zo wordt een bedrijf positief beoordeeld als ze de onafhankelijkheid van het toezicht op het bedrijf voldoende waarborgt. De VEB velt jaarlijks een oordeel over corporate governance aan de hand van haar VEB CG-rating. In 2004 was het gemiddelde van deze score 5.4. De lijst werd aangevoerd door ABN AMRO met een score van 7.5. Nummer 2 en 3 waren respectievelijk Hagemeyer en Koninklijke Olie. Van dit drietal waren zowel de nummers 1 als 3 opgenomen in de portefeuille van ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds ultimo april 2004. De twee andere Nederlandse aandelen uit de portefeuille hadden een score die gelijk was aan het gemiddelde.

Naast de hiervoor genoemde drie ‘positieve’ criteria zijn er ook nog enkele ‘negatieve’ criteria. Een onderneming wordt niet in de portefeuille opgenomen als ze in meer of mindere mate betrokken is bij de productie van en/of handel in wapens, de productie van tabak, de productie van en de verkoop van alcoholische dranken, mensenrechtenschendingen, kinderarbeid, dwangarbeid, repressieve regimes, gokken, dierproeven en de productie van en handel in nucleaire energie, bont en pornografie.

Benchmark ABN AMRO heeft als benchmark (vergelijkingsmaatstaf) MSCI World – Net Return Index benoemd voor ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds. Door vergelijking van de resultaten van ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds met deze benchmark zijn de prestaties van deze beleggingsinstelling te beoordelen.

Doelstelling De doelstelling van ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds is weinig concreet: het realiseren van een zo hoog mogelijk rendement.

Beleid Het beleid van ABN AMRO laat zich als volgt samenvatten. Aan de hand van zowel interne als externe research worden bedrijven beoordeeld aan de hand van de genoemde milieucriteria, sociale criteria en criteria voor corporate governance. In het laatste verslagjaar werden 1925 bedrijven beoordeeld. Daarvan werd de top 25%, de bedrijven die het hoogste scoren op de drie genoemde hoofdcriteria, geselecteerd. Deze groep werd vervolgens aan de hand van financiële criteria beoordeeld, waarna er nog 90 overbleven. In de vierde en laatste stap werden de eerder genoemde ‘negatieve’ criteria gehanteerd, waarna 70 overbleven. Gedurende het jaar worden de bedrijven gevolgd om te bepalen of ze nog steeds tot de beste 25% behoren en of ze zich ver houden van de eerder genoemde weinig duurzame activiteiten. Vinden dergelijke wijzigingen plaats, dan wordt zo nodig de portefeuille aangepast.
Een uitzondering op deze systematiek wordt gemaakt voor kleine bedrijven die activiteiten ontplooien die qua duurzaamheid hoog scoren. Pioniers in bijvoorbeeld wind- en/of zonne-energie zijn door hun grootte namelijk niet altijd in staat voldoende te scoren op de eerdere genoemde hoofdcriteria.

Belofte ABN AMRO is bescheiden in haar brochure; er worden geen onmogelijke beloften gedaan. Zo wordt gemeld over het rendement en risico dat deze vergelijkbaar zijn met andere aandelenfondsen die wereldwijd beleggen. Verder heeft de belegger met deze beleggingsinstelling ‘uitzicht op een goed rendement’. Dat laatste staat wel op gespannen voet met de realiteit. Het gemiddelde jaarrendement sinds de oprichting in mei 2000 is gelijk aan -14.2%.

3 Risico’s
Risicofactoren ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds is net als elk ander beleggingsfonds onderhevig aan de tucht van de markt. In dit geval betreft dat de wereldwijde markt; ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds belegt immers in de hele wereld. Naast de normale risicofactoren die aan een dergelijke belegging zijn verbonden, zijn er geen speciale risicofactoren te noemen.

4 Kosten voor de belegger
Kosten bij aankoop Kosten bij de uitgifte van een aandeel ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds (de zogenaamde opslag): maximaal 1.5%. Aankoopkosten te betalen aan de eigen bank of broker: 0.5%.

Jaarlijkse kosten Mogelijk bewaarloon te betalen aan de eigen bank of broker: 0.5%.

Kosten bij verkoop Kosten bij de inname van een aandeel ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds (de zogenaamde afslag): maximaal 1.0%. Verkoopkosten te betalen aan de eigen bank of broker: 0.5%.

5 Indirecte kosten voor de belegger
Jaarlijkse kosten Beheervergoeding: 1.2%. Geschatte transactiekosten per jaar voor de aankopen en verkopen binnen ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds: 0.3%. Overige kosten, waaronder de accountantskosten, de toezichtkosten, het bewaarloon en de administratiekosten: 0.17%.

6 Rendement
Cijfers ABN AMRO geeft in haar maandrapport inzicht in het rendement. De tabel Rendement (netto in EUR, inclusief herbelegging) laat voor zes verschillende perioden zien welk rendement is gerealiseerd. Zo wordt duidelijk dat sinds de oprichting in mei 2000 een rendement is gerealiseerd van gemiddeld -14.2% per jaar. Het wordt niet volledig duidelijk hoe deze cijfers worden berekend.

Oordeel De benchmark van ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds is MSCI World – Net Return Index. In de tabel met rendementscijfers worden ook de cijfers voor deze benchmark genoemd. Zo is het gemiddelde jaarlijkse rendement van de benchmark sinds mei 2000 gelijk aan -11.2%. Dat is 3% per jaar hoger dan ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds.

7 Informatieverschaffing
Informatie via de brochure De benchmark van ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds is MSCI World – Net Return Index. In de tabel met rendementscijfers worden ook de cijfers voor deze benchmark genoemd. Zo is het gemiddelde jaarlijkse rendement van de benchmark sinds mei 2000 gelijk aan -11.2%. Dat is 3% per jaar hoger dan ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds.

Informatie via Internet Bij een bezoek aan de website van ABN AMRO kan onder andere de volgende informatie worden geraadpleegd over ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds: uitgebreide koersgegevens, grafieken van het koersverloop, de brochure, de financiële bijsluiter en het maandrapport. Voor degene die het prospectus willen raadplegen, wordt het adres gegeven van ABN AMRO Asset Management; een internet-adres wordt niet gegeven. Deze dochter heeft echter wel degelijke een uitgebreide site, waar het prospectus direct is te downloaden. Ook het jaarverslag is hier te vinden.

8 Financiële bijsluiter
Voorschriften De wettelijke voorschriften met betrekking tot de financiële bijsluiter worden niet altijd volledig gevolgd door ABN AMRO. Dat heeft meestal geen ernstige consequenties. Een uitzondering daarop betreft de paragraaf Voorbeelden van rendementen en kosten. Hier moet onder andere duidelijk worden wat de opbrengst is van een belegging van in principe 1.000,00 Euro na 1 jaar en een brutorendement van 4%. ABN AMRO verdisconteert hier niet alle kosten, waardoor de gerapporteerde opbrengst te hoog is. Daardoor wordt een verkeerd beeld gegeven van de verwachte prestaties van dit product.

9 Pijnlijke zaken
Opvallend Afgezien van de wettelijke voorschriften die niet volledig worden gevolgd, zijn er geen pijnlijke zaken te melden.

Share Button