ASN-Novib Fonds tijdelijk gesloten voor nieuwe stortingen

Bron
ASN Bank

Het ASN-Novib fonds is nu bijna 40 miljoen euro groot. Daarmee is het inmiddels het grootste sociaal-ethische fonds in Nederland. Vele duizenden kleine ondernemers in ontwikkelingslanden maken dan ook dankbaar gebruik van microkredieten, die aan hen worden verstrekt via lokale Micro Financierings Instellingen (MFI’s). De MFI’s ontvangen op hun beurt weer leningen uit het ASN-Novib Fonds.

Deze effectieve manier van ontwikkelingssamenwerking levert ook de participanten in Nederland een
behoorlijk financieel resultaat op. Over 2005 behaalde het ASN-Novib Fonds een rendement van 3,4%.
Nog los van het extra fiscale voordeel, dat kan oplopen tot 2,5%. Die winnende combinatie wil de ASN
Bank ook in de toekomst graag in stand houden. Nu het fonds snel groeit, ontstaat er echter een tekort aan effectieve MFI’s, die het geld kunnen ‘uitzetten’ conform de wensen van de ASN Bank en de criteria van de Ministeries van Ontwikkelingssamenwerking en Financiën.
Om deze problemen te ondervangen, is in eerste instantie de organisatie Triple Jump opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen Oxfam Novib, ASN Bank en de NOTS Foundation, die op grote schaal MFI’s gaat ondersteunen. Dit gebeurt in drie fases: van startende, naar groeiende, tot volwassen MFI. Kortom, een drievoudige sprong. Triple Jump zal per 1 juni a.s. het projectbeheer van het ASN-Novib Fonds overnemen van Oxfam Novib. Daarmee komt er zeker geen einde aan de betrokkenheid van Oxfam Novib bij het fonds. Oxfam Novib is immers, net als de ASN Bank en NOTS Foundation, partner in Triple Jump. Via Triple Jump kan er eenvoudigweg effectiever gewerkt worden aan het ontwikkelen van nieuwe MFI’s.

Wat vanaf 1 juni a.s. eveneens verandert, is dat het ASN -Novib Fonds op beperkte schaal leningen gaat verstrekken in lokale valuta’s. In het prospectus van het fonds was reeds in deze mogelijkheid voorzien, echter de fondsbeheerder maakte er tot op heden geen gebruik van. Reden daarvoor is dat leningen in lokale valuta’s meer risico’s met zich meebrengen. De nieuwe projectbeheerder is beter in staat deze risico’s in te schatten. Bovendien helpt het verstrekken van leningen in lokale valuta’s bij het ontwikkelen van startende en groeiende MFI’s, hetgeen van groot belang is. Deze ontwikkeling heeft echter tijd nodig. En de huidige instroom van gelden in het fonds is daarmee niet in verhouding.

Ook geldt voor het verkrijgen van de sociaal-ethische status en het daarmee samenhangende fiscale
voordeel, de wettelijke eis dat ten minste 70% van de inleg in het ASN-Novib Fonds daadwerkelijk moet
zijn uitgeleend aan MFI’s. Hetgeen door de snelle groei een probleem is. Eigenlijk is dit een ‘luxe probleem’. Maar wel een probleem waarmee ASN Bank, ook in uw belang, terdege rekening moet houden. Daarom is in overleg met Oxfam Novib en Triple Jump besloten het fonds met ingang van 1 juni a.s. tot nader bericht te sluiten voor nieuwe stortingen. Dit betekent dat eventuele automatische periodieke aankopen ook niet worden uitgevoerd. Zodra de situatie aanleiding geeft het fonds te heropenen voor stortingen, zullen wij u daarover uiteraard direct informeren.

Share Button