Merendeel van de particuliere beleggers overweegt duurzaam te gaan beleggen

Bron
ABN AMRO

Duurzaam beleggen zal toenemen. Dit blijkt uit een enquête die in opdracht van ABN AMRO Asset Management is gehouden onder particuliere beleggers in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Beleggen in duurzame fondsen wordt niet alleen overwogen door beleggers die reeds duurzame fondsen in portefeuille hebben, maar ook door beleggers die hier nog niet over beschikken.

Duurzaam beleggen, waarbij zakelijke beleggingsbeslissingen hand in hand gaan met maatschappelijke en milieudoelstellingen, kent een positief imago. In een enquête in opdracht van ABN AMRO Asset Management gaf het overgrote deel (85%) van de ondervraagde particuliere beleggers aan dat zij positief staan tegenover duurzaam beleggen. Toch zijn duurzame beleggingen nog niet zo gangbaar. Gemiddeld belegt slechts 9% van de particuliere beleggers in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland in duurzame beleggingsfondsen. De Franse en Nederlandse beleggers scoren hierbij het hoogst (13%), terwijl slechts 1% van de Duitse beleggers in duurzame beleggingsfondsen belegt.

Groot marktpotentieel
Het is niet verbazingwekkend dat het overgrote gedeelte (92%) van de beleggers die reeds duurzame beleggingsfondsen bezitten, hier positief tegenover staat. Verrassend is dat 84% van de mensen die geen duurzame fondsen in portefeuille hebben, eveneens positief tegenover duurzaam beleggen staat.
ABN AMRO Asset Management biedt een aantal duurzame beleggingsfondsen aan en breidt deze uit. Gezien het positieve imago van duurzaam beleggen verwachten wij een aanmerkelijke groei in het duurzaam belegd vermogen in Europa. Het totale duurzaam belegd vermogen bedroeg in 2004 EUR 93 miljard en zal naar verwachting toenemen tot EUR 173 miljard in 2008.

Grote bereidheid tot beleggen
Onder particuliere beleggers die hiervoor de middelen beschikbaar hebben, is de bereidheid groot om in duurzame fondsen te beleggen. Van de beleggers die reeds in duurzame fondsen beleggen, wil 88% opnieuw geld in duurzame fondsen steken. Van de beleggers die geen duurzame fondsen in portefeuille hebben, zegt 58% dit te overwegen. Van alle ondervraagde beleggers denkt 62% erover om in duurzame fondsen te beleggen indien zij hiervoor middelen beschikbaar hebben. De Nederlandse en Duitse beleggers scoren onder dit gemiddelde (58% en 59%), terwijl de Franse en Britse beleggers de grootste bereidheid tentoonspreiden om in duurzame fondsen te stappen (respectievelijk 67% en 65%).

Maatschappelijke invloed
Duurzame beleggers zijn optimistisch gestemd over de maatschappelijke invloed van duurzaam beleggen. Van hen is 84% van mening dat duurzaam beleggen een goede manier is om de maatschappij en het bedrijfsleven te beïnvloeden. Van de beleggers die geen duurzame fondsen in portefeuille hebben, deelt 67% deze mening. Dezelfde percentages zien we bij het antwoord op de vraag of duurzame fondsen ondernemingen mede kunnen beïnvloeden om milieubewust te opereren en zich maatschappelijk verantwoord te gedragen in hun ondernemingsbeslissingen.
De antwoorden van de twee groepen liggen wat verder uiteen bij de vraag of in de toekomst meer ondernemingen hun winstdoelstelling zullen combineren met positieve invloeden op maatschappelijk en milieugebied. Van de particuliere beleggers die al in duurzame fondsen beleggen, deelt 71% deze verwachting –onder de beleggers die geen duurzame fondsen in portefeuille hebben, is dat 49%.

Donaties aan liefdadigheidsinstellingen
Wat betreft liefdadigheidsinstellingen lopen de meningen tussen de beleggers die wel en niet in duurzame fondsen beleggen niet ver uiteen. Onder de duurzame beleggers laat 76% zich positief uit over charitatieve instellingen zoals medische en humanitaire hulp. Van de beleggers die nog geen duurzame fondsen in portefeuille hebben, laat 66% zich positief uit over liefdadigheidsinstellingen. Daarbij valt op dat de meningen niet ver uiteen lopen wat betreft het doneren van een deel van de waarde van een beleggingsfonds aan liefdadigheidsinstellingen. Van de duurzame beleggers gaat 51% hiermee akkoord, terwijl 48% van de niet-duurzame beleggers hiermee instemt.

Iets ouder en minder risicotolerant
Particuliere beleggers die reeds in duurzame beleggingsfondsen beleggen, zijn over het algemeen iets ouder dan beleggers die niet in duurzame fondsen beleggen. Van de duurzame beleggers is 55% ouder dan 50 jaar, terwijl 62% van de beleggers die geen duurzame fondsen in portefeuille hebben jonger is dan 50 jaar. Alhoewel in het algemeen drie van de vier beleggers man is, is het aantal vrouwen onder de duurzame beleggers licht hoger (28%) dan onder de niet-duurzame beleggers (25%).
Duurzame beleggers zijn in het algemeen minder bereid om grote risico’s te nemen in hun beleggingsstrategie dan beleggers die geen duurzame fondsen in portefeuille hebben. Van de duurzame beleggers omschrijft 68% de eigen beleggingsportefeuille als ‘defensief’ of ‘neutraal’. Van de niet-duurzame beleggers omschrijft slechts 56% de eigen portefeuille in deze termen. De rest, 44%, karakteriseert de beleggingsportefeuille als ‘dynamisch’ of zelfs ‘avontuurlijk’.
Er bestaat ook een verschil tussen deze groepen beleggers wat betreft het gewenste beleggingsresultaat. Beleggers die geen duurzame fondsen in portefeuille hebben, verlangen van duurzame fondsen resultaten die minstens even goed zijn als die van de standaardbeleggingsfondsen. Beleggers die reeds in duurzame fondsen beleggen, hechten minder waarde aan de waarde en het rendement op hun beleggingen dan andere beleggers.

Share Button