SNS Asset Management en Pensioenfonds Predikanten lanceren verantwoord indexfonds

De Nederlandse pensioenkoepels hebben in 2007 aandacht gevraagd voor verantwoord beleggen, waarna de belangstelling voor dit vraagstuk sterk is toegenomen. Een belangrijke vraag voor de pensioenfondsen is hoe zij verantwoord kunnen beleggen, zonder de risico’s significant te verhogen, de rendementen onder druk te zetten of de kosten ernstig op te laten lopen. Voor actieve beleggers is deze vraag relatief eenvoudig te beantwoorden. Passieve beleggers of beleggers die in een pool beleggen beschikken over aanzienlijk minder mogelijkheden.

Om in de behoefte van juist deze laatste groepen pensioenfondsen te voorzien heeft SNS Asset Management, in samenwerking met het Pensioenfonds voor de Predikanten in de Protestantse Kerk Nederland, een verantwoord indexfonds ontwikkeld: het SNS Responsible Index Fund Equity Europe.

Het fonds beoogt een marktconform rendement te behalen, maar wenst tegelijkertijd niet te beleggen in ondernemingen die landmijnen, clustermunitie, respectievelijk atomaire, biologische en chemische wapens produceren. Ook wenst het fonds niet te investeren in ondernemingen die betrokken zijn bij:

* ernstige schendingen van de mensenrechten,
* ernstige vormen van kinderarbeid,
* dwangarbeid,
* ernstige vormen van corruptie
* zware milieuvervuiling,
* of andere schendingen van algemeen aanvaarde ethische beginselen.

Het SNS Responsible Index Fund Equity Europe is een fonds voor institutionele beleggers dat belegt in aandelen van Europese ondernemingen. De benchmark voor het fonds is de Morgan Stanley Capital International Europe Standard Index. Gebaseerd op fundamentele sociale, ethische en milieuanalyses van ondernemingen zullen bedrijven die niet beantwoorden aan de criteria niet worden opgenomen in de index. SNS Asset Management verwacht dat slechts een gering aantal ondernemingen zal worden uitgesloten, waardoor de tracking error van het fonds beperkt zal blijven.

Naast het rekening houden met sociale, ethische en milieucriteria, kent het fonds nog enkele bijzondere karakteristieken. Het fonds:

1. baseert zich op de sociale, ethische en milieu-informatie van meerdere information providers;
2. treedt in gesprek met ondernemingen van wie de activiteiten of gedragingen mogelijk in strijd zijn met de uitgangspunten van het fonds. Wij spreken hier van engagement. Ten behoeve van deze engagement is SNS AM een joint-venture aangegaan met Risk Metrics Group (het voormalige ISS);
3. maakt gebruikt van het stemrecht op de aandelen in portefeuille;
4. kent een halfjaarlijks participantenoverleg;
5. beschikt over een internationale ethische adviesraad.

Het fonds, dat de structuur heeft van een semi-open fonds voor gemene rekening, mikt op een omvang van tenminste € 250 miljoen. Van dit bedrag is inmiddels 100 miljoen gecommitteerd.

Een succesvolle introductie van het Europese fonds zal aan het eind van 2008 worden gevolgd door de lancering van een Amerikaans verantwoord indexfonds.

Share Button