Groep van 135 internationale beleggers pleit voor krachtig wereldwijd klimaatakkoord

Bron
APG

Topbeleggers,waaronder APG, samen goed voor zeven biljoen dollar aan belegd vermogen, hebben vandaag regeringsleiders opgeroepen om te komen met een krachtig en bindend wereldwijd akkoord over klimaatverandering Dit is essentieel om de vereiste financiering te kunnen garanderen voor de wereldwijde reductie van broeikasgasemissies en aanpassingen. De financiële crisis mag de pogingen om de opwarming van de aarde tegen te gaan niet vertragen.

In een gezamenlijke verklaring, die zowel naar regeringsleiders als klimaatonderhandelaars is gestuurd, eisen de beleggers een krachtig, bindend raamverdrag in opvolging van het Kyoto Protocol. Zij waarschuwen dat duidelijke beleidssignalen voor de lange termijn van essentieel belang zijn om beleggers te kunnen mobiliseren om de enorme hoeveelheden privékapitaal te reserveren die nodig zijn voor de overgang naar een economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen.
De verklaring werd verstuurd door enkele van de grootste vermogensbeheerders en pensioenfondsen, die samen zeven biljoen dollar in belegd vermogen vertegenwoordigen. De verklaring werd gecoördineerd door drie toonaangevende netwerken van beleggers die zich bezighouden met klimaatverandering (het in de VS gevestigde Investor Network on Climate Risk (INCR), de European Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) en de Investors Group on Climate Change (IGCC) in Australië en Nieuw-Zeeland).
Roderick Munsters, Chief Investment Officer van APG: “Wij vinden het als beheerder van € 200 miljard pensioenvermogen belangrijk dat er een krachtig, internationaal akkoord komt over klimaatverandering. Zo’n verdrag zou een duidelijke en ambitieuze mondiale doelstelling om CO2-emissies terug te dringen moeten uitdragen. Dat zou een stimulans geven aan de markten voor CO2-emissierechten. Wij willen graag investeren in oplossingen voor klimaatverandering. Nationale lange termijnplannen op gebieden als hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie geven ons het vertrouwen dat we nodig hebben voor grotere investeringen in oplossingen voor klimaatverandering.”
Peter Dunscombe, voorzitter van de Institutional Investors Group on Climate Change, verklaarde: “We verzoeken de wereldleiders dringend een beleidskader te leveren dat ons kan helpen bij het mobiliseren van de geldstromen die nodig zijn om deze dringende crisis het hoofd te bieden. Een krachtig wereldwijd akkoord biedt bedrijven, overheden en beleggers de drijfveer om snel en efficiënt te handelen bij het aanpakken van klimaatverandering”.
De beleggers vinden dat de depressie in de wereldeconomie geen beletsel mag vormen voor een internationale overeenkomst over klimaatverandering en dat deze overeenkomst voor het eind van 2009 gesloten moet worden. Als beleggers in gespreide portfolio’s zijn zij bezorgd over de invloed van klimaatverandering op beleggingen in individuele bedrijven en andere beleggingsvormen zoals onroerend goed en op de wereldeconomie in zijn totaliteit.
Mindy Lubber, directeur van het Investor Network on Climate Risk, verklaarde: “De klimaatcrisis is een probleem dat meerdere generaties raakt en dat krachtig en direct nationaal en internationaal beleid vereist. Wereldleiders moeten zich niet verschuilen achter het excuus dat iets doen tegen de opwarming van de aarde te kostbaar is. Niets doen is te kostbaar.”
De verklaring geeft in detail weer wat beleggers van beleidsmakers verlangen opdat zij investeringen kunnen doen die zowel de overgang naar een economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen als de ontwikkeling van aanpassingsmaatregelen ondersteunen. Dit omvat onder meer:
• Een bindende wereldwijde doelstelling voor het terugdringen van broeikasgasemissies. Deze moet zijn gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke bewijs dat erop wijst dat
wereldwijde broeikasgasemissies vóór 2050 met 50 à 85% moeten worden teruggedrongen ten opzichte van basisjaar 2000
• Doelen voor emissiereductie voor ontwikkelde landen voor de lange en middellange termijn die worden ondersteund door effectieve, nationale actieplannen;
• Bijdragen van ontwikkelingslanden, in eerste instantie in de vorm van nationale actieplannen die zijn gericht op energie-efficiëntie, met als uiteindelijk doel absolute emissiereducties;
• Continuïteit in het juridisch bindend raamverdrag dat de basis vormt voor de markt voor CO2-emissierechten en voorwaarden voor een meer omvangrijke en beter gefinancierde mondiale markten;
• Een herziening, hervorming en uitbreiding van het mechanisme voor schone ontwikkeling;
• Duidelijke maatregelen om de ontbossing ongedaan te maken en bossen aan te wijzen als CO2-opslag;
• Bereidheid om daadwerkelijk actie te ondernemen op de fysieke gevolgen van klimaatverandering.
De Investor Statement on a Global Agreement for Climate Change is gezonden aan de belangrijkste klimaatonderhandelaars, wetgevende en parlementaire machten, en staatshoofden. De timing van de verklaring, in aanloop tot de conferentie over klimaatverandering van de Verenigde Naties in Poznan, Polen, van 1 tot 12 december, moet het belang onderstrepen dat de beleggerswereld hecht aan een tijdig en krachtig mondiaal akkoord.

Share Button