ESG-beleid SNS Beleggingsfondsen aangepast

Bron
SNS

In het eerste kwartaal 2011 is een formele wijziging doorgevoerd in het ESG-beleid van de SNS Beleggingsfondsen. Het betreft een wijziging in het wapencriterium van de Fundamentele Beleidsuitgangspunten. Als gevolg van deze wijziging, worden vanaf het eerste kwartaal van 2011 niet langer alleen bedrijven van investering uitgesloten, die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens (nucleaire, biologische en chemische wapens, clusterbommen en antipersoonsland-mijnen). Deze wijziging leidt ook tot uitsluiting indien bedrijven betrokken zijn bij de handel in conventionele wapens met landen waartegen een wapenembargo geldt van de EU of de VN.

Het ESG-beleid van de SNS Beleggingsfondsen is in het eerste kwartaal aangepast. In het bijzonder is er op het vlak van engagement het nodige veranderd. Dit is het gevolg van de wens om een positieve impact te genereren in de natuurlijke hulpbronnenindustrie door bij te dragen aan de ontwikkeling van een ESG-standaard voor deze sectoren. Om deze ambitie kracht bij te zetten, worden vanaf nu drie soorten engagement onderscheiden: ‘responsief engagement’, ’thematisch engagement’ en ‘collaboratief engagement’.

Bij responsief engagement wordt een dialoog aangegaan met ondernemingen die op één of meerdere Fundamentele Beleidsuitgangspunten slecht scoren en het risico lopen van investering te worden uitgesloten, maar waarbij verwacht wordt op korte termijn verbetering te kunnen realiseren.
De effectiviteit van deze dialoog wordt bepaald door de beoordeling van de bereidheid van bedrijven om vragen te beantwoorden, samen te werken tijdens het engagementproces, transparant te zijn en om zaken van zorg op te pakken.
De doelstelling van responsieve engagement is dat bedrijven verbetering tonen in hun ESG-beleid en -prestaties, zodat zij voldoen aan de Fundamentele Beleidsuitgangspunten.

Thematisch engagement is een meer proactieve vorm van engagement. Deze vorm van engagement richt zich op de natuurlijke hulpbronnenindustrie met de focus op bedrijven in de volgende sectoren: energie, nuts, voedsel & dranken, papier & bos en extractieresiduen. Problemen in deze sectoren zijn van invloed op ons allemaal, of we nu rijk of arm zijn, leven in een industriële of opkomende economie. Dit creëert de noodzaak tot samenwerking tussen bedrijven, overheden en het maatschappelijk middenkader.
Het is veelbelovend dat bedrijven in toenemende mate bereid zijn te praten met investeerders. Openbare instellingen zijn steeds kritischer, een teken van politieke en maatschappelijke betrokkenheid.
De doelstelling van thematisch engagement is een positieve impact realiseren en op sectorniveau een verbetering van de ESG-standaard te realiseren.

Bij collectief engagement werken we samen met andere investeerders(-initiatieven) om bepaalde ESG-doelstellingen te behalen. In eerste instantie richten wij ons daarbij op: the UN Global Compact, the Global Reporting Initiative (GRI), the European Sustainable Investment Forum (Eurosif), the United Nations-backed Principles for Responsible Investment Initiative (UNPRI), the Carbon Disclosure Project (CDP), en the Extractive Industry Transparency Initiative (EITI).
De belangrijkste focus ligt op vraagstukken in de sectoren die zich richten op natuurlijke rijkdommen. Door deelname aan deze toonaangevende en breedgedragen initiatieven, zijn we in staat meer invloed uit te oefenen op bedrijven om hun ESG-gedrag, -beleid en managementstructuren te verbeteren.

Verschillen en verbanden
Elk van de drie soorten van engagement heeft eigen kenmerken, toch zijn er ook duidelijke verbanden.
Indien bij een bedrijf dat opgenomen is in responsief engagement sprake is van duidelijke verbeteringen in het ESG-beleid en prestaties, zodanig dat aan de Fundamentele Beleidsuitgangspunten wordt voldaan, maar er toch punten van zorg blijven bestaan, kan het bedrijf doorschuiven naar thematisch engagement. In het geval van thematisch engagement, in het geval er sprake is van een duidelijke verslechtering van het ESG-beleid, kan het bedrijf vice versa opgenomen worden in een traject van responsief engagement en zelfs worden uitgesloten.

Share Button