Bij helft van middelgrote pensioenfondsen ontbreekt SRI-beleid

Theodoor Gilissen Bankiers heeft een onderzoek uitgevoerd onder middelgrote

Nederlandse pensioenfondsen met een belegd vermogen tussen de 50 miljoen euro en 1 miljard euro. Het
onderzoeksdoel was het vaststellen van de wijze waarop middelgrote pensioenfondsen omgaan met Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen (Social Responsible Investing/SRI).
Belangrijkste onderzoeksconclusies:
• 51% van respondenten heeft SRI-beleid, merendeel heeft dit beleid ook geïmplementeerd;
• 49% van respondenten heeft geen SRI-beleid, opvallend hoog percentage niet van plan om dergelijk beleid
in de toekomst te implementeren;
• 82% van respondenten belegt volledig of gedeeltelijk passief;
• voorkomen van negatieve publiciteit belangrijkste reden voor het hebben van SRI-beleid;
• uitsluiting en/of ‘engagement’ meest gehanteerde methoden;
• geen interesse en twijfel over nut van SRI zijn belangrijkste redenen voor ontbreken van SRI-beleid;
• over mogelijkheden van implementatie van SRI binnen beleggingsbeleid bestaan nog veel vragen bij
besturen en directies van pensioenfondsen.

“De resultaten van het onderzoek hebben ons verrast”, aldus David van der Zande, directeur Stichtingen, Verenigingen
en Instituten bij Theodoor Gilissen. “Door druk vanuit de publieke opinie is er de laatste jaren veel aandacht besteed
aan het thema maatschappelijk verantwoord beleggen. Uit het onderzoek blijkt echter dat de helft van de middelgrote
pensioenfondsen nog de nodige stappen moet zetten. Zorgen rondom de dekkingsgraden en de voortgaande
consolidatie vragen veel tijd en aandacht van besturen waardoor maatschappelijk verantwoord beleggen niet altijd
bovenaan de agenda staat.”
“Veel cliënten kiezen voor het hanteren van specifieke uitsluitingscriteria in combinatie met ‘engagement’”, aldus
Marcel Leegwater, institutioneel vermogensbeheerder bij Theodoor Gilissen. “Tegelijkertijd zien we een trend naar
geheel of gedeeltelijk passief vermogensbeheer. Het merendeel van onze cliënten kiest voor zogenaamde “customized
indexoplossingen” waarbij indexbeleggingen worden gecombineerd met specifieke (uitsluitings)eisen. De mogelijkheid
om op een kostenefficiënte manier invulling te geven aan de specifieke eisen van pensioenfondsen en verzekeraars
maakt deze vorm van beleggen erg aantrekkelijk.”
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête onder 289 middelgrote pensioenfondsen. Aan het
onderzoek hebben 71 pensioenfondsen deelgenomen wat een respons betekende van bijna 25%. De groep van
pensioenfondsen met een belegd vermogen tussen de 50 miljoen euro en 1 miljard euro vertegenwoordigt 10% van het
belegd vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen. Gemeten naar aantallen vertegenwoordigt deze groep
echter 65% van alle pensioenfondsen in Nederland.

Share Button