AEGON introduceert nieuw beleid voor verantwoord beleggen

AEGON N.V. heeft een nieuw Verantwoord Beleggingsbeleid opgesteld.

Bij AEGON vinden wij dat ons beleggingsbeleid een belangrijk instrument is om bij te dragen aan een duurzame samenleving en aan maatschappelijk welzijn, en tegen deze achtergrond is besloten om een wereldwijd geldend verantwoord beleggingsbeleid te ontwikkelen, dat nu ook recentelijk door de AEGON Management Board is goedgekeurd. AEGON bouwt hiermee voort op de reeds in de verschillende landenunits bestaande beleidsuitgangspunten voor verantwoord beleggen. Het nieuwe beleggingsbeleid stelt nu voor al onze bedrijfsonderdelen maatstaven vast voor beleggingen die intern (door AEGON Asset Management) of door externe vermogensbeheerders worden beheerd, namens de AEGON verzekeringsmaatschappijen, dan wel voor externe (institutionele en retail) klanten.

Het nieuwe beleggingsbeleid kent de volgende benadering:

* Integratie van milieu-, sociale en governance (ook wel: ESG) factoren: wij streven ernaar zo veel mogelijk deze ESG factoren mee te nemen in de risicoanalyse en besluitvorming rond onze beleggingen;
* Engagement: het verder ontwikkelen van de dialoog met geselecteerde ondernemingen in onze beleggingsportefeuille. Het doel van dit soort dialoog is om beter te begrijpen hoe de wijze van ondernemen, het beleid en de procedures van deze bedrijven bijdragen aan de lange termijnbelangen van al hun belanghebbenden. Tegelijkertijd probeert AEGON via deze dialogen verbeteringen op het gebied van beleid, bestuur en maatschappelijk gedrag te bewerkstelligen.
* Uitsluitingen: AEGON kan in bepaalde gevallen ondernemingen op de zogenaamde uitsluitingslijst plaatsen, namelijk als uiterste maatregel indien een engagement dialoog niet tot de gewenste oplossingen leidt, of als AEGON zich genoodzaakt ziet een internationale consensus met betrekking tot bepaalde ondernemingsactiviteiten te volgen.

In het verantwoord beleggingsbeleid zal de Responsible Investment Committee een centrale rol vervullen. Deze commissie, waarin de verzekeringsmaatschappijen van AEGON, AEGON Asset Management en AEGON N.V. zijn vertegenwoordigd, zal namens de Management Board van AEGON toezien op de uitvoering van het beleid.

Wij streven naar een voortdurende verbetering van onze aanpak op het gebied van verantwoord beleggen, en het beleid schept dan ook ruimte voor onze diverse bedrijfsonderdelen om verdergaande stappen te nemen op dit gebied, bijvoorbeeld om in te spelen op de wensen van specifieke klanten of op lokale maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving.

Verder hoop ik dat dit beleid zal leiden tot meer dialoog met onze klanten en andere belanghebbenden, en dat dit ook voor ons nieuwe ideeën en stimulansen zal betekenen. Daarmee kunnen wij verdere verbeteringen realiseren in dit snel ontwikkelende vakgebied. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen uw opvattingen op het gebied van verantwoord beleggen, en uw commentaar op dit beleid, te vernemen.

Share Button