Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds stemmen in met verlaging nominale waarde

Bron
Triodos

Triodos Vastgoedfonds N.V., het duurzame vastgoedfonds van Triodos Investment Management, heeft op 22 oktober jl. aan haar aandeelhouders gevraagd om in te stemmen met een statutenwijziging ten behoeve van het verlagen van de nominale waarde van de aandelen Triodos Vastgoedfonds. Dit deed het fonds tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorgestelde statutenwijziging is door de aanwezige aandeelhouders bijna unaniem aangenomen.

Triodos Vastgoedfonds heeft eerder dit jaar bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen dividend voor aandeelhouders kunnen vaststellen. Dit was civielrechtelijk niet mogelijk omdat door afwaarderingen het eigen vermogen van het fonds lager was dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de wettelijke reserves. Om enige uitkering aan aandeelhouders te kunnen verstrekken is een verlaging van de nominale waarde van de aandelen nodig. Deze verlaging vereist een statutenwijziging, welke vastgesteld diende te worden tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Het instemmen met de statutenwijziging maakt een verlaging van de nominale waarde mogelijk. Dit zorgt er tevens voor dat het fonds beter gepositioneerd is voor toekomstige groei. Het is een eerste stap om op termijn uitgifte van aandelen mogelijk te maken.

Over Triodos Vastgoedfonds
Triodos Vastgoedfonds staat in de markt bekend als een koploper op het gebied van duurzaam beheren en verbouwen van zakelijk vastgoed. Dit is onder andere terug te zien in de performance van de portefeuille. In 2012 presteerde het vastgoed van het fonds 2,1% beter dan het vastgoed in de IPD-benchmark. Triodos Vastgoedfonds kent slecht 3% leegstand tegenover 15% in de markt. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten is 6 jaar,hetgeen in deze markt uitzonderlijk lang is. Daarnaast onderscheidt het fonds zich in de markt door haar bovengemiddelde prestatie op het gebied van duurzaamheid: de panden in de portefeuille scoren gemiddeld 55% lager qua energiegebruik en 60% lager qua CO2 uitstoot dan het gemiddelde in de markt.

Triodos Vastgoedfonds realiseert duurzaamheid niet alleen door technische innovaties, maar ook door financiële innovaties. Zo heeft Triodos Vastgoedfonds als eerste de ’green lease‘ in Nederland geïntroduceerd. Het uitgangspunt hierbij is een bestaand gebouw compleet duurzaam te renoveren, zonder dat dit een wijziging van de huurprijs als gevolg heeft. De ‘winst’ die gemaakt wordt door de energiebesparing wordt daarbij ingezet om de renovatie te financieren. Een recent voorbeeld hiervan is de renovatie van een leegstaand kantoorpand van energielabel G naar A+ voor huurder GasTerra.

Triodos Vastgoedfonds is opgericht in 2004 en is het eerste duurzame vastgoedfonds in Europa. Het fonds belegt uitsluitend in duurzaam gebouwde of duurzaam beheerde panden en monumenten. Triodos Vastgoedfonds wil zijn leidende rol in de vastgoedwereld behouden en heeft de ambitie de portefeuille verder uit te breiden.

Share Button