AFM: duurzaamheid en groen aandachtspunten bij beleggingsobligaties!

Bron
AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit voor extra bescherming voor beleggers in zogenoemde beleggingsobligaties. Uit eerder onderzoek van de AFM blijkt dat deze producten veel tekortkomingen kennen, erg risicovol zijn en de opbrengst vaak tegen valt.

De AFM heeft nu te weinig grip op aanbieders van beleggingsobligaties, omdat veel aanbieders gebruikmaken van vrijstellingen en uitzonderingen op de prospectusplicht en niet onder haar doorlopend toezicht staan. De AFM heeft daarom gepleit voor aanpassing van de wet om aanbieders van beleggingsobligaties onder doorlopend toezicht te brengen. Het ministerie van Financiën bereidt nu een wijziging van de wet voor.

Een beleggingsobligatie is een risicovolle obligatie waarbij de opbrengst wordt gebruikt om collectief te beleggen, bijvoorbeeld in landbouwgrond, zonnepanelen, vastgoed, wijn, aandelen of het midden- en kleinbedrijf. De opbrengsten van de belegging worden gebruikt om de obligatie af te lossen en de rente op de obligatie te betalen.

De AFM heeft in 2014 extra aandacht besteed aan vrijgestelde aanbieders van beleggingsobligaties. Uit onderzoeken bij zeven partijen kwamen ernstige tekortkomingen in de informatieverstrekking naar voren. Het merendeel van de onderzochte partijen verstrekte niet alle essentiële informatie en in sommige gevallen werd zelfs onjuiste informatie aan beleggers verstrekt. De AFM heeft diverse handhavingsmaatregelen opgelegd. De AFM heeft zich in de zeven onderzoeken uitsluitend kunnen richten op de informatieverstrekking aan beleggers, omdat deze aanbieders niet onder haar doorlopend toezicht staan.

Extra bescherming van consumenten is nodig, onder meer op het gebied van de informatieverstrekking. Uit de Consumentenmonitor van de AFM van najaar 2014 blijkt dat beleggers de hoogte van de rente de belangrijkste reden vinden om in een beleggingsobligatie te investeren. Ze kijken daarbij onvoldoende naar de risico’s van beleggingsobligaties, of begrijpen deze risico’s verkeerd. Veelbelovende advertenties spiegelen hoge rendementen voor zonder aandacht voor alle risico’s. Appelleren aan duurzaamheid en groene beleggingen verhoogt de kans dat beleggers overwegen te investeren, zonder dat zij daar de risico’s volledig bij in beeld hebben. Risicoverhogende factoren, zoals het (ontbreken van) eigen vermogen van de aanbieder van de obligatie of het feit de aanbieder de obligatiegelden doorleent, zijn slechts voor een kleine meerderheid reden om terughoudender te zijn met hun investering.

Om consumenten op weg te helpen bij het beoordelen van de risico’s van beleggingsobligaties, biedt de AFM tips op haar website: Hoe herken je een risicovolle belegging in obligaties?

De AFM heeft eerder een verkennend onderzoek gedaan naar de veiligheid van deze producten, de transparantie over risico’s en het gebruik van uitzonderingen en vrijstellingen. Toen werd duidelijk dat het grootste deel van de onderzochte beleggingsobligaties ‘onwenselijk’ is wegens het hoge risico en de vaak tegenvallende opbrengst.

Uit het verkennend onderzoek kwamen duidelijke tekortkomingen naar voren:
* Een ondoorzichtige en ingewikkelde juridische en economische structuur, met intransparante intragroepsrelaties en onduidelijke zeggenschapsverhoudingen. Hierdoor is niet duidelijk welke zekerheden en verhaalsmogelijkheden beleggers hebben.
* Een ‘scheef’ risicoprofiel. Uitgevende ondernemingen van beleggingsobligaties hebben vaak weinig tot geen eigen vermogen. Hierdoor ondervindt de uitgevende instelling geen nadeel wanneer de belegging niet slaagt. De risico’s van faillissement liggen volledig bij de belegger.
* Schijnzekerheden. Vaak bieden aanbieders van beleggingsobligaties hoge gegarandeerde rendementen, waarbij de onderliggende waarde zoals vastgoed of zonne-energie onterecht wordt gepresenteerd als zekerheid. In de praktijk blijken deze zekerheden in veel gevallen inhoudsloos en zijn beleggingsobligaties achtergesteld aan andere schulden.

Share Button