Winst Triodos Bank groeit in 2015 met 35%

Triodos Bank heeft de jaarcijfers over 2015 gepubliceerd. Het totale beheerde vermogen – samengesteld uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking – is over 2015 met 16% gegroeid naar EUR 12,3 miljard.

De totale balans van Triodos Bank is over 2015 met 15% gegroeid naar EUR 8,2 miljard. Dit is voornamelijk terug te voeren op de gestage groei van de leningen, de toevertrouwde middelen en het nieuwe vermogen dat bij alle vestigingen is aangetrokken.

De nettowinst van Triodos Bank van EUR 40,7 miljoen vertegenwoordigt een toename met 35%, afgezet tegen 2014. De bank heeft een rendement op het vermogen gerealiseerd van 5,5% (2014: 4,4%). Het aantal klanten is toegenomen met 15%. Tegen het einde van 2015 had Triodos Bank 607.000 klanten, verspreid over vijf Europese vestigingen.

Financiering van duurzaam ondernemen

Gedurende 2015 zijn wij verder gegaan met het verstrekken van leningen aan duurzame ondernemingen en instellingen. Duurzame hypotheekleningen vertegenwoordigden in 2015 40% van de totale toename van de portefeuille met duurzame leningen (2014: 18%).
De verhouding leningen/tegoeden (alleen met inbegrip van onze impactleningen) nam marginaal af van 63% in 2014 naar 62% in 2015.
De ratio bedrijfsuitgaven/inkomsten toonde een lichte verbetering en kwam uit op 71% (2014: 73%). De winst vóór belasting en toevoeging aan de voorziening voor de leningenportefeuille steeg naar EUR 61,4 miljoen (2014: EUR 51,2 miljoen). De toevoeging aan de voorzieningen voor de leningenportefeuille nam aanzienlijk af, van EUR 11,1 miljoen in 2014 naar EUR 7,6 miljoen in 2015, ofwel 0,16% van de gemiddelde leningenportefeuille, afgezet tegen 0,28% in 2014.

Peter Blom, CEO van Triodos Bank: “Als financiële instelling gericht op het leveren van een positieve impact op mens en samenleving en op het respect voor onze planeet, zien wij overal ondernemers die actie ondernemen om de wereld van morgen vorm te geven. Al worstelt de samenleving nog steeds met ecologische, sociale en economische problemen, wij zien dat het niet langer de regeringen, maar veeleer individuen, ondernemers en gemeenschappen zijn die de energietransitie voortstuwen, die technologie gebruiken om meer mensen op meer plaatsen toegang te geven tot basale financiële diensten en die gezamenlijk de overgang naar een ecologisch meer evenwichtige en eerlijke economie gestalte geven. Met onze goede resultaten kunnen wij steeds meer van dit soort initiatieven financieren en onze positieve impact uitbreiden.”

Vermogenspositie
Het vermogen van Triodos Bank is over 2015 gegroeid met 11% naar EUR 781 miljoen.
Het aandelenkapitaal is gestegen met EUR 40 miljoen, ofwel 7%. Dit is gebeurd door de uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen gedurende het hele jaar, voornamelijk aan particuliere beleggers in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. Als gevolg daarvan is het aantal houders van certificaten van aandelen gestegen naar 35.735 (2014: 32.591); tegelijkertijd hebben twee pensioenfondsen hun deelneming afgestoten.

Door deze vermogensaanwas kon Triodos Bank haar positie als veerkrachtige financiële instelling consolideren. De Core Tier 1-ratio ligt nog steeds op het niveau van 19,0%, ruim boven de minimumdoelstelling van Triodos Bank van 16%. De schuldenratio van Triodos Bank bedroeg 8,4% eind 2015. De minimale schuldenratio in Europa bedraagt 3%.

Vooruitzichten voor 2016
Triodos Bank wil haar duurzame impact verder uitbreiden. Om deze ambitie vorm te geven wil Triodos Bank zich richten op spreiding van de leningenportefeuille zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De bank zal zich extra inspannen om de pioniers in verschillende sectoren van financiering te voorzien: de ondernemers die de duurzame industrieën van de toekomst ontwikkelen. Alle vestigingen zullen activiteiten in nieuwe sectoren en subsectoren ontwikkelen, met als doel de portefeuille te spreiden en een effectieve partner te vormen voor ondernemers en instellingen.
Voor de driejarige periode 2016-2018 gaat Triodos Bank uit van een groei met 10-15% op jaarbasis.

Triodos Bank verwacht voor 2016 een lagere bedrijfswinst, voornamelijk als gevolg van de sectorbrede introductie van een bijdrage aan de depositogarantieregelingen, maar ook als gevolg van de lagere rentemarges en substantiële investeringen in bedrijfsontwikkeling. Triodos Bank zal blijven streven naar een grotere impact door middel van uitbreiding van haar leningenportefeuille, en door financiële diensten aan te bieden waarbij duurzaamheid centraal staat. Wij zijn ons ervan bewust dat de economische recessie als gevolg van de financiële crisis, alsmede het trage herstel in sommige landen, in 2016 zullen voortduren en dus ook een effect zullen kunnen hebben op de resultaten van Triodos Bank.

Beleggingsfondsen
Triodos Investment Management heeft het Multi Impact Fund geïntroduceerd, waardoor impact investing toegankelijker wordt voor in eerste instantie particuliere beleggers in Nederland.
Triodos beleggingsfondsen beleggen in duurzame sectoren, zoals microfinanciering, biologische landbouw, culturele projecten, duurzame energie, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die zijn gescreend op hun duurzame prestaties (SRI).
Ondanks de uitdagende ontwikkelingen op de aandelenmarkten hebben de Triodos SRI-fondsen een aanzienlijke groei kunnen realiseren.
Eind 2015 beheerde Triodos Investment Management 18 beleggingsfondsen voor particuliere en institutionele beleggers, met een totaal beheerd vermogen van EUR 3,14 miljard (2014: EUR 2,6 miljard).

Gespecialiseerde microfinancieringsfondsen hebben financiering geboden aan 100 (2014: 102) microfinancieringsinstellingen in 45 landen (2014: 44).
Deze algehele stijging van het volume van de beheerde fondsen vormt een weerslag van de interesse van beleggers in duurzame beleggingen. Wereldwijd kiezen beleggers, behalve voor financiële resultaten, steeds vaker ook voor een zinvolle en meetbare impact. Deze ontwikkeling is een belangrijke stap in de overgang naar een duurzame samenleving op grote schaal.

Dividend
Triodos Bank NV stelt een dividend voor van EUR 1,95 per certificaat van aandeel. De pay-out ratio bedraagt 46%.

Share Button