Crowdfundingplatformen moeten informatie over risico’s verbeteren

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het belangrijk dat crowdfundingplatformen inzicht geven in betalingstermijnen die niet worden nagekomen, de zogeheten wanbetalingen. Crowdfunding biedt kansen – financierings- en investeringsmogelijkheden – maar er kleven ook risico’s aan. De informatieverstrekking door crowdfundingplatformen focust met name op de kansen en minder op de risico’s, zo stelt de AFM. Omdat er in de crowdfundingsector hoofdzakelijk sprake is van zelfregulering brengt dit een extra verantwoordelijkheid met zich mee voor bedrijven in deze sector.

Duidelijke informatie over het uitblijven van betalingen en de impact daarvan op het netto rendement kan consumenten helpen bij een investeringsbeslissing. Een aantal platformen heeft via de branchevereniging al stappen gezet om informatie hierover beschikbaar te stellen. De AFM ziet echter ruimte voor de hele crowdfundingsector om hun informatieverstrekking te verbeteren en presenteert een aantal richtlijnen voor goede informatie over wanbetalingen.

Realistisch beeld van risico’s en netto opbrengsten

Het is de verantwoordelijkheid van platformen om consumenten een realistisch beeld te geven van de mate waarin geldvragers aan hun betalingsverplichtingen voldoen. In een jonge innovatieve sector bestaat de kans dat risico’s onvoldoende onder de aandacht worden gebracht en slecht nieuws wordt uitgesteld. De AFM verwacht dat platformen hier rekening mee houden en hun verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld door betalingsachterstanden inzichtelijk weer te geven en de impact op het verwachte rendement tijdig weer te geven.

Uit de gepresenteerde informatie moet duidelijk blijken wat de verhouding is tussen enerzijds aflossing, rente- en dividendbetalingen en anderzijds wanbetalingen. Het presenteren van de verhouding tussen wanbetalingen en de totale bemiddelde som geeft volgens de AFM een te beperkt beeld. Het percentage wanbetalingen wordt daarmee onderschat. Immers, in een groeimarkt zal de bemiddelde som steeds toenemen, terwijl betalingsachterstanden pas op termijn ontstaan.

Wanbetalingen zijn alle bedragen waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer worden terugbetaald aan investeerders. Als betalingsachterstanden niet tijdig worden gekwalificeerd als wanbetaling, komen risico’s pas laat tot uitdrukking in gepresenteerde wanbetalingspercentages. Het is gebruikelijk, bijvoorbeeld onder Basel II-wetgeving (die geldt voor banken), om achterstanden van meer dan 90 dagen te kwalificeren als een wanbetaling.

De AFM verwacht dat platformen hierbij aansluiten en inzichtelijk maken wat het effect is van wanbetalingen en kosten op het uiteindelijke netto rendement. Als deze informatie op een eerlijke en duidelijke manier wordt gepresenteerd, kan dit bijdragen aan meer realistische verwachtingen van de opbrengst van een investering. Dit past ook bij een volwassener opererende sector.

Zorgvuldige presentatie van informatie

De AFM ziet geregeld dat platformen losse statistieken, zonder nadere toelichting, op hun website publiceren. Dit is volgens de AFM onwenselijk. Zeker als deze cijfers worden ingezet voor marketing-doeleinden. Informatie moet in de juiste context worden geplaatst en het moet duidelijk zijn hoe bepaalde statistieken tot stand zijn gekomen.

De AFM is van mening dat in elk geval de volgende informatie duidelijk en begrijpelijk gepresenteerd moet worden op een prominente plek op de website, zodat consumenten zich snel een beeld kunnen vormen van de risico’s:

  • de totale bemiddelde som
  • aflossingen en uitbetaalde rente
  • het totaal aan betalingsachterstanden en afboekingen
  • een uitsplitsing van betalingsachterstanden
  • het bedrag dat nog afgelost moet worden.

De AFM zal in het voorjaar van 2017 vaststellen of de crowdfundingplatformen voldoende stappen hebben gezet in het geven van een realistisch beeld van de risico’s en de zorgvuldige presentatie daarvan.

Binnen de crowdfundingsector is voor een groot deel sprake van zelfregulering. De AFM heeft in haar wetgevingsbrief van juni 2016 de wens uitgesproken om in de Wft algemene vereisten voor crowdfunding op te nemen. Dit biedt volgens de AFM meer ruimte om in te spelen op de veranderingen in deze markt.

Share Button