Europese Commissie komt met maatregelen om financiële sector te verduurzamen

Bron
Eumedion

De Europese Commissie zal in maart 2018 een actieplan presenteren om de markt voor duurzame financiële producten te stimuleren. Het Actieplan zal zijn gebaseerd op de in januari 2018 te verschijnen definitieve aanbevelingen van de Europese High-Level Expert Group on Sustainable Finance hieromtrent. Dit heeft de Europese Commissie op 12 december jl. aangekondigd.

De Europese Commissie heeft in dat kader al aangekondigd dat zij de fiduciaire verantwoordelijkheid van Europese institutionele beleggers wil verbreden. Geëxpliciteerd zal worden dat het beoordelen van risico’s gerelateerd aan milieu-, sociale en governancefactoren onderdeel is van de fiduciaire verantwoordelijkheid die bestuurders van institutionele beleggers hebben jegens de pensioendeelnemers en cliënten. Verder zal worden bekeken of de prudentiële (kapitaal)eisen voor beleggingen in groene, koofstofarme producten kunnen worden versoepeld. En zoals al eerder aangekondigd krijgen de toezichthoudende autoriteiten de bevoegdheid om te monitoren op welke wijze financiële instellingen de risico’s die voortvloeien uit ESG-factoren identificeren, rapporteren en mitigeren.

De Europese Commissie kondigt verder aan te onderzoeken op welke wijze geharmoniseerde criteria kunnen worden opgesteld aan de hand waarvan kan worden bepaald of een financieel product als ‘groen’ of ‘duurzaam’ mag worden gekenschetst. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘groene’ of ‘sociale’ bedrijfsobligaties. De Tweede Kamer wil het Europese traject niet afwachten. In een op 19 december jl. aangenomen motie verzoekt de Tweede Kamer het kabinet in overleg te treden met pensioenfondsen en andere financiële instellingen om de duurzame investeringen – zoals investeringen in hernieuwbare energie, duurzaam transport en energiebesparing – in Nederland verder op te voeren.

Share Button