Shell verwerpt resolutie van Follow This

Bron
Shell

De Board of Directors van Royal Dutch Shell plc is van mening dat de resolutie van Follow This (resolutie 19) niet in het belang is van Shell en haar aandeelhouders. De leden van de Board bevelen unaniem aan om tegen te stemmen.

Hoewel we de doelstelling van Follow This delen dat Shell een leidende positie in de energietransitie moet innemen, vinden we de resolutie onnodig, omdat we eerder al een aanpak hebben gekozen die breder en vooruitstrevender is dan de aanpak die door Follow This wordt voorgesteld. Wij zijn van mening dat de aandeelhouders hun steun kunnen demonstreren voor onze toonaangevende Net Carbon Footprint-ambitie door tegen deze resolutie te stemmen.

Shell verwelkomt en steunt het Akkoord van Parijs van harte. We zijn het eens met de doelstelling van een overgang naar een energiehuishouding met een netto nuluitstoot en een wereld waarin de temperatuurstijging beperkt blijft tot minder dan 2°C. Wij behoren tot de toonaangevende bedrijven op dit gebied, zoals blijkt uit onze steun voor de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD); onze samenwerking met de Task Force om specifiekere richtlijnen en best practices over openbaarmakingen op dit terrein te ontwikkelen; het opnemen van CO2-prestaties in onze Executive Scorecard; en onze recente aankondigingen over onze Net Carbon Footprintambitie.

De energietransitie is gaande en wordt bepaald door vele factoren, waaronder opkomende technologieën; de stijgende energievraag, gekoppeld aan bevolkingsgroei en economische groei; lokale energiebronnen; keuzes van de consument; nationaal beleid; en inspanningen om belasting van het klimaat en het milieu aan te pakken. De energietransitie zal de komende decennia vorm krijgen en vereist gezamenlijke actie van vele partijen, waaronder Shell. Zowel de evolutie van gevestigde als de ontwikkeling van nieuwe onderdelen van de mondiale energiehuishouding zullen aan bod komen.

Shell heeft al toegezegd hierin een rol te willen spelen, wat blijkt uit haar eerder aangekondigde strategie om gebruik te maken van de kansen die de energietransitie biedt. Om de volgende redenen bevelen wij aan dat onze aandeelhouders tegen de resolutie 19 stemmen:

  • Wij zijn al begonnen met het nemen van relevante en voldoende actie om de problemen en kansen met betrekking tot de energietransitie aan de orde te stellen. We hebben na meerdere jaren van voortdurend overleg met investeerders en andere belanghebbenden, onder wie onze critici, verscheidene inspanningen geleverd om verschillende CO2-gerelateerde stelsels te evalueren en te kijken naar wat er met inzet en investeringen kan worden bereikt. Dit heeft ertoe geleid dat we tijdens onze Management Day in november 2017 een ambitie voor een Net Carbon Footprint hebben aangekondigd die niet alleen de uitstoot van onze eigen activiteiten dekt, maar ook die van onze klanten bij het gebruik van Shell-producten. In het kader van deze ambitie streeft Shell ernaar om de Net Carbon Footprint van haar energieproducten – uitgedrukt in gram CO2 per verbruikte megajoule – tegen 2050 met ongeveer de helft te hebben verlaagd. Het is van cruciaal belang dat we hierbij in de pas blijven lopen met de wens van de maatschappij om te voldoen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Als tussenstap streven wij ernaar om tegen 2035 onze Net Carbon Footprint met ongeveer 20% te hebben verlaagd. Naast het zetten van deze ambitie, heeft Shell een aantal potentiële zakelijke activiteiten geïdentificeerd om deze ambitie te helpen verwezenlijken, zoals de groei van onze New Energies-business.
  • Shell wil transparant zijn en rapporteert in 2018 op basis van de TCFD-aanbevelingen. Daarnaast zullen we over onze Net Carbon Footprint jaarlijks verslag uitbrengen; updates verstrekken over de voortgang van de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten waarmee we onze ambitie willen waarmaken; en elke vijf jaar onze ambitie opnieuw evalueren, in lijn met het Nationally Determined Contributions (NDC)-proces van het Akkoord van Parijs. We staan achter deze ambitie, die voorziet in de noodzakelijke flexibiliteit over het tempo van uitvoering, gekoppeld aan de vooruitgang in de samenleving. Daarnaast bevat de Executive Scorecard van Shell voor de jaarlijkse bonus sinds 2017 een jaarlijkse doelstelling voor broeikasgasstatistieken (wegingsfactor 10%). Voor 2018 is de reikwijdte van deze statistieken vergroot. Zij dekt nu bijna 90% van de scope 1- en 2-uitstoot van Shells exploitatieportfolio, waar dit in 2017 nog 60% was.
  • De Net Carbon Footprint-ambitie van Shell gaat veel verder dan de scope 1-, 2- en 3-uitstoot van onze energieproducten zoals vereist in het voorstel van Follow This. Onze benadering dekt zowel de uitstoot van de directe Shell-exploitaties, als de uitstoot veroorzaakt door derden die energie voor de productie leveren, en de uitstoot van onze klanten als zij deze producten gebruiken. Het omvat de winning, het transport en de verwerking van grondstoffen, het transport van producten en de uitstoot van onze klanten wanneer zij de door ons verkochte producten gebruiken. Daarnaast dekt het de uitstoot van onderdelen van deze levenscyclus waarvan Shell geen eigenaar is, zoals olie en gas die door Shell wordt verwerkt maar niet geproduceerd, of olieproducten en elektriciteit die door Shell worden verkocht, maar niet in een Shell-faciliteit zijn verwerkt of gegenereerd.
  • Onze Net Carbon Footprint-ambitie biedt Shell de flexibiliteit om te gedijen in welke toekomstige wereld dan ook. Het voorstel van Follow This erkent niet dat de hele samenleving actie moet ondernemen. Indien de resolutie wordt gesteund, kan deze het huidige en toekomstige management van Shell dwingen tot maatregelen die als gevolg zouden kunnen hebben dat Shell te snel – of te langzaam – door de energietransitie heen beweegt. Dit is niet in het belang van Shell of haar aandeelhouders en zou Shell minder concurrerend kunnen maken. Gelet op Shells eigen Net Carbon Footprint-ambitie, geloven wij bovendien dat de striktere en meer rigide resolutie die Follow This voorstelt onnodig is.

Om deze redenen beveelt de Board of Directors Shell-aandeelhouders aan om onze toonaangevende Net Carbon Footprint-ambitie te steunen door tegen deze resolutie te stemmen, zodat wij ons kunnen concentreren op de verwezenlijking van de aanpak die we al hebben beschreven. Hiermee worden ook de principes van goede corporate governance in acht genomen, waarin de strategische en operationele leiding van een onderneming aan haar management wordt toevertrouwd.

Share Button