Institutionele beleggers stellen eigen gedragscode op

Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben de eerste Nederlandse Stewardship Code (hierna: Stewardship Code) vastgesteld. Daarmee benadrukken zij het toenemende belang van betrokken en verantwoord aandeelhouderschap en de rol die institutionele beleggers spelen bij het bevorderen van langetermijnwaardecreatie van de Nederlandse beursondernemingen waarin zij beleggen. Bovendien bieden de principes uit de Stewardship Code de mogelijkheid aan pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders om verantwoording af te leggen aan hun deelnemers en klanten over de wijze waarop zij als betrokken belegger invulling geven aan hun aandeelhoudersrechten.

De Stewardship Code wordt gepresenteerd op een moment dat de aandacht voor aandeelhoudersverantwoordelijkheden toeneemt. Zo is de Stewardship Code in lijn met de verantwoordelijkheden die voor aandeelhouders gelden ten aanzien van transparantie rond het betrokkenheidsbeleid en stembeleid, zoals vastgelegd in de herziene EU-richtlijn aandeelhoudersrechten. Uiterlijk op 10 juni 2019 moeten de nodige Nederlandse wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze EU-richtlijn te voldoen. De Stewardship Code onderstreept bovendien het belang van aandeelhoudersbetrokkenheid voor het streven naar langetermijnwaardecreatie van de Nederlandse beursondernemingen, zoals vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook verlangt de code van institutionele beleggers de bereidheid om, eventueel samen met andere institutionele beleggers, een constructieve dialoog aan te gaan met de Nederlandse beursondernemingen en met andere belanghebbenden (stakeholders).

Een conceptversie van de Stewardship Code werd in het najaar van 2017 publiekelijk geconsulteerd. De ruim 25 reacties die binnenkwamen op de concept Stewardship Code hebben tot aanpassingen geleid op een aantal principes. Daarnaast is de toelichting op een aantal principes verduidelijkt. Een feedback statement naar aanleiding van de publieke consultatie wordt gelijktijdig met de Stewardship Code op de website van Eumedion gepubliceerd.

Met de publicatie van de Stewardship Code worden institutionele beleggers in staat gesteld om tijdig op de inwerkingtreding op 1 januari 2019 te anticiperen. Voor Eumedion is het belangrijk dat institutionele beleggers betekenisvol invulling geven aan de Stewardship Code, ongeacht de omvang en de beschikbare middelen van de organisatie. Om hieraan bij te dragen zal de komende maanden een handleiding voor implementatie worden opgesteld. Publicatie van dit document staat gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar.

De Stewardship Code is opgesteld door de deelnemers van Eumedion. Alle institutionele beleggers die aandelen houden in Nederlandse beursvennootschappen worden opgeroepen om betekenisvol invulling te geven aan de principes uit de Stewardship Code. Ook wordt van hen verwacht dat zij vanaf boekjaar 2019 over naleving van de Stewardship Code te rapporteren.

Klik hier voor de definitieve versie van de Nederlandse Stewardship Code.

Share Button