Resultaten onderzoek NN IP naar duurzaamheid en duurzaam beleggen onder Belgische bevolking

In een grootschalige studie bij 2167 ondervraagden, representatief voor de Belgische bevolking, heeft NN Investment Partners voor het eerst het belang en de beleving van duurzaamheid in het algemeen en de aantrekkingskracht van duurzaam beleggen in kaart gebracht.

Beleving van duurzaamheid

Houding: Hoe belangrijk is duurzaamheid?

Het onderzoek wijst uit dat de overgrote meerderheid van de actieve bevolking in België, wat overeenstemt met 8 op 10 Belgen, (veel) belang hecht aan duurzaamheid. De stelling dat een duurzame levenshouding een absolute voorwaarde is om de planeet ook voor de toekomstige generaties leefbaar te houden wordt breed gedragen.

Daartegenover staat dat de Belg wel aangeeft dat kiezen voor duurzaamheid een kostenplaatje heeft: 5 op 10 vindt dat duurzaam leven meer geld kost voor de consument. Bovendien geeft 4 op 10 de boodschap dat duurzaam leven ook een bijkomende inspanning vraagt.

We stellen vast dat de meerderheid van de Belgische bevolking de eigen verantwoordelijkheid niet ten volle opneemt en deze doorschuift naar de overheid: 6 op 10 Belgen vinden het de taak van de overheid om mensen aan te zetten om duurzaam te leven. Van de overheid wordt duidelijk initiatief verwacht.

Als we dit meer in detail bekijken, stellen we vast dat het belang dat aan duurzaamheid wordt gehecht stijgt met de leeftijd en het netto-gezinsinkomen van de ondervraagden. Dit ondersteunt het vermoeden dat de financiële draagkracht een richtinggevende rol speelt in de houding ten opzichte van het thema duurzaamheid.

Gedrag: Passen de Belgen de duurzaamheidsprincipes daadwerkelijk toe?

Vandaag verklaren 2 op 10 Belgen duurzaamheid toe te passen ‘overal waar hij of zij het kan’.  En niet minder dan 7 op de 10 Belgen geeft aan ‘op bepaalde vlakken’ duurzaam gedrag te vertonen. Het onderzoek toont aan dat de meerderheid vandaag reeds duurzamer leeft in vergelijking met 5 jaar geleden. Wanneer we de vraag stelden of zij verwachten dat duurzaamheid binnen vijf jaar een grotere rol zal spelen in hun leven antwoordde bijna 100% van de ondervraagden bevestigend. We kunnen dus aannemen dat het gedragspatroon van de Belg meer en meer duurzame kenmerken zal weergeven.


Momenteel ziet de top 3 van gerapporteerd duurzaam gedrag er uit als volgt: het vermijden of recycleren van huishoudelijk afval (85%), aanpassingen (laten) doen om het energiepeil en waterverbruik van woningen te verbeteren (69%) en producten kopen die lokaal geproduceerd worden (67%). Handelingen die binnen de directe invloedsfeer vallen en die een duidelijke en zichtbare impact hebben, zijn dus het meest populair onder de Belgen.

Begrip: Wat verstaat de Belg onder duurzaamheid?

We noteren een sterk verband tussen wat men al dan niet als duurzaam gedrag beschouwt en het duurzaam gedrag dat men al dan niet stelt.  Opmerkelijk is de grote aandacht die de Belg schenkt aan het milieu-aspect. Maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld mensenrechten, arbeidsomstandigheden en gender diversiteit worden maar in beperkte mate geassocieerd met het thema duurzaamheid. Ook goed bestuur wordt momenteel nog niet als een duurzaamheidsthema opgepikt door de Belgen.

Dit staat in tegenstelling tot de aanpak binnen de beleggersgemeenschap waar de drie factoren milieu, maatschappij en goed bestuur (de zogenaamde ESG-factoren) samen onder de loep genomen worden om de duurzaamheid van een belegging te beoordelen.

Een andere opmerkelijke vaststelling is dat slechts 23% van de Belgen het aankopen van een duurzaam beleggingsfonds associeert met duurzaam gedrag.

Duurzaam beleggen

Kennis

Het onderzoek wijst uit dat de algemene kennis rond duurzaam beleggen bij het Belgische publiek al bij al nog beperkt is. Zo wordt de vraag ‘’Bent u op de hoogte van het bestaan van duurzame beleggingen?” maar voor 39% bevestigend beantwoord.

Er is dus nog heel wat ruimte om de kennis van de Belg rond duurzame beleggingen op te bouwen en te verbeteren. Deze resultaten sterken ons om onze beleggerseducatie naar beleggers en adviseurs verder te zetten. Wie op de hoogte is van het bestaan van duurzame beleggingen en ook de kenmerken begrijpt, zal ook de stap kunnen zetten naar duurzaam beleggen en begrijpen hoe deze te vergelijken en op te volgen.

Aan de groep die bekend is met duurzame beleggingen werd gevraagd om de kenmerken van duurzame beleggingsfondsen te beschrijven. Meer dan de helft van de ondervraagden, bijna 6 op 10, legde de link met fondsen die beleggen in bedrijven die beter dan andere bedrijven in hun sector scoren op vlak van milieu, managementstijl en sociale aspecten.

Hier kunnen we stellen dat mensen die bekend zijn met duurzame beleggingen ook beter bekend zijn met het begrip duurzaamheid en alle ESG-factoren.

Banken worden gevraagd meer aandacht te hebben voor duurzame beleggingsoplossingen. Bijna 7 op 10 Belgen vindt dat financiële instellingen te weinig aandacht besteden aan het aanbieden van duurzame beleggingsoplossingen.

Profiel van de duurzame belegger

Ongeveer 1 op 10 Belgen verklaart al te hebben ingetekend op een duurzame belegging.  Deze duurzame Belgische belegger heeft echter geen sterk uitgesproken profiel. Zowel qua geslacht, leeftijd, gezinskomen, woonplaats en moedertaal zijn er weinig grote verschillen te  noteren. Mannen met een bovengemiddeld gezinsinkomen die in een stedelijk gebied wonen zijn iets sterker vertegenwoordigd, maar dit profiel sluit ook aan bij dat van niet-duurzame beleggers.

We concluderen hieruit dat de duurzaamheidsgedachte breed gedragen wordt en beleggers uit alle segmenten van de bevolking weet aan te spreken.

Motivatie

Op de vraag “Wat heeft u doen besluiten op duurzame beleggingen in te tekenen?” antwoordt de meerderheid van de beleggers dat ze dit doen vanuit de overtuiging hiermee bij te dragen tot een betere wereld.

1 op 3 vermeldt eveneens het belang van de adviseur die een pro-actieve rol had aangenomen in het adviseren van een duurzame belegging. Een kwart van de duurzame beleggers geeft aan een hoger rendement te verwachten dan bij een klassieke belegging.

Gedrag

Ons onderzoek wijst uit dat, afhankelijk van de financiële instelling, tussen 50% en 85% van de Belgische beleggers hun duurzame belegging aankopen bij hun primaire bankrelatie. Deze relatief lage cijfers illustreren dat verschillende financiële instellingen hier opportuniteiten laten liggen, maar zijn wel coherent met de wens van de Belg, zoals eerder vermeld, dat de financiële sector meer aandacht dient te besteden aan duurzaam beleggen.

De vijf grootste banken worden het meest met duurzaamheid geassocieerd. Gemiddeld een kwart van de ondervraagden vindt dat deze financiële instellingen actief met duurzaamheid bezig zijn. De kleinere en online georiënteerde financiële instellingen hebben een mindere reputatie op het vlak van duurzaamheid. Gemiddeld één op vijf van de ondervraagden ziet hier het verband.

Bijna 5 op 10 Belgen verwacht over de volgende vijf jaar een toename  van duurzame strategieën binnen zijn of haar beleggingsportefeuille.

Ten einde een inzicht te krijgen in de factoren die deze groei kunnen stimuleren vroegen we de niet-duurzame beleggers aan welke voorwaarden ze duurzame beleggingen zouden opnemen in hun beleggingsportefeuille. Dit geeft de volgende top 3 als resultaat: Vooreerst moet het beleggingsfonds duidelijke bewijzen kunnen aanleveren van duurzaamheid. Ook de inspanning van de overheid onder de vorm van een fiscaal voordeel wordt aangehaald als stimulans om duurzaam te beleggen. Ten derde moet een duurzaam beleggingsfonds een even goed rendement bieden als een klassieke belegging. Deze factoren wegen voor de niet-duurzame beleggers zwaarder door dan een officieel duurzaamheidslabel van de regelgever.

Conclusie

Het belang van duurzaamheid is breed doorgedrongen tot bijna de volledige actieve Belgische bevolking. Meer en meer gedragen mensen zich ook duurzaam, vooral als het resultaat ervan direct zichtbaar is. Duurzaamheid wordt vooral geassocieerd met mileuvraagstukken en minder met maatschappij en goed bestuur.

Vandaag is ongeveer 10% van de populatie duurzaam belegger, en dit vanuit de overtuiging om op die manier een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld. Duurzaam beleggen heeft echter een veel groter potentieel en kan de dominante manier van beleggen worden.

Er is voor asset managers en financiële instellingen een belangrijke rol weggelegd om meer en beter te communiceren over het aanbod aan duurzame beleggingsoplossingen. Essentieel is dat duidelijk kan worden aangetoond dat de aangeboden beleggingen daadwerkelijk duurzaam zijn. Het is pas als mensen overtuigd zijn van de ‘duurzaamheid’ van hun beleggingsfonds, dat zij ‘duurzaam beleggen’ zullen omarmen. Een fiscale stimulans en goede rendementen kunnen de populariteit van duurzaam beleggen nog verder versnellen.

NN Investment Partners heeft de ambitie een positieve en vernieuwende rol te spelen in de verdere omarming van duurzame beleggingsoplossingen door de Belgische belegger.

Download alle resultaten van de studie

Share Button