Pensioenfonds PMT stapt op basis van nieuwe duurzaamheidscriteria uit veel bedrijven

PMT heeft, na een uitgebreid voorbereidingstraject van twee jaar, eigen uitgangspunten voor de samenstelling van de aandelenportefeuille in ontwikkelde landen opgesteld. Meningen van deelnemers worden meegewogen en potentiële bedrijven worden getoetst aan financiële en principiële (ESG) criteria. Hierdoor heeft PMT een eigen passende aandelenportefeuille samengesteld die onveranderd voldoet aan PMT’s rendementseisen. Eén van de gevolgen van het toepassen van de eigen uitgangspunten is dat PMT niet meer gaat beleggen in de sectoren tabak, bont, wapen- en porno-industrie. 

PMT wilde niet langer gebruik maken van de standaard “benchmark”, die veel beleggers volgen en door een externe partij is opgesteld. Zo’n benchmark is vaak een ‘black box’, je krijgt allerlei bedrijven in de beleggingsportefeuille, zonder dat je daar zelf een expliciete keuze voor hebt gemaakt. PMT wil deze keuze bewust maken en is gaan onderzoeken of een eigen passende aandelenportefeuille mogelijk is. In nauwe samenwerking met MN is gekeken naar mogelijkheden die passen bij het fonds en dat heeft uiteindelijk geleid tot een geheel nieuwe aandelenstrategie van PMT die ook goed uitlegbaar is. Hierbij waren ook MSCI, BlackRock en JPMorgan betrokken. De resulterende benchmark wordt onveranderd passief beheerd tegen lage kosten.

Vanaf nu heeft PMT alleen nog maar aandelen van solide ondernemingen die goed presteren, verantwoord ondernemen én aanspreekbaar zijn op hun doen en laten. Deze ondernemingen, zitten ook nog in sectoren die passen bij de achterban van PMT.

De nieuwe basis: meningen deelnemers, financiële prestaties, milieu- en sociale aspecten

PMT stelt de nieuwe beleggingsportefeuille samen op basis van een aantal uitgangspunten. Van belang is de mening van de deelnemer, hoe scoort een bedrijf op het vlak van milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur en uiteindelijk, hoe staat het bedrijf er financieel voor op de langere termijn.

  • Mening van de deelnemer: PMT vindt het belangrijk om deelnemers mee te laten denken over beleggingen. Bij de totstandkoming van de vernieuwde portefeuille zijn de meningen van deelnemers dan ook meegewogen. Aan hen is via diverse onderzoeken gevraagd in welke sectoren PMT wel of niet zou moeten beleggen.
  • Score op ESG: Er is gekeken hoe de bedrijven scoren op ESG-gebied (EnvironmentalSocial,Governance of anders gezegd, op het vlak van:milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur).
  • Financiële overlevingskansen van bedrijven op lange termijn.

Vernieuwde aandelenportefeuille

Door deze eigen uitgangspunten is de aandelenportefeuille substantieel vernieuwd. De helft van de bedrijven in de standaard benchmark valt af, er zijn nog ongeveer 800 van de 1600 bedrijven over.

Sectoren als de tabaksindustrie, de bontindustrie en de porno-industrie vallen af, net als kernwapens, controversiële wapens en wapens voor burgers. De deelnemers van PMT willen dat er niet meer wordt belegd in deze sectoren. De mening over het uitsluiten van sectoren is veel breder toegepast dan alleen voor de nieuwe aandelenportefeuille, namelijk voor de gehele beleggingsportefeuille.

Rendement

Er worden géén concessies gedaan aan rendement en risico. Het resultaat is getoetst en het rendement blijft onveranderd. PMT blijft steven naar eenoverrendement van 1,5% ten opzichte van de verplichtingen. Met deze nieuwe aanpak wordt het beleggingsbeginsel van PMT “Alleen beleggingen die rekening houden met de ESG-factoren zijn op lange termijn rendabel, omdat schadelijke gevolgen van een economische activiteit niet voor onbepaalde tijd op mens, maatschappij en milieu afgewenteld kunnen worden”, nadrukkelijker ingevuld.

Toekomst

PMT is voornemens om in de aandelenportefeuille voor opkomende markten dezelfde aanpak toe te passen. Verder wil PMT ook in de rest van de beleggingsportefeuille een bewuste selectie maken van de titels waar het in belegt. Voor de categorie staatsobligaties van opkomende markten (Emerging Markets Debt) heeft PMT een eigen landenraamwerk opgesteld. Alle potentiële landen worden langs een eigen financiële én ESG meetlat gelegd, voordat ze voor opname in de benchmark in aanmerking komen. Ook deze portefeuille wordt hierdoor beter uitlegbaar.

Share Button