Triodos levert gestage groei en een stabiel rendement in een tijd van lage rente

Triodos Bank heeft de jaarresultaten over 2018 gepubliceerd.

De impact van Triodos Bank in 2018 in het kort:

 • 513 projecten in de duurzame energiesector gefinancierd en daarmee bijgedragen aan de levering van groene stroom aan 2,5 miljoen huishoudens wereldwijd (2017: 1,4 miljoen), en tegelijkertijd meer dan 2,9 miljoen ton aan CO2-uitstoot vermeden (2017: 2,4 miljoen ton)
 • circa 717.000 vierkante meter duurzaam vastgoed gefinancierd (2017: 540.000 m2)
 • 32 miljoen maaltijden uit biologische landbouw en voedsel gefinancierd (2017: 30 miljoen)
 • 550 onderwijsinitiatieven gefinancierd voor 680.000 mensen (2017: 650.000)
 • financiering verstrekt aan culturele instellingen, waaronder bioscopen, theaters en musea in heel Europa, waardoor 22,6 miljoen bezoekers konden genieten van culturele evenementen (2017: 17,6 miljoen)

Belangrijke mijlpalen in de financiële prestaties:

 • 7% groei van het beheerd vermogen tot EUR 15,5 miljard
 • 17% groei in duurzame kredietverlening; hypothekenportefeuille groeide met 36%
 • Balans van Triodos Bank: EUR 10,9 miljard (groei 10%)
 • Fondsen in beheer: EUR 4,7 miljard (groei 1,5%)
 • Common Equity Tier 1-ratio: 17,7% (2017: 19,2%)
 • Leverage ratio: 8,7% (2017: 8,9%)
 • Nettowinst: EUR 38,6 miljoen (2017: EUR 37,4 miljoen)
 • Rendement op eigen vermogen: 3,6% (2017: 3,9%)
 • Aantal klanten steeg met 5% tot 715.000
 • Aantal medewerkers: 1.427 (2017: 1.377)

De totale groei van de leningenportefeuille bedroeg EUR 676 miljoen (+10%), inclusief een groei van de particuliere hypothekenportefeuille met EUR 396 miljoen (+36%). Hierdoor is de verhouding duurzame leningen-toevertrouwde middelen gestegen van 70% in 2017 tot 75% in 2018. Het lagere rendement op het eigen vermogen (3,6% tegenover 3,9% in 2017) weerspiegelt de aanhoudende druk op de rentemarges als gevolg van de lage marktrente en de toegenomen kosten door wet- en regelgeving.

Peter Blom, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank, zegt over de resultaten van 2018: “Het is tijd dat de financiële sector heldere keuzes maakt. Klimaatverandering en sociale ongelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille als het gaat om de uitdagingen in onze maatschappij, en banken kunnen daar niet omheen. Steeds belangrijker wordt de vraag hoe we het succes van banken definiëren. En hoe we hun toegevoegde waarde kunnen meten: gaan we voor de snelle financiële winst op de korte termijn voor de enkeling, of kijken we naar de langetermijnvoordelen voor onze maatschappij?”

De operationele kosten stegen in 2018 met 11% naar EUR 212 miljoen (2017: EUR 190 miljoen). Deze stijging is volledig veroorzaakt door de groei van personeelskosten met 11% naar EUR 121 miljoen (2017: EUR 109 miljoen). De groei in FTE komt voornamelijk door investeringen in ICT en vanwege nieuwe en bestaande wet- en regelgeving.

De kosten-batenverhouding was 80% (2017: 79%). Lagere baten en toegenomen kosten werden gecompenseerd door groei en toegenomen efficiëntie, maar dit resulteerde niet in een betere kosten-batenverhouding. Verbeteren van de efficiëntie blijft dan ook een belangrijk aandachtgebied.

De toevoeging aan de voorzieningen voor de leningenportefeuille steeg van EUR 1.8 miljoen in 2017, tot EUR 3.5 miljoen in 2018, ofwel 0,05% (2017: 0,03%) van de gemiddelde leningenportefeuille. Wij beschouwen het niveau van de toevoeging aan de voorzieningen laag.

Vermogenspositie

Het eigen vermogen van Triodos Bank steeg in 2018 met 12% tot EUR 1.131 miljoen, inclusief de netto stijging van het aandelenkapitaal en de ingehouden nettowinst. Aan het eind van 2018 was de intrinsieke waarde voor elk certificaat EUR 84 (2017: EUR 83). Het aantal certificaathouders steeg naar 42.416 (2017: 40.077).

Door dit extra vermogen bestendigde Triodos Bank haar positie als een veerkrachtige financiële instelling. Ondanks het succesvol aantrekken van nieuw aandelenkapitaal ter waarde van EUR 83 miljoen in 2018, daalde de Common Equity Tier 1-ratio met 1,5% tot 17,7% (2017: 19,2%), nog steeds ruim boven de wettelijke vereiste én onze eigen minimumdoelstelling van 16%. Deze daling is vooral veroorzaakt door een toename van risico gewogen activa ten gevolge van de groei van de duurzame leningenportefeuille. Daarnaast speelden een relatief lagere vermogensgroei en het feit dat Triodos Bank haar kapitaalbuffer gerelateerd aan de handel in certificaten heeft vergroot een rol.

De leverage ratio van Triodos Bank was eind 2018 8,7 (2017: 8,9).

Triodos Beleggingsfondsen

In 2018 heeft Triodos Investment Management het financiële vermogensbeheer van de discretionaire portefeuilles van Triodos Bank Private Banking Nederland en van de fondsen die in beursgenoteerde ondernemingen beleggen, in eigen beheer gebracht. Triodos Investment Management beheert 16 fondsen, voor zowel individuele als professionele beleggers. Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management nam toe met 21% (2017: 5%) tot EUR 4,2 miljard, waarvan 18% toe te schrijven is aan het in huis brengen van het vermogensbeheer van de discretionaire portefeuilles van Triodos Bank Private Banking Nederland. Het sluiten van het Cultuurfonds leidde tot een 3% daling van het totale vermogensbeheer. De netto instroom van middelen was 4%. Door bewegingen op de aandelenmarkt verloren de investeringsfondsen in 2018 gemiddeld 1% van hun waarde.

De investeringsfondsen publiceren eigen jaarverslagen en de meeste fondsen organiseren hun eigen jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

Triodos Bank in 2019

Het balanstotaal van Triodos Bank zal naar verwachting een bescheidener groei laten zien. Een groei van tussen 5% en 10% wordt verwacht in 2019. De bank wil een verhouding leningen-deposito’s blijven realiseren van tussen 75% en 85%.

De portefeuille met duurzame leningen en de toevertrouwde middelen zullen naar verwachting met respectievelijk 20% en 10% groeien. De ambitie van Triodos Bank is om zich primair te richten op de winstgevendheid, impact en diversificatie van de leningenportefeuille. In dat verband besteden we extra aandacht aan het verstrekken van leningen aan voorlopers op hun gebied; de ondernemers die de duurzame industrieën van de toekomst vormgeven. De toegenomen verantwoordelijkheid van banken voor handelen van hun cliënten en het bewaken van transacties vereisen aandacht en investeringen.

Zoals de gehele financiële sector heeft ook Triodos Bank te maken met de uitdaging van lage rentetarieven en toenemende kosten vanwege wet- en regelgeving. En toch zijn de mogelijkheden voor Triodos Bank als voorloper op het gebied van verantwoord financieren legio. Door een gecontroleerde groeistrategie streven wij ernaar om maximale impact en een stabiele winst te genereren.

Share Button