Raad van State maakt ad­vies openbaar over wets­voor­stel ad­vies­recht be­leg­gings­be­leid pen­si­oe­nen

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 31 januari 2019 advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Weyenberg dat de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling wijzigt. Het advies is op 5 april 2022 openbaar gemaakt.

Advies- en goedkeuringsrecht bij beleggingen pensioenfondsen

Het initiatiefwetsvoorstel maakt het mogelijk dat deelnemers van pensioenfondsen invloed kunnen uitoefenen op het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds. Zo regelt het voorstel dat het verantwoordingsorgaan, dan wel het belanghebbendenorgaan bij een pensioenfonds, een adviesrecht krijgt over de manier waarop het pensioenfonds bij het beleggen van pensioengeld rekening houdt met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Verder regelt het wetsvoorstel dat pensioenfondsen een uitsluitingenbeleid vaststellen. In dat beleid legt een pensioenfonds vast in welke ondernemingen of activiteiten het fonds niet belegt. Het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan krijgen daarover een goedkeuringsrecht.

Invloed wetsvoorstel op functioneren pensioenfondsen

De Afdeling advisering begrijpt de wens om deelnemers en gepensioneerden meer te betrekken bij en meer inspraak te geven over het beleggingsbeleid en over de wijze waarop daarbij rekening wordt gehouden met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.

De Afdeling advisering vindt echter dat de introductie van een goedkeuringsrecht voor verantwoordingsorganen niet past bij de inrichting en het functioneren van het verantwoordingsorgaan. Ook verstoort dit de verhouding met andere organen van het pensioenfonds. Bovendien kan de laagdrempeligheid van het verantwoordingsorgaan in de knel komen, omdat het voorstel hogere eisen stelt aan de leden van verantwoordingsorganen, zeker als zij aan geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen moeten voldoen.

Daarnaast stelt de Afdeling advisering de vraag wat de toegevoegde waarde is van de voorgestelde nieuwe taken voor het belanghebbendenorgaan ten opzichte van de bestaande taken. Het advies is daarom dat het initiatiefvoorstel te overwegen.

Share Button