Chemische industrie handhaaft goede milieuprestaties

De chemische industrie blijft onveranderd topprestaties leveren op milieugebied. De sector komt de afspraken die zij in 1993 met de overheid heeft gemaakt, ruimschoots na. Op een flink aantal punten loopt de sector zelfs vóór op schema. Dat is te lezen in het jaarrapport Responsible Care® 1998 dat de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) recent heeft gepubliceerd.

Het eerste exemplaar van het rapport is in Haarlem overhandigd aan dr. J.A. van Kemenade, commissaris van de Koningin in Noord-Holland en tevens voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO), een van de mede-ondertekenaars van het convenant. De uitstekende milieuprestatie van de chemische industrie is natuurlijk goed nieuws en geheel in lijn met de trend die al jaren eerder is ingezet. Het goede milieugedrag is ruimschoots beschreven in eerdere rapportages van de chemische industrie. In het afgelopen decennium is binnen de chemiesector meer bereikt dan in generaties daarvoor. De chemiesector maakt daarmee het beleid van de overheid, ‘een goed milieu begint bij jezelf’, meer dan waar.

Voor wat betreft de emissies naar lucht voldeed de sector aan vrijwel alle doelstellingen voor 2000. Voor de meerderheid van stoffen die zich naar water verspreiden, is zelfs al aan de emissiereducties voor 2010 voldaan. Deze goede milieuprestaties zijn des te opvallender als ze worden afgezet tegen de productiegroei.

De verbeterde milieuprestaties werden gerealiseerd bij een toename in de productie in 1998 van 2%. Daarmee levert de sector een belangrijke bijdrage aan de ontkoppeling tussen economische groei en milieubelasting. De sector bewijst hiermee niet alleen dat het mogelijk is maar zelfs een belangrijke voorwaarde. Zelfs bij een eerder gesignaleerd aandachtspunt, NOx-emissie (stikstofoxide), is een doorbraak gerealiseerd. Hier is in 1998 inmiddels een totale emissie-afname gerealiseerd van 57% ten opzichte van het basisjaar 1985. Voor de realisering van de NOx-emissiedoelstelling voor 2010 is door de chemische industrie en de overheid een model voor kostenverevening uitgewerkt dat nu wordt vertaald naar een industriebreed systeem.

Ook op energiegebied ligt de chemische industrie goed op koers. In 1998 realiseerde de sector 18,5%
reductie van de afgesproken 20% in 2000 ten opzichte van het basisjaar 1989. Dit betekent een besparing van 73 Petajoule door de genomen energie-efficiency verbeterende maatregelen. Vertaald naar de CO2-emissie (kooldioxide) komt dit overeen met een vermeden uitstoot van 4,66 miljoen ton. Namens de chemische industrie is de VNCI het afgelopen jaar actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de tekst van het convenant met de overheid over benchmarking. Deelnemende bedrijven verplichten zich met hun energieprestaties vóór 2012 de beste ter wereld zijn.

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) publiceert jaarlijks een Responsible Care-rapport, waarin op eigen initiatief verantwoording wordt afgelegd over de milieu-, veiligheid- en gezondheidsprestaties van de sector. Responsible Care is een wereldwijd programma van de chemische industrie. Het betekent dat de sector zich permanent inspant voor het verbeteren van de prestaties op gebied van milieu, veiligheid, gezondheid en de communicatie daarover.

Het Responsible Care-rapport 1998 is schriftelijk aan te vragen bij de VNCI, faxnummer 070 – 3208438 of e-mail bestellingen@vnci.nl

Share Button