Ruim 30% groei Triodos Groenfonds in 1999

In 1999 is het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 30% gestegen ten opzichte van het vermogen per 31 december 1998. Het fondsvermogen bedraagt ultimo 1999 NLG 186,4 miljoen (EUR 84,6 miljoen).

Het resultaat uit bedrijfsuitoefening na belasting bedraagt in 1999 EUR 2,7 miljoen tegen EUR 1,6 miljoen in 1998. De winst per aandeel bedraagt EUR 2,00 tegen EUR 1,52 het jaar daarvoor.

Het totale beleggingsresultaat bedraagt EUR 1,0 miljoen negatief, ofwel min EUR 0,77 per aandeel. Het verschil met het resultaat uit gewone bedrijfsvoering vloeit voort uit een negatieve wijziging in de herwaarderingsreserve. Het feit dat de kapitaalmarktrente in 1999 is gestegen, heeft een lagere reële waarde van de beleggingen tot gevolg. De daling van de herwaarderingsreserve werd overigens beperkt door een stijging van de waarde van de landbouwgronden die het fonds in bezit heeft met EUR 1,1 miljoen.

Triodos Groenfonds is een erkend groenfonds in het kader van de fiscale groenregeling. Deze regeling houdt in dat het dividend van Triodos Groenfonds voor de particulier onbeperkt belastingvrij is. Daarmee wordt het bruto rendement van Triodos Groenfonds gelijk aan het netto rendement. Deze regeling stimuleert investeringen die in het belang zijn van natuur en milieu.

BELEGGINGEN TRIODOS GROENFONDS
De beleggingsportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit beleggingen in de sectoren windenergie en biologische landbouw. Van het totaal in projecten belegde vermogen is ultimo 1999 53% belegd in windenergie en 35% in de biologische landbouw.

Windenergie
De windprojecten waarin Triodos Groenfonds ultimo 1999 belegt, hebben een totaal opgesteld vermogen van 68,11 MW. Dit is een groei van 26,46 MW ten opzichte van ultimo 1998. Naast een aantal solitaire molens is een zevental windturbines in lijnopstelling gefinancierd met een vermogen van 1,65 Mw per molen.
Met het totaal opgesteld vermogen van 68,11 MW kan een jaarlijkse elektricteitsproductie van circa 150 miljoen kwh worden gerealiseerd, genoeg om 54.000 huishoudens van energie te voorzien. Deze productie levert een verminderde CO2-uitstoot op van ruim 85.000 ton per jaar. CO2 is een van de belangrijkste veroorzakers van het broeikaseffect.

Biologische landbouw
Opvallend is dat de omvang van de biologische melkveebedrijven die door Triodos Groenfonds zijn gefinancierd, is toegenomen. In de varkenssector is een financiering verstrekt aan een grote varkenshouderij die als voorbeeldproject geldt in het kader van de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van biologische veehouderij. Het project ontving hiervoor een EU-subsidie.

Dubo-woningen
In 1999 zijn een aantal groene hypotheken (maximaal NLG 75.000 per woning) verstrekt ter financiering van zogenaamde Dubo- of ecologische woningen (Dubo is de verzamelterm voor Duurzaam bouwen). Een belangrijk project in dit verband is ‘EVA Lanxmeer’ in Culemborg, waar in totaal 200 ecologische woningen en appartementen worden gebouwd.

ONTWIKKELINGEN ROND DE FISCALE GROENREGELING
De verwachting is gerechtvaardigd dat ook in het nieuwe belastingstelsel (belastingherziening 2001) ‘groen beleggen’ vrijgesteld blijft van belastingheffing. Het betreft een vrijstelling van de nieuwe vermogensrendementsheffing. Echter, thans is nog niet geheel duidelijk onder welke voorwaarden deze vrijstelling gaat gelden. Volgens de jongste voorstellen, bekend gemaakt medio januari 2000, wordt de vrijstelling beperkt tot NLG 100.004 per persoon (of NLG 200.008 per echtpaar) voor het geheel van ‘maatschappelijke beleggingen’.

De Commissie Groenfondsen (de gezamenlijke Nederlandse groenfondsen binnen de Nederlandse Vereniging van Banken) ijvert ervoor, het relatieve netto voordeel van groen beleggen in het huidige fiscale stelsel, ook in het nieuwe belastingstelsel intact te laten. In de huidige plannen van de regering is dat in onvoldoende mate het geval. De Commissie Groenfondsen hoopt in de loop van 2000 afspraken te kunnen maken voor extra compensatie. De uitkomst van deze besprekingen is overigens nog onzeker.

VOORUITZICHTEN
Voor 2000 verwacht Triodos Groenfonds verdere groeimogelijkheden. Belangrijke voorwaarde voor deze groei is dat de fiscale groenregeling in het nieuwe belastingstelsel de belegger een gelijk voordeel biedt als thans onder het huidige belastingregime.

Share Button