VBDO heeft databank met milieu-informatie van bedrijven geopend

Bron
VBDO

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) presenteert met ingang van heden een publiek toegankelijke, digitale databank met milieu-informatie over bedrijven. Met de introductie van de digitale VBDO Databank wordt het voor het eerst mogelijk om op een simpele manier de milieuprestaties van beursgenoteerde ondernemingen met elkaar te vergelijken.

De VBDO behartigt de belangen van beleggers op het terrein van duurzame ontwikkeling. De leden van de VBDO willen geïnformeerd worden over de risico’s en kansen van beursgenoteerde ondernemingen in relatie tot duurzame ontwikkeling. De VBDO en haar leden zijn van mening dat economische prestaties van ondernemingen, zeker op de lange termijn, worden versterkt door goede milieu- en sociale prestaties. Daarom willen zij naast economische informatie ook informatie over de milieu- en sociale prestaties van ondernemingen.

Om inzicht te verschaffen in de milieuprestaties van een aantal Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen heeft de VBDO in opdracht van haar institutionele leden en donateurs en met ondersteuning van het Ministerie van VROM een digitale databank ontwikkeld. In deze databank zijn kwantitatieve milieugegevens opgeslagen afkomstig uit corporate milieuverslagen. Deze databank is publiek toegankelijk via internet.

Doel van de VBDO databank is het aanleveren van gestandaardiseerde milieu-informatie over bedrijven die bruikbaar is voor beleggers. Daarnaast wil de VBDO met behulp van de databank zichtbaar maken dat nog veel bedrijven onvoldoende inzicht geven in hun milieuprestaties. Door bedrijven daarmee te confronteren wil de VBDO hen aanzetten tot het publiceren van milieuverslagen op groepsniveau waarin zij minimaal de milieugegevens opnemen die internationaal als standaard gelden, zodat de onderlinge vergelijking van bedrijven op hun milieu-prestaties veel eenvoudiger wordt.

De VBDO Databank geeft een overzicht van de milieugegevens van een aantal Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. De milieugegevens die de VBDO in de databank heeft opgenomen zijn afgeleid van een aantal internationale standaarden voor milieuverslaglegging. De milieugegevens zijn weergegeven in absolute waarden. Voor het maken van vergelijkingen met andere ondernemingen of andere jaren, is het daarom noodzakelijk gebruik te maken van milieuprestatie-indicatoren. Deze indicatoren laten bijvoorbeeld het energieverbruik per gulden omzet of per werknemer zien waardoor onder andere grotere en kleinere bedrijven met elkaar vergeleken kunnen worden.

De VBDO heeft in overleg met haar leden een selectie gemaakt van een aantal milieuprestatie-indicatoren die zij relevant acht voor de analyse van bedrijven in relatie tot duurzame ontwikkeling. Om de berekening van deze relatieve milieuprestatie-indicatoren mogelijk te maken zijn er ook een aantal financiële waarden opgenomen.

Bij het invoeren van de gegevens is gebruik gemaakt van openbare informatie afkomstig uit de corporate milieuverslagen. Om de Nederlandse bedrijven met corporate milieuverslagen beter vergelijkbaar te maken zijn ook de milieugegevens van een aantal buitenlandse ondernemingen opgenomen die voorlopen op het gebied van milieuverslaglegging. Momenteel beschikt nog maar een beperkt aantal bedrijven over een milieuverslag op groepsniveau. In de databank zijn deze bedrijven gemarkeerd. Het zal nog jaren vergen voordat alle opgenomen ondernemingen dergelijke verslagen publiceren en daarbij gebruik maken van dezelfde meetmethodes. Daarom is het op dit moment nog niet mogelijk een gedegen vergelijking te maken van milieuprestaties tussen bedrijven. Veel gegevens ontbreken nog. De VBDO databank is desondanks een eerste aanzet om de op dit moment beschikbare milieugegevens op een overzichtelijke manier naast elkaar te zetten en een eenvoudige vergelijking tussen bedrijven mogelijk te maken.

Gebruikers van de VBDO Databank kunnen de gegevens naar eigen keus selecteren en opvragen in tabelvorm. Deze tabel kan vervolgens gekopieerd worden naar Excel, waarna de informatie verder bewerkt kan worden.

U krijgt toegang tot de VBDO Databank via: www.vbdo.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de milieu-indicatoren en de internationale standaarden voor milieuverslaglegging waarvan deze indicatoren zijn afgeleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Karin Jansens of Piet Sprengers

Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
Tel: 0345 – 532653
Email: info@vbdo.nl

Share Button