Kamer behoudt deel fiscale regelingen

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 15 november 2002)

De Tweede Kamer heeft gisteren ingrijpende correcties aangebracht op het Belastingplan 2003 van het demissionaire kabinet. De spaarloonregeling blijft gedeeltelijk behouden, de fiscale stimulering van het groene beleggen blijft overeind, evenals de aftrekregeling voor vastgoedbeleggers en de particuliere Tante- Agaathregeling.

Een poging van VVD’er Hofstra om het spaarloon volledig overeind te houden, kreeg in de Kamer slechts de steun van D66 en haalde het daarmee niet. Hofstra wilde zijn voorstel betalen uit de euro 500 mln die het demissionaire kabinet op de plank heeft liggen voor lastenverlichting in het najaarsoverleg met sociale partners. De overige partijen in de Kamer menen dat dit bedrag beschikbaar moet blijven om afspraken over loonmatiging te kunnen maken.

In overgrote meerderheid koos de Kamer voor een versoberde spaarloonregeling, te financieren uit een verhoging van het belastingtarief in de tweede schijf met 0,45%. Deze maatregel levert euro 280 mln op. Daarnaast wordt de arbeidskorting (een toeslag voor werkenden) niet verhoogd met euro 119, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar met euro 84. Samen met de tariefsverhoging in de tweede schijf levert dit de ruim euro 420 mln op die is gemoeid met de versoberde spaarloonregeling. Staatssecretaris Van Eijck van Financiën stuurde dit voorstel woensdagavond naar de Kamer in reactie op het die dag gevoerde debat over het Belastingplan.

Op grond van de soberdere spaarloonregeling kan volgend jaar 60% belastingvrij worden gespaard van het totaalbedrag dat dit jaar nog met de regeling is gemoeid. Totaal mag een werknemer euro 470 per jaar inleggen tegen euro 788 nu. Alleen de ‘echte’ spaarloonregeling blijft behouden. Het premiesparen en de winstdelingsregeling worden afgeschaft.

De Kamer stemde in meerderheid ook voor een voorstel van de leden Vroonhoven (CDA) en Van As (LPF) om al gespaarde tegoeden uit 1990 en 2000 per 1 januari 2003 te kunnen deblokkeren zonder dat belasting wordt geheven. Een algehele deblokkeringsregeling was voorzien bij het geheel afschaffen van de spaarloonregeling. Nu deze in versoberde vorm wordt voortgezet, zou opgespaard spaarloon van voor 2001 vier jaar geblokkeerd moeten blijven. CDA en LPF wilden dat verzachten.

Deze deblokkeringsregeling levert de schatkist euro 6 mln op, zo bevestigde staatssecretaris Van Eijck gisteren in antwoord op vragen van PvdA-kamerlid Bussemaker. De PvdA stelde vervolgens voor om dit bedrag te bestemmen voor het instandhouden van de stimuleringsregeling voor energiezuinige personenauto’s. De meerderheid van de Kamer wilde daar echter niet aan.

Met vrijwel algemene stemmen ging de Kamer akkoord met voorstellen van PvdA, Groen Links en D66 om de fiscale premies op groen beleggen , sociaal-ethisch beleggen en cultureel beleggen niet af te schaffen of te verminderen. Met deze voorstellen is ruim euro 40 mln gemoeid. Voor de financiering ervan deden de regeringspartijen een handreiking met een voorstel van de LPF’er Van As om de regulerende energiebelasting op elektriciteit te verhogen met 0,16 eurocent. Dit voorstel, mede ingediend door Van Vroonhoven (CDA) en Hofstra (VVD), werd eveneens met vrijwel algemene stemmen aangenomen.

De VVD’er Hofstra kreeg zijn collega’s van CDA en LPF mee voor een wijzigingsvoorstel om het fiscale afschrijvingsregime voor beleggingspanden te handhaven. De hiermee gemoeide euro 70 mln vinden de coalitiepartijen door de accijns op sterke drank te verhogen. Sinds 1994 is dat niet meer gebeurd. Aanvankelijk wilden VVD, CDA en LPF het benodigde geld vinden door het heffen van een hogere accijns op populaire mixdrankjes als Bacardi Breezer. Dit bleek echter niet uitvoerbaar.

De accijns op sterkedrank gaat nu van euro 15,04 naar euro 17,15 per liter alcohol. Als gevolg van deze maatregel zal een liter jenever 95 eurocent duurder worden. De verhoging geldt niet voor bier en wijn. Dit wijzigingsvoorstel werd gisteren aangenomen met de stemmen van vrijwel alle oppositiepartijen tegen.

De Kamer stemde ook in met de instandhouding van de particuliere Tante-Agaathregeling. Deze geeft een fiscaal voordeel aan mensen die geld steken in de startende onderneming van een familielid. Een motie van CDA en SGP, waarin de regering verzocht wordt te trachten ook de bancaire variant van de regeling te behouden, werd aangenomen.

De oppositie slaagde er niet in geheel of gedeeltelijk de afschaffing ongedaan te maken van de Spak, een fiscale stimuleringsregeling voor bedrijven die mensen in dienst nemen.

Share Button