ASN Bank roept ondernemingen op om serieus werk te maken van mensenrechtenbeleid

Bron
ASN Bank

De ASN Bank zal morgen een oproep doen aan het bedrijfsleven om naast milieubeleid ook serieus werk te maken van mensenrechtenbeleid. De bank doet deze oproep tijdens de achtste editie van de Dag van het Ethisch Beleggen in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. De duurzame ASN Bank neemt zelf het voortouw door adviezen van Amnesty International op dit gebied over te nemen en dringt er bij andere ondernemingen op aan om de invloed van ondernemingen op het voorkomen van mensenrechtenschendingen te erkennen en eveneens om te zetten in beleid.

Verenigde Naties

Binnen de Verenigde Naties is momenteel veel aandacht voor de mogelijkheden van het internationale bedrijfsleven om problemen op het gebied van mensenrechten, armoede en vrede aan te pakken. Er is in 2003 een ontwerp-richtlijn voorgesteld. Deze behandelt onderwerpen als corruptie, bescherming van burgers in oorlogstijd, vakbondsvrijheid, consumentenbescherming, inheemse volken, kinder-, dwang- en slavenarbeid. Dit zijn kwesties waar elke Nederlandse onderneming mee te maken kan krijgen, met name als er in de keten zaken worden gedaan. Ook al is er voor het bedrijfsleven nog geen goedgekeurde VN-richtlijn op het gebied van mensenrechten, is juist de erkenning van het belang daarvan nu essentieel.

Zakelijk mensenrechtenbeleid niet meer vrijblijvend
Tot nu toe heeft het internationale bedrijfsleven zich veelal verzet tegen initiatieven om bindende internationale bepalingen op te stellen. Vrijwillige gedragscodes en initiatieven zoals Global Compact, het internationale netwerk ter ondersteuning van maatschappelijk verantwoord zakendoen, zijn er nog niet in geslaagd de excessen uit te sluiten en de mogelijkheden die er liggen voor ondernemingen te benutten en meetbaar te maken. Amnesty International stelt dat een wereldwijde, bindende standaard bedrijven kan helpen om te voorkomen dat zij betrokken raken bij mensenrechtenschendingen.

Aangemoedigd door Amnesty neemt de ASN Bank dit najaar het voortouw binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Zij is gestart met het aanscherpen van haar beleggingscriteria aan de hand van de ontwerp VN-richtlijn voor mensenrechten ten behoeve van ondernemingen. Dit moet leiden tot een voorstel dat in het voorjaar van 2007 ter aanvaarding wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de ASN Beleggingsfondsen en vervolgens wordt geïmplementeerd.

Oproep aan andere ondernemingen
Ewoud Goudswaard, algemeen directeur ASN Bank: ‘Mensenrechten hebben altijd veel aandacht gehad bij de ASN Bank. Ik vind het daarom van groot belang dat ASN op het gebied van mensenrechten opnieuw het voortouw neemt. De ASN Bank ondersteunt het streven van Amnesty International om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in te bedden in een zakelijke context. Ik roep andere ondernemingen op dit voorbeeld te volgen. Na alle aandacht voor milieu het laatste decennium, moet op dit gebied echt een inhaalslag worden gemaakt. Waar overheden in gebreke blijven, kunnen we met het bedrijfsleven het grote verschil maken!’

Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International, is verheugd over de beslissing van de ASN Bank en hoopt dat andere bedrijven het voorbeeld zullen volgen. ‘Feitelijk vragen wij van bedrijven niets nieuws,’ zegt Nazarski. ‘De VN mensenrechtennormen bevatten elementen uit al bestaande internationale verdragen, maar zijn toegespitst op de praktijk van het internationale bedrijfsleven. Wat nu nodig is dat ondernemingen deze normen steunen.’

Share Button