Sterke groei van 26% voor Triodos Bank in 2006.

Het balanstotaal van Triodos Bank groeide in 2006 fors met 26% tot EUR 1,5 miljard. Het totaal toevertrouwd vermogen van Triodos Bank Groep, bestaande uit Triodos Bank en de fondsen onder beheer, groeide in 2006 met 23% tot EUR 3,0 miljard. De Triodos beleggingsfondsen groeiden in 2006 met 19% tot EUR 986 miljoen.

De netto winst van Triodos Bank steeg met 16% en bedraagt EUR 6,1 miljoen. De winst per aandeel bleef nagenoeg gelijk.

Triodos Bank ziet 2006 als een duidelijk omslagpunt in het denken over duurzame ontwikkeling. Aandacht voor de milieueffecten staat hoog op de maatschappelijke agenda. Directievoorzitter Peter Blom: “De ‘Groene Economie’ staat aan de vooravond van een ongekende groei. Duurzaam handelen wordt hoofdzaak. Daarom zet Triodos Bank in op een krachtige groei. Om deze groei te realiseren is een verhoging van ons eigen vermogen met minimaal EUR 30 miljoen noodzakelijk.”

Peter Blom: “De maatschappelijke ontwikkelingen onderstrepen de belangstelling voor een duurzame en moderne benadering van Triodos Bank. Dat vertaalt zich in de uitbreiding van activiteiten en klinkende groeicijfers.”

Aandelen emissie
In het tweede kwartaal van 2007 zal een internationale uitgifte van certificaten van aandelen Triodos Bank plaatsvinden. Peter Blom: “De versterking van het eigen vermogen is nodig om de verdere groei van de kredietverlening en de start van een vestiging in Duitsland mogelijk te maken.”

De komende jaren wil Triodos Bank verder groeien, in het bijzonder met de introductie en internationale distributie van de Triodos beleggingsfondsen. Dankzij deze groei is de bank in staat te investeren in duurzame sectoren en op die manier een concrete invulling te geven aan haar missie.

De bank wil voldoende spaargelden aantrekken om de groei van de kredietportefeuille te financieren. De bank streeft naar een omzetting van 70% van de spaargelden in kredieten. De bank concentreert zich daarbij op die sectoren waarin de bank inmiddels een belangrijke expertise heeft opgebouwd. Blom: “Wij zijn ervan overtuigd dat in de duurzame sectoren, zoals biologische landbouw en zonne- en windenergie nog een aanzienlijke groei kan worden gerealiseerd.”

De bank wil haar afhankelijkheid van de inkomsten uit de rentemarge verder verminderen. De groei van de beleggingsfondsen is daartoe een belangrijke bijdrage maar ook producten en diensten zoals debet- en creditcards en Triodos Private Banking.

100% klimaat neutraal
Triodos Bank reduceert de impact van haar activiteiten en diensten op het milieu tot een absoluut minimum door energiezuinige maatregelen te nemen en groene stroom te gebruiken. De resterende CO2-emissie wordt gecompenseerd met CO2-credits, afkomstig van duurzame (FSC-gecertificeerde) bosprojecten. De activiteiten van Triodos Bank zijn, sinds 2000 als eerste bank ter wereld 100% CO2-neutraal.

Duurzaam bankieren
Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. De bank, opgericht in 1980, plaatst aandacht voor mens en aarde niet tegenover een goed financieel rendement op korte termijn, maar is er van overtuigd dat deze op lange termijn elkaar juist versterken.

Triodos Bank stond aan de wieg van de fiscale stimuleringsregelingen voor groene, sociaal-ethische en culturele projecten. Triodos Bank lanceerde het eerste groenfonds en cultuurfonds van Nederland en is mondiaal een autoriteit op het gebied van microfinanciering in ontwikkelingslanden.

Triodos Bank heeft 124.000 klanten en heeft 4.000 duurzame kredieten in portefeuille. De bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje en een agentschap in Duitsland. De bank telt 349 medewerkers.

19% groei en succesvolle lancering twee nieuwe Triodos Beleggingsfondsen
Het fondsvermogen van de Triodos Beleggingsfondsen is in 2006 belangrijk gegroeid. Het bedrag dat aan de gezamenlijke beleggingsfondsen is toevertrouwd, groeide in 2006 met 19% tot EUR 986 miljoen. Daarnaast werden Triodos Renewables Europe Fund en Triodos Cultuurfonds met succes op de markt gebracht.

Triodos Groenfonds, het grootste Triodos beleggingsfonds, groeide met EUR 23 miljoen (5%) tot EUR 493 miljoen. Het fonds realiseerde als gevolg van een sterk gestegen kapitaalmarktrente een jaarrendement van -/- 2,3%, exclusief 2,5% belastingvoordeel op basis van de beurskoers. Het aantal nieuw gefinancierde projecten in de sector duurzame energie (windenergie en biomassa) steeg minder dan verwacht als gevolg van het bevriezen van de zogenaamde MEP regeling. Daar tegenover stond een voorspoedige ontwikkeling van de sector biologische landbouw.

Triodos Meerwaardefondsen profiteerden van de blijvende interesse voor beleggen op de beurs. Dankzij diverse campagnes groeiden de drie Triodos Meerwaardefondsen (het aandelen-, obligatie- en mixfonds) met EUR 61 miljoen (21%) tot EUR 353 miljoen. Het rendement van het aandelenfonds versloeg de referentie-index, de MSCI World, ruimschoots. Het fonds realiseerde over 2006 een rendement van 11,1%.

Het obligatiefonds had te lijden van de stijgende rente op de kapitaalmarkt en realiseerde een jaarrendement van -/- 1,3%.
Het mixfonds combineerde een goed aandelenrendement met de tegenvallende opbrengsten op de obligatiemarkt en sloot het jaar af met 3,9% rendement.

Triodos Vastgoedfonds wist haar portefeuille in 2006 verder uit te breiden tot een waarde van EUR 35 miljoen. Het direct rendement was 4,8% en de niet-gerealiseerde waardeontwikkeling van de panden was 1,3%. Het fonds heeft zich kunnen onttrekken aan de -overigens afnemende- malaise op de kantorenmarkt door aansprekende gebouwen met goede huurders te verwerven en deze duurzaam te beheren.

Triodos Fair Share Fund is in 2006 fors gegroeid. Het fondsvermogen steeg met 54% van EUR 16 miljoen eind 2005 naar EUR 24 miljoen eind 2006. De beleggingen van dit fonds zijn eveneens aanzienlijk gegroeid, van EUR 12 miljoen naar EUR 17 miljoen. Triodos Fair Share Fund ging nieuwe leningen aan in microfinancieringsinstellingen in Azerbeidzjan, Nicaragua, Oeganda en Ecuador. Het fonds realiseerde een jaarrendement van 4,3%, exclusief 2,5% belastingvoordeel.

Het nieuwe Triodos Renewables Europe Fund investeert rechtstreeks in windparken, zonne-installaties, biomassa installaties en kleinschalige waterkracht centrales in Europa. Het fonds is in juni 2006 gelanceerd. Het fonds draagt actief bij aan het halen van de Europese Kyoto doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Eind 2006 bedraagt het fondsvermogen EUR 9,1 miljoen. De eerste investeringen betreffen drie windparken in Zeeland bij de Oosterscheldekering en de grootste windturbine van België.

Triodos Renewables Europe Fund is het eerste Europese beleggingsfonds dat Triodos Bank heeft geïntroduceerd. Vanwege de gewenste Europese distributie is het fonds gevestigd in Luxemburg als sub-fonds van Triodos SICAV II.

In september 2006 werd Triodos Cultuurfonds gelanceerd. Dit is het eerste cultuurfonds van Nederland. Het fonds maakt gebruik van de fiscale regeling cultureel beleggen. Deze regeling stelt de belegger in staat om te investeren in culturele instellingen en een fiscaal voordeel te genieten tot 2,5%. Dit voordeel is vergelijkbaar met die van groen beleggen.

Voor 2007 verwacht Triodos Bank eveneens een sterke groei van de activiteiten.

Share Button