Ethisch beleggen formeel beleid Generali verzekeringen

Bron
Generali

Generali heeft per 1 januari 2008 ethisch beleggen als formeel beleid ingevoerd voor al haar beleggingen. Nieuw hierbij is dat ethisch beleggen ook gehanteerd wordt bij beleggingen in de Universal Life Fondsen van Generali. Consumenten die belang hechten aan ethisch beleggen hebben met een keuze voor Generali dus de zekerheid dat hun gelden niet worden belegd in strijd met de ‘Noorse lijst’. Aanleiding tot dit beleid is berichtgevingen van vorig jaar over pensioenfondsen die gelden belegden in aandelen of obligaties uitgegeven door bedrijven die op deze lijst staan. Generali, die dit beleid in navolging van het beleid van Generali Group, al hanteerde voor haar eigen beleggingen, heeft toen de beleggingen van haar Universal Life-Fondsen ook getoetst aan deze lijst en daar waar nodig aangepast.

Pensioenfondsen in opspraak

Vorig jaar kwamen de Nederlandse pensioenfondsen in opspraak. Onderzoek wees uit dat enkele pensioenfondsen belegden in aandelen of obligaties van omstreden bedrijven in de wapenindustrie. Als maatgevend hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van de door de Noorse Staatspensioenfonds opgestelde lijst van bedrijven waarin men vanuit ethische overwegingen niet belegt. Deze zogenaamde Noorse lijst is opgesteld om te voorkomen dat investeringen bijdragen aan omstreden activiteiten zoals ernstige schendingen van fundamentele humanitaire principes en mensenrechten, grootschalige corruptie of ernstige milieuschade. Participatie van pensioenfondsen in dit soort bedrijven zorgde voor veel verontwaardiging en ongeloof. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) voerde in december 2007 een onderzoek uit naar het beleid van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Dit resulteerde in een lijst met goed en slecht scorende pensioenfondsen en pensioenverzekeraars.

Generali past haar beleid per 1 januari 2008 voor Universal Life-Fondsen formeel aan

Voor Generali Group was ethisch beleggen reeds formeel beleid en dus ook voor de eigen beleggingen van Generali verzekeringsgroep. Dit was tot voor kort nog niet het geval voor de beleggingen van de Universal Life Fondsen (UVLF). Om die reden heeft Generali in de tweede helft van 2007 gecontroleerd of zij belegt in aandelen of obligaties uitgegeven door bedrijven die op de Noorse lijst staan. Na controle en aanpassing belegt Generali alleen nog in aandelen of obligaties uitgegeven door bedrijven die niet op de Noorse lijst staan. Met ingang van 1 januari 2008 is ook het beleggingsbeleid van de UVLF van Generali zodanig formeel aangepast, dat Generali niet belegt in aandelen of obligaties uitgegeven door bedrijven die op deze lijst staan. Ook wanneer de ‘benchmark’ een aandeel of een lening van een bedrijf opneemt die op de Noorse lijst staat, volgt het UVLF dit niet. Als wordt afgeweken van de fondskeuze van de benchmark, dan worden de beleggingen in verhouding over de overige fondsen verdeeld. Dus met uitsluiting van het fonds dat op de Noorse lijst staat. De benchmark is een vooraf vastgestelde, objectieve maatstaf voor de prestatie van een beleggingsportefeuille of beleggingsfonds. Als wordt afgeweken van de fondskeuze van de benchmark op grond van dit beleggingsbeleid, dan kan de performance (resultaten) van het fonds afwijken van de performance van de benchmark.

Ethisch beleggen ook voorgesteld bij separate depots

Naast eigen gelden en gelden in de UVLF-beleggingsfondsen voert Generali ook voor verschillende relaties het beleggingsbeleid van hun pensioengerelateerde beleggingen uit. Dit beleid wordt dus vastgesteld door deze relaties. Sedert de tweede helft van vorig jaar wordt in de gesprekken over het beleggingsbeleid van deze relaties expliciet voorgesteld om onderdeel van het beleid te laten zijn dat niet wordt belegd in aandelen of obligaties uitgegeven door bedrijven die op de Noorse lijst staan. Tot nu toe hebben alle relaties waaraan dit voorgestelde beleid overgenomen. “Een ding is zeker”, aldus Jaap Oudijk, directeur Marketing & Communicatie van Generali, “daar waar het binnen de invloedssfeer van Generali ligt, wordt ethisch belegd. En daar waar dit buiten onze invloedsfeer ligt, stellen wij dit expliciet voor. Resultaat van dit alles is dat consumenten die ethisch willen beleggen bij Generali aan het goede adres zijn.”

Share Button