Triodos Vastgoedfonds wijzigt statuten en verstrekt tussentijdse uitkering aan aandeelhouders

Bron
Triodos

Triodos Vastgoedfonds maakt bekend dat zij een tussentijdse uitkering van EUR 0,20 per aandeel aan haar aandeelhouders zal verstrekken. Tevens heeft het fonds op 24 december 2013 haar statuten gedeeltelijk gewijzigd.

Triodos Vastgoedfonds heeft eerder dit jaar bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen dividend voor aandeelhouders kunnen vaststellen. Dit was civielrechtelijk niet mogelijk omdat door afwaarderingen het eigen vermogen van het fonds lager was dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de wettelijke reserves. Om enige uitkering aan aandeelhouders te kunnen verstrekken, was een verlaging van de nominale waarde van de aandelen nodig. Deze verlaging vereiste een statutenwijziging, welke tijdens de Buitengewone Vergadering voor Aandeelhouders op 22 oktober 2013 door de aandeelhouders van het fonds is aangenomen en vandaag door de notaris is geëffectueerd.

De nominale waarde van het aandeel Triodos Vastgoedfonds is bij de statutenwijziging vastgesteld op EUR 3,80. Als gevolg van deze kapitaalvermindering is de agio reserve van de vennootschap toegenomen. Het bestuur van het fonds heeft besloten om een tussentijdse uitkering aan aandeelhouders ten laste van de agio reserve te doen. De uitkering voor zittende aandeelhouders bedraagt EUR 0,20 per aandeel en zal met enkele werkdagen betaalbaar worden gesteld.

Triodos Vastgoedfonds is in 2013 omgevormd van een open-end naar een closed-end structuur. Het fonds heeft deze herstructurering in september 2013 afgerond. Door de verlaging van de nominale waarde is het fonds beter gepositioneerd voor toekomstige groei. Het is een eerste stap om op termijn uitgifte van aandelen mogelijk te maken.

Triodos Vastgoedfonds wil haar rol als koploper op het gebied van het duurzaam beheren en verbouwen van zakelijk vastgoed blijven vervullen. De performance van de portefeuille van het fonds vormt daarvoor een goed uitgangspunt. Het fonds kent slecht 3% leegstand tegenover 15% in de markt. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten is 5,5 jaar, dat in de huidige markt uitzonderlijk lang is. Daarnaast onderscheidt het fonds zich in de markt door haar bovengemiddelde prestatie op het gebied van duurzaamheid: de panden in de portefeuille scoren gemiddeld 55% lager qua energiegebruik en 60% lager qua CO2 uitstoot dan het gemiddelde in de markt.

Share Button