Vermogen Triodos Bank in 2014 met 10% gegroeid

Het totaal toevertrouwd vermogen aan Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking groeit in 2014 met 10% tot EUR 10,6 miljard.

Het balanstotaal van Triodos Bank stijgt in 2014 met 11% tot EUR 7,2 miljard dankzij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en een emissie van certificaten van aandelen.

De netto winst van Triodos Bank bedraagt EUR 30,1 miljoen, een stijging van 17% ten opzichte van 2013. Dit ondanks de speciale belasting geheven door de Nederlandse overheid van EUR 8,3 miljoen als bijdrage aan de redding van SNS Bank. Het rendement op eigen vermogen van Triodos Bank bedraagt 4,4% (2013: 4,3%).

Het aantal klanten groeit met 13% tot meer dan 530.000 klanten.

Duurzame hypotheken
De kredietportefeuille bestaande uit leningen aan duurzame bedrijven en duurzame hypotheken groeide met 12% (2013: 14%). De groei van de hypotheekportefeuille is goed voor bijna de helft van deze groei. De Triodos Hypotheek stimuleert actief de verduurzaming van de woningen. Hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente.

De toevoeging aan de voorzieningen voor probleemkredieten daalde naar 0,28% van de gemiddelde kredietportefeuille (0,49% in 2013).

Directievoorzitter Peter Blom: “Terwijl de samenleving worstelt met de steeds maar groter wordende sociale, ecologische en economische problemen zien we wereldwijd een groeiende beweging van ondernemers, kleine en grote bedrijven die duurzame oplossingen verankeren in hun activiteiten. Volgens het eind 2014 gepubliceerde UNEP rapport ‘Business case for eco innovation’ groeien deze duurzame bedrijven met meer dan 15% per jaar, ongeacht de marktomstandigheden. Het is niet langer alleen de overheid die zich inzet voor een verantwoorde samenleving, maar juist ondernemers en mensen die laten zien dat het anders kan. Triodos Bank financiert veel bedrijven en projecten die deel uit maken van deze beweging.”

Kapitaalpositie
In 2014 heeft de bank haar positie als financiële instelling verder versterkt. Het eigen vermogen is met 8% gestegen tot EUR 704 miljoen. Het aantal certificaathouders stijgt van 31.300 naar meer dan 32.500 eind 2014. Het nieuwe kapitaal biedt een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de bank en de groei van kredietverlening aan duurzame bedrijven.

Het nieuwe aandelenkapitaal heeft bijgedragen aan een stijging van de Core Tier 1 Ratio tot 19,0%. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van tenminste 14%. De leverage ratio van Triodos Bank is eind 2014 8,8%. Het Europese minimum is 3%.

Vooruitzichten voor 2015
Triodos Bank zal zich in 2015 vooral richten op de kwaliteit en de diversificatie van de kredietportefeuille. De bank zal zich daarbij blijven richten op kredietverlening aan koplopers op het gebied van duurzaamheid en hypotheken voor duurzame woningen.

Indien het langzame herstel van de economie in 2015 doorzet, verwacht Triodos Bank dat haar kredietportefeuille en toevertrouwde middelen met ongeveer 10% zullen groeien. De bank verwacht dat alle vestigingen hun klantenbasis zullen verbreden. Het aantal klanten groeit naar verwachting in 2015 met 10 tot 15%.

Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht Triodos Bank over 2015 een gelijk winstniveau aan dat van 2014, ondanks de extra kosten die vanaf 2015 moeten worden betaald aan het deposito garantiestelsel (DGS) en het Europees resolutiefonds. Hierbij moet worden aangetekend dat de economische recessie, als gevolg van de financiële crisis en het trage herstel in sommige landen in 2015, een negatieve invloed kan hebben op de resultaten.

Triodos Beleggingsfondsen
Triodos beleggingsfondsen beleggen in duurzame sectoren zoals microfinanciering, biologische landbouw, culturele instellingen, duurzame energie, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en ecologisch beleid (SRI fondsen).

Triodos Investment Management voert de directie over 17 beleggingsfondsen voor particulieren en institutionele beleggers. Het totaal beheerd vermogen bedraagt eind 2014 EUR 2,7 miljard, een stijging van 6% (2013: 15%).

De stijging van het aan Triodos Investment Management toevertrouwde vermogen is het direct gevolg van de aanhoudende belangstelling onder beleggers voor duurzaam beleggen. Wereldwijd zoeken beleggers in toenemende mate naar (meetbaar) maatschappelijke impact van hun belegging naast een verantwoord financieel rendement. Vooral de Triodos SRI fondsen (SICAV I) profiteerden van deze tendens en groeiden in 2014 met 53% (2013: 33%).

Op hoofdpunten zijn in 2014 de volgende resultaten geboekt:

• Balanstotaal Triodos Bank: EUR 7,2 miljard (11% groei)

• Triodos beleggingsfondsen: EUR 2,7 miljard (6% groei)

• Triodos Private Banking: EUR 1,2 miljard (13% groei)

• Aantal klanten 530.000 (13% groei)

• Kredietverlening: duurzame bedrijven en projecten, hypotheken (12% groei)

• Netto resultaat: EUR 30,1 miljoen (17% groei)

• Core Tier 1-ratio: 19,0%

• Aantal medewerkers: 1.017 (12% groei)

Share Button