BNP Paribas pompt € 15 miljard in duurzame energie

BNP Paribas neemt een volgende stap in de financiering van de overgang naar een koolstofarme economie. De bank zal de financiële middelen die zijn toegewezen aan de sector duurzame energie verdubbelen: van € 6,9 miljard in 2014 tot € 15 miljard in 2020. De bank heeft tevens besloten haar CO2-risicomanagement aan te scherpen.

Er is vandaag de dag grote wetenschappelijke en politieke consensus over het feit dat de huidige ontwikkeling van de CO2-uitstoot nog voor 2020 moet worden omgebogen. Alleen zo kunnen we de mondiale opwarming beperken tot een stijging van slechts 2 ºC ten opzichte van het niveau van voor de industriële revolutie. BNP Paribas heeft daarom besloten haar inspanningen op dit vlak op te schroeven.

BNP Paribas zal de ontwikkeling van duurzame energie verder ondersteunen. Zij zal daartoe het bedrag aan financiering voor deze sector meer dan verdubbelen, van € 6,9 miljard in 2014 tot € 15 miljard in 2020.

Tegelijkertijd zal BNP Paribas groene obligaties onder de aandacht van institutionele beleggers blijven brengen. In 2018 wil de bank wereldwijd tot de top drie behoren op het gebied van de uitgifte van in euro uitgedrukte groene obligaties.
“Ons besluit om de financiering van de sector duurzame energie meer dan te verdubbelen en daarnaast de procedures voor CO2-risicomanagement aan te scherpen, komt voort uit zowel ecologische als economische motieven,” aldus

Jean-Laurent Bonnafé, CEO van BNP Paribas: “Uit berekeningen blijkt dat als we de temperatuurstijging willen beperken tot 2º C maar één derde van de bestaande fossiele brandstoffen kan worden verbrand. De elektriciteitsmix die momenteel wordt gefinancierd door de BNP Paribas Group bevat 23% aan duurzame energie, waaronder waterkracht-, zonne- en windenergie en 23% kolengestookte energie. Op zich doen we het al beter dan het gemiddelde. Volgens het IEA1 is dat 21% aan duurzame energie en 40% aan kolengestookte energie.”

BNP Paribas is haar risicomanagementbeleid inzake CO2 nog verder aan het aanscherpen. De bank heeft besloten niet langer koolmijnbouw te financieren, tenzij de betrokken bedrijven een strategie voor energiediversificatie hebben doorgevoerd. Dit geldt voor zowel directe financiering van mijnbouwprojecten als financiering van mijnbouwbedrijven gespecialiseerd in kolenwinning.

Daarnaast heeft BNP Paribas ervoor gekozen de geleidelijke overgang naar een koolstofarmere economie in Azië en sub- Sahara Afrika te ondersteunen. De bank erkent dat klimaatstrategieën tussen landen kan verschillen. Het beleid hangt vooral af van de economische staat van een land. Wereldwijd hebben nog altijd altijd 1,3 miljard mensen in de wereld geen aansluiting op het elektriciteitsnet.

BNP Paribas heeft daarom een gedifferentieerde strategie ontwikkeld met betrekking tot de financiering van kolengestookte energiecentrales:
* In hoge-inkomenslanden2: geen financiering van kolengestookte energiecentrales meer.
* In andere landen kan BNP Paribas het financieren van dergelijke projecten in overweging nemen, mits er wel aan de, volgende criteria wordt voldaan:

– Het betreffende land moet gecommitteerd zijn aan het bepreken van de uitstoot van broeikasgassen en pal achter het raamverdrag van de COP21 staan.

– Er moet een behoorlijke inspraakprocedure worden opgezet voor de lokale gemeenschappen die mogelijk negatieve gevolgen van het project zullen ondervinden. Waar nodig zullen er schadevergoedingsregelingen moeten worden ingevoerd en mensen moeten toegang hebben tot klachtenprocedures

– Het ontwerp van energiecentrales moet zodanig zijn dat de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum wordt beperkt.

Bovendien biedt BNP Paribas alleen financiering aan bedrijven die energie opwekken die een officiële diversificatiestrategie ter vermindering van het aandeel aan kolen in hun stroomopwekkingsmix hebben opgesteld.

BNP Paribas gaat in haar methodiek tevens een klimaatcomponent verwerken in de beoordeling van ondernemingen en projecten die financiering ontvangen van de bank. Dit betekent dat de bank in de toekomst steeds meer het gebruik van een interne CO2-prijs zal integreren in haar financieringsbeslissingen, om zo de veranderingen die het gevolg zijn van de transitie naar duurzame energie te weerspiegelen en daarbij rekening houdend met bijbehorende risico’s.

Omdat energiebesparing een grote rol speelt bij de algehele inspanningen om broeikasgassen terug te dringen, wil BNP Paribas ook haar initiatieven op dit vlak aanzienlijk opschroeven. De bank zal het aanbod aan energiebesparende maatregelen voor particulieren verder uitbreiden. Zo kunnen particulieren speciale leningen aanvragen en zal er worden samengewerkt met leveranciers en installateurs. Bovendien zal BNP Paribas ondernemingen ondersteunen die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten wijden aan het zoeken naar oplossingen om energieverbruik te reduceren.

“ Als verantwoordelijke bank is het onze taak om ondernemingen en landen te steunen die de overgang naar een duurzame energievoorziening willen maken. Wij hebben dit hoog op de agenda staan. Technologische innovaties zullen ons daarbij helpen. Om deze reden hebben wij besloten tegen 2020 € 100 miljoen te invester en in startende ondernemingen die toegewijd zijn aan het ontwikkelen van oplossingen op het gebied van energieopslag en smart
grids ,” aldus Jean-Laurent Bonnafé.

Share Button