Groei van 3% beheerd vermogen Triodos Bank in eerste helft 2016

Het totale beheerde vermogen – samengesteld uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking – is over de eerste zes maanden van 2016 met 3% gegroeid naar EUR 12,6 miljard. De totale balans van Triodos Bank is over de eerste helft van 2016 met 5% gegroeid naar EUR 8,6 miljard. Dit is terug te voeren op de groei van de kredieten, de toevertrouwde middelen en het nieuwe vermogen dat bij alle vestigingen is aangetrokken. De nettowinst van Triodos Bank is EUR 18,6 miljoen. 

Groeien in de lokale economie

Peter Blom, CEO van Triodos Bank: “We ondersteunen positieve verandering door en voor mensen. Wij verbinden spaarders met leners en beleggers met duurzame projecten en bedrijven, zodat zij op hun beurt waarde in de reële economie kunnen creëren. Dit doen we tegen een achtergrond van lage rente, en veel maatschappelijk en economisch debat. Steeds vaker komen gemeenschappen – en niet de overheden – in actie om de wereld om hen heen te verbeteren. Mensen geloven steeds minder in een ‘wereldwijde oplossing’. In veel delen van de wereld kiezen mensen daarom hun eigen oplossingen voor de aanpak van het opwekken van hernieuwbare energie, toegang tot duurzame huisvesting en voedsel. Als bank die stevig in de gemeenschap is geworteld en met onze goede resultaten kunnen wij steeds meer van dit soort initiatieven financieren en onze positieve impact uitbreiden.”

In de zes maanden tot 30 juni 2016 is Triodos Bank verder gegaan met het verstrekken van leningen aan duurzame ondernemingen, instellingen en projecten. Over de eerste helft van het jaar namen duurzame kredieten toe met 4,1% (2015: 7%). Hypotheken namen een groot deel van deze stijging voor hun rekening. Over de eerste helft van 2016 nam het aantal toegekende hypotheken toe met 16%, tegen 22% over dezelfde periode vorig jaar.

De verhouding leningen/tegoeden, berekend voor de duurzame kredieten van Triodos Bank, nam marginaal af van 62% in 2015 naar 61% in de eerste helft van 2016.

De waardevermindering voor de kredietportefeuille daalde verder naar EUR 0,2 miljoen, tegen EUR 1,6 miljoen in dezelfde periode in 2015. Deze ontwikkeling wijst op een robuuste kredietportefeuille en heeft een positief effect op de nettowinst van Triodos Bank.

Over de eerste zes maanden van 2016 steeg het aantal klanten met 23.000, naar een totaal van 630.000. Dit is een toename van 4%. De aan Triodos Bank toevertrouwde middelen, bestaande uit spaargelden, termijndeposito’s en tegoeden op betaalrekeningen, groeiden in het eerste halfjaar van 2016 met 5% (eerste helft 2015: 8%).

Over de eerste zes maanden van 2016 bedroeg de nettowinst van Triodos Bank EUR 18,6 miljoen. Dat is 15% minder dan over dezelfde periode in 2015 (EUR 21,9 miljoen). Lagere rentemarges en de verplichte bijdrage van Triodos Bank aan het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) zijn de voornaamste redenen voor de lagere nettowinst. Het DGS is in 2016 van kracht geworden. De extra kosten van de DGS-bijdrage verklaren grotendeels de duidelijke stijging van de efficiëntieratio (77%, tegen 71% over dezelfde periode vorig jaar). De nieuwe wettelijke heffingen en overheidsbelastingen gerelateerd aan bankactiviteiten bedroegen in totaal EUR 4,4 miljoen (2015: EUR 1,1 miljoen).

Vermogenspositie

Gedurende de eerste zes maanden van 2016 steeg het eigen vermogen van Triodos Bank met 7% naar EUR 835 miljoen, tegen 4% over dezelfde periode in 2015.

Triodos Bank heeft een Common Equity Tier 1-ratio (CET1) van 19,8%, wat een belangrijke indicator is van de solvabiliteit van de bank. De leverage ratio bedraagt 8,8%, wat aanmerkelijk beter is dan de 3% die als minimum voor Europese banken wordt beschouwd.

Fondsen in beheer

Ondanks uitdagende marktomstandigheden bleef het door Triodos Investment Management beheerde vermogen stabiel op EUR 3,1 miljard. De instroom bleef voor het merendeel van de fondsen sterk. Bij de SRI-fondsen werden de resultaten echter tenietgedaan door lagere aandelenkoersen. Over de eerste helft van 2016 groeiden de door Triodos Private Banking beheerde fondsen met 5% naar bijna EUR 1 miljard (eerste helft 2015: 9%).

Het totaal in beheer gegeven vermogen van de Triodos Groep groeide over het eerste half jaar met 2,8% naar 12,6 miljard (8,3% naar 11,5 miljard over de eerste helft van 2015).

Vooruitzichten

Triodos Bank verwacht ook in de tweede helft van 2016 verdere groei – waarmee de bank haar missie waarmaakt om blijvende en duurzame voordelen voor mensen, milieu en cultuur te creëren. Om deze groei te schragen, beoogt de bank in de tweede helft van 2016 EUR 60 tot 75 miljoen aan extra kapitaal aan te trekken.

Voor de tweede helft van 2016 verwachten wij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en de kredietverlening aan duurzame ondernemers en projecten. Vervroegde aflossingen van leningen kunnen echter een beperkend effect hebben op de nettogroei van de kredietportefeuille. Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht Triodos Bank dat haar balanstotaal volgens plan circa 5% zal stijgen. De nettowinst voor 2016 zal naar verwachting uitkomen op EUR 25 tot 33 miljoen, in lijn met de planning (3 tot 5% rendement op eigen vermogen).

Share Button