Statement PGGM bij aandeelhoudersvergadering Shell

Op 23 mei heeft PGGM op de aandeelhoudersvergadering van Shell gesproken en gestemd. Hieronder vindt u een verkorte weergave van de oproep die we daar aan de onderneming hebben gedaan namens onze klanten, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn:

​PGGM stelt het op prijs dat we afgelopen jaren een open en constructieve dialoog met Shell hebben gevoerd. Wij onderkennen de inspanningen die Shell onderneemt op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering en de transitie naar een CO2-neutrale economie en waarderen de voortrekkersrol die Shell hiermee in de sector neemt.

PGGM heeft echter ook moeten constateren dat Shell nog steeds geen concrete doelen heeft geformuleerd voor CO2-reductie, ondanks aandringen van ons en vele andere beleggers.

Wij hechten er sterk aan dat Shell zulke doelen formuleert. Onze grootste klant, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, heeft zichzelf ook harde doelen gesteld: een halvering van de totale CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille in 2020.

Tegen deze achtergrond zijn we teleurgesteld in de harde afwijzing door het Shell-management van de aandeelhoudersresolutie van Follow This. Wij zijn van mening dat Shell te veel de nadruk legt op de onmogelijkheid om, zonder schade toe te brengen aan de onderneming, concrete Scope 3-doelen te formuleren. Daarmee doet de onderneming in onze ogen geen recht aan de geest van de resolutie.

We begrijpen de problemen die Shell ziet in de uitvoerbaarheid van de letterlijke tekst van de resolutie, waar het gaat om het formuleren van formele doelen voor Scope 3-emissies. Daarom hebben wij niet VOOR deze resolutie gestemd. Maar omdat wij de geest van de resolutie wél onderschrijven, en we er van overtuigd zijn dat Shell voortvarend werk moet maken met het formuleren van concrete doelen voor CO2-reductie, gaan wij ook niet mee met het advies van Shell om TEGEN de resolutie te stemmen. We hebben ons ons daarom op dit agendapunt ONTHOUDEN van stemming.

Deze stemonthouding hebben wij vergezeld doen gaan van drie dringende oproepen aan Shell:

Allereerst roepen wij Shell op om voor Scope 1 en Scope 2 doelen te publiceren vóór de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.

Ten tweede vragen wij Shell om op dezelfde termijn inzicht te geven in de wijze waarop de onderneming bijdraagt aan de energietransitie, via langere termijn doelen voor de toekomstige energiemix en bijvoorbeeld vermeden CO2-emissies in de gehele levenscyclus.

Ten slotte roepen wij Shell op om nog dit jaar het voortouw te nemen om – het liefst samen met branchegenoten – een programma te ontwikkelen, gericht op het verlagen van CO2-emissies van klanten.

Share Button