Rabobank presenteert met SDG Rapport 2017 voortgang Kickstart Earth

In het SDG Rapport 2017 laat Rabobank haar bijdrage zien aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit jaar met bijzondere aandacht voor de thema’s klimaatvriendelijke landbouw en vermindering van voedselverspilling.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn opgesteld om armoede te bestrijden, de planeet te beschermen en welvaart en welzijn te waarborgen. Samen vormen ze een wereldwijde duurzame ontwikkelingsagenda, met als streefdatum 2030. In het SDG-rapport brengt de Rabobank jaarlijks verslag uit over de voortgang van haar bijdrage aan deze duurzaamheidsdoelen, die zijn verankerd in de strategische ambitie van de bank.

De doelen waaraan de Rabobank een primaire bijdrage levert zijn in kleur en naar grootte afgebeeld. Grijs zijn de SDG’s waarop onze impact beperkt is.

Focus op klimaatvriendelijke landbouw

Dit jaar licht het rapport met name de thema’s klimaatvriendelijke landbouw en vermindering van voedselverspilling uit. Als leidende Food & Agribank kan de Rabobank op deze thema’s het verschil maken, samen met klanten en partners. In dit kader startte de Rabobank afgelopen oktober met Kickstart Earth, onderdeel van het driejarige programma Kickstart Food. Kickstart Earth richt zich op klimaatvriendelijke landbouw. “Dat is landbouw die is aangepast aan het veranderende klimaat en die niet bijdraagt aan een verdere opwarming van de aarde”, legt directeur Duurzaamheid Bas Rüter uit.

Goed grondgebruik in Brazilië

Als voorbeeld noemt Rüter de samenwerking tussen de Rabobank en het Wereld Natuur Fonds (WNF) in Brazilië, waar grootschalige monocultuur een groot probleem is. “We stimuleren de Braziliaanse boeren om over te stappen op het Integrated Crop-Livestock-Forest (ICLF) systeem. Dit betekent dat ze hun grond afwisselend benutten voor landbouw, veeteelt en bosbouw. Samen met het WNF hebben we doorgerekend dat deze manier van grondgebruik écht beter is voor het milieu en dat het op de lange termijn een stabiele inkomstenstroom oplevert.”

Ook koppelt de bank partijen vanuit haar netwerk aan elkaar, bijvoorbeeld door field days te organiseren. Geïnteresseerde boeren kunnen dan komen kijken bij koplopers op het gebied van duurzaam grondgebruik. Rüter: “Mede hierdoor zijn de eerste Braziliaanse boeren al overstag.”

Verduurzaming palmoliesector

In Indonesië richt Kickstart Earth zich op de productie van palmolie. Veel van de huidige plantages zijn twintig tot vijfentwintig jaar geleden aangeplant, vertelt Rüter. “Daar biedt Rabobank de Indonesische smallholders samen met haar grote klanten en publieke donoren goedkope financiering voor het kappen en opnieuw inplanten van de huidige oliepalmen. De boeren krijgen ook advies over oliepalmsoorten die een hogere opbrengst genereren. Hun inkomen gaat daardoor omhoog, waardoor zij geen nieuw land hoeven te ontginnen.

“De Rabobank adviseert bovendien al decennia via Rabobank Foundation en Rabo Partnerships over de vorming van coöperaties van smallholders, omdat de individuele boeren vaak te klein zijn om in aanmerking te komen voor financiering.”

Het Indonesische voorbeeld laat zien hoe sterk de 17 SDG’s met elkaar samenhangen. Investeringen in klimaatvriendelijke landbouw komen ook veel andere goals ten goede. Rüter: “Dit is niet alleen een ecologisch en agrarisch vraagstuk, maar ook een sociale kwestie. We proberen die boeren aan een fatsoenlijk inkomen te helpen.”

Fonds van 1 miljard dollar

Onderdeel van het Kickstart Earth-programma is een fonds van 1 miljard dollar, dat de Rabobank in samenwerking met UN Environment opzet. Overstappen op een andere, duurzamere manier van voedselproductie vraagt namelijk vaak om flinke investeringen.

Rüter: “Wij zijn voortdurend op zoek naar klanten die willen investeren in herbebossing, het verbeteren van de bodemkwaliteit of andere vormen van klimaatvriendelijke landbouw. Maar vaak kunnen deze projecten niet volledig door ons of door andere banken gefinancierd worden. UN Environment helpt ons bij het vinden van donoren die een bijdrage willen leveren aan het fonds. Dat zijn bijvoorbeeld de Wereldbank, het Green Climate Fund voor de financiering van het Klimaatakkoord van Parijs, het Nederlandse ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar ook grote klanten van de Rabobank.”

Op dit moment wordt een investment memorandum geschreven over hoe het fonds gaat opereren en wordt gezocht naar een onafhankelijke fondsmanager. “Verder zijn we in gesprek met een twintigtal grote klanten die mogelijk projecten hebben die in aanmerking komen voor gezamenlijke financiering door de bank en het fonds”, vertelt Rüter. “Onze ambitie is om het fonds dit jaar klaar te hebben en met de eerste projecten in Brazilië en Indonesië te beginnen.”

Download het verslag (pdf)

Share Button