Verzekeringssector maakt afspraken over verantwoord beleggen

Vandaag ondertekenen de verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, vakbeweging, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën,  het IMVO Convenant Verzekeringssector. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen zoals mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken.

Uniek convenant in wereldwijde verzekeringssector

De Nederlandse verzekeringssector investeert momenteel zo’n 500 miljard euro in bedrijven en overheden. Hiermee hebben zij mogelijkheden om invloed uit te oefenen op beleid en praktijkuitvoering.  Verzekeraars opereren sinds 2012 al volgens de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond. Met dit convenant sluit de Nederlandse verzekeringssector als eerste ter wereld binnen deze sector, een bredere en ambitieuzere overeenkomst die zich inzet voor thema’s op het gebied van zowel milieu en sociale omstandigheden als ondernemingsbestuur (de zogenoemde ESG-thema’s). De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten en gaat zich daarnaast inzetten voor o.a. dierenrechten.

Samenwerken om problemen te voorkomen en aan te pakken

Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten) zijn bedoeld om samenwerking tot stand te brengen tussen betrokken partijen om problemen in de internationale keten te voorkomen en aan te pakken. Van verzekeraars wordt verwacht dat zij een goede inschatting maken van de risico’s en waar nodig hun beleid hierop aan passen.

In het eerste jaar starten de partijen met gezamenlijke projecten op het gebied van energietransitie en klimaatverandering. Door hierop samen te werken, krijgen partijen meer inzicht in de risico’s op dit gebied en kunnen acties worden ondernomen om deze aan te pakken. Men gaat elkaar aanspreken op afgesproken doelstellingen en werkt samen aan oplossingen.

Zevende convenant

Het Convenant Verzekeringssector is het zevende convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vijf daarvan zijn onder begeleiding van de SER tot stand gekomen. Convenanten voor onder andere de pensioensector, sierteelt, land- en tuinbouw, natuursteen en de metallurgische industrie zijn in voorbereiding. De convenanten volgen het SER-advies van 2014 over Internationaal MVO.

Dit IMVO Convenant Verzekeringssector wordt namens alle leden ondertekend door het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Daarnaast ondertekenen de FNV, Natuur & Milieu, World Animal Protection, Amnesty International Nederland, PAX, Oxfam Novib en Save the Children Nederland. Ook tekenen de ministers Hoekstra van Financiën en Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De SER faciliteert het convenant en het nakomen van de afspraken.

Mariëtte Hamer, voorzitter SER: “Het IMVO convenant verzekeringssector is het resultaat van inzet van partijen die van nature niet altijd gemakkelijk met elkaar aan tafel zitten. Deze samenwerking zal bijdragen aan een eerlijker, veiliger en schonere wereld. Ik ben er trots op dat we dit als SER hebben kunnen faciliteren.” 

Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars: “Verzekeraars willen hun inkomsten uit premies van consumenten verantwoord investeren. Dat ‘verantwoord’ zien we drieledig: een investering moet passend zijn in een gekozen risicoprofiel, rendement opleveren én bijdragen aan een duurzame wereld. Met dit convenant sluit de verzekeringssector een ambitieuze overeenkomst. En dat gaat dus ook over de grenzen heen, wat de IMVO-convenanten zo waardevol maakt. Want of het nu gaat om klimaatverandering, mensenrechten, arbeidsomstandigheden of sociaal onrecht, wij willen binnen de mogelijkheden die we hebben onze verantwoordelijkheid  nemen.”

Jan Gruiters, directeur van PAX, stelt namens de NGO’s: “Wij zijn blij met het convenant, want dit geeft de verzekeraars de kans om de komende jaren serieus werk te maken van verantwoord beleggen. Met dit convenant willen zij misstanden voor mens, dier en milieu aanpakken en eventuele negatieve gevolgen van beleggingen herstellen. Als de ambities worden waargemaakt, kunnen de verzekeraars koploper worden in de Nederlandse financiële sector.“

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV: “Met het IMVO convenant voor de verzekeringssector zetten we opnieuw een stap – na het convenant voor de banken – om samen met de sector de weg die geld vanuit Nederland kan gaan te reguleren. Hierdoor kunnen wij de rechten en belangen van werknemers nadrukkelijk onderdeel laten zijn bij het beleggen en het investeren van wat uiteindelijk ook ons geld is.”

 

foto: Dirk Hol
Share Button