VEB: ‘Triodos moet de overstap naar Euronext veel sneller gaan maken’

Bron
VEB

Het hoge woord kwam er onlangs uit: Triodos stapt voor het verhandelen van zijn veelbesproken certificaten over van mini-beurs Captin naar Euronext Amsterdam. De bank denkt maximaal een jaar nodig te hebben voor de overstap. Dat kan en moet sneller vindt de VEB.

Triodos Bank kan de handen dichtknijpen met zijn loyale achterban. Het overgrote deel van de Triodos-beleggers, de houders van certificaten van aandelen, zit al jaren bij de bank en voelt zich aangetrokken door de duurzame missie waarbij impact boven het maximale rendement gaat.

Tegelijkertijd worstelt de bank met zijn geloofwaardigheid. Slechts een vijfde van de certificaathouders denkt ook in de toekomst nog bij de bank betrokken te blijven. Die pijnlijke constatering bracht de bank zelf naar buiten in aanloop naar de jaarlijkse vergadering met certificaathouders medio mei. In totaal zijn er ruim 42.000 certificaathouders van Triodos en dat zijn voornamelijk particulieren.

Dat lage vertrouwen is ingegeven door de dramatische ontwikkelingen rond de Triodos-certificaten sinds 2020. Eerst konden houders van Triodos-beleggingen in het geheel niet van hun stukken af, later alleen maar mondjesmaat, en dan nog tegen veel lagere koersen dan waarvoor de stukken gekocht waren.

Een deel van die gekelderde koers was te voorzien. Jarenlang konden beleggers certificaten kopen van en verkopen aan Triodos zelf tegen een vaste prijs: de boekwaarde per certificaat. Daarmee beloofde de bank te veel; veel (vooral Europese) beursgenoteerde banken handelen tegen koersen die flink onder de boekwaarde per aandeel liggen.

In de zomer van 2023, na een periode van ruim drie jaar zonder noemenswaardige handel, besloot Triodos de koop en verkoop van certificaten op afstand te zetten. Voortaan konden beleggers de certificaten onderling kopen en verkopen via een extern handelsplatform. Triodos koos niet voor een reguliere beurs als Euronext, maar voor handel via een besloten minibeurs. Om via deze beurs certificaten te kunnen kopen en verkopen – maximaal eenmaal per week – was registratie vooraf noodzakelijk.

De stap naar de minibeurs bleek al snel geen succes. Slechts een derde van de certificaathouders getroostte zich de moeite om de omslachtige aanmeldprocedure te doorlopen, terwijl ‘nieuwe’ beleggers ook slechts mondjesmaat belangstelling toonden.

Ten halve gekeerd

Triodos is inmiddels van gedachten veranderd. Begin mei maakte de bank bekend de handel toch te gaan verplaatsen naar Euronext Amsterdam. Doorlopende handel op dat platform moet helpen om de aantrekkingskracht van beleggen in Triodos te verhogen.

Tijdens de vergadering met certificaathouders medio mei sprak de bank de verwachting uit dat het maximaal een jaar de tijd zal nemen voor de overstap. Dat is erg lang en het kan echt sneller.

Fastned, de exploitant van elektrische laadpalen,  liet dat vijf jaar geleden zien. Ook die onderneming stapte toen over van een mini-beurs naar Euronext. In april 2019 kondigde Fastned de overstap aan en twee maanden later verscheen de eerste koers van Fastned op het koersenbord van Euronext Amsterdam. Deze beursgang verliep overigens niet geheel vlekkeloos vanwege rare koerssprongen na de introductie. Euronext liet achteraf weten hier lering uit te hebben getrokken.

Tempo, tempo

Snelheid is ook geboden omdat Triodos Bank momenteel onder gunstige omstandigheden opereert. De bank kon over 2023 een recordwinst overleggen, vooral door te profiteren van de hoge marktrente. Circa driekwart van de winst van Triodos Bank is te danken aan de rentemarge. De verwachting is dat de marktrente binnen afzienbare tijd omlaag gaat.

Een ander punt van zorg rond Triodos hangt samen met de mogelijke claims van certificaathouders, die de bank onzorgvuldigheid verwijten en een verkeerde voorstelling van zaken over de risico’s van de certificaten. In Spanje lopen er bijna 500 juridische procedures tegen de bank (zie pagina 303 van het jaarverslag van Triodos) en ook in Nederland dreigt een claim van meerdere certificaathouders.

Het is moeilijk in te schatten hoe hard Triodos Bank geraakt kan worden door mogelijk gehonoreerde claims.  In de vergadering met certificaathouders noemde de financieel directeur van Triodos het kredietrisico als  belangrijkste risico voor de bank om rekening mee te houden. In 2023 moest Triodos fors hogere verliezen op kredieten nemen dan een jaar eerder, ruim EUR 21 miljoen euro.

Als de toekomstige kredietverliezen in lijn zijn met de relatief hoge stroppenpot van 2023 en als de rekening van beleggingsclaims lager uitvalt dan dit bedrag, dan telt dat op tot een last voor de bank die weliswaar fors is, maar toch draaglijk als ook de nettowinst enigszins in de buurt blijft bij de winst over 2023: bijna 80 miljoen euro.

Vertrouwen

Een snelle overstap naar Euronext en een doortastende afhandeling van de vele juridische procedures kunnen Triodos helpen aan nieuwe loyaliteit en populariteit onder beleggers. Het gaat dan vooral om beleggers die de algemeen geldende economische principes van een gedegen risico-rendement-verhouding niet allesbepalend vinden maar die ook veel nadruk leggen op de missie van een onderneming.

Er is meer werk aan de winkel voor Triodos. Om vertrouwen te krijgen, zal de bank ook vertrouwen moeten geven: door certificaathouders de zeggenschap te  bieden die hen toekomt. Meer zeggenschap werkt waardeverhogend. Ook wordt van de bank nog een financieel gebaar verwacht richting de trouwe achterban van langjarige certificaathouders. Zij stapten niet voor de hoogste opbrengst in de bank, maar worstelen nog steeds met een erg fors verlies.

Share Button