Een Europese duurzaamheidstaxonomie voor beleggers

Het op 18 juni 2019 gepubliceerde voorstel van de EU-expert groep voor duurzame financiering (TEG) bevat een Europese definitie van duurzame activiteiten. Deze is uitgewerkt in een ‘taxonomie’ met behulp waarvan de transitie naar een schonere economie kan worden versneld. Deze zorgt voor meer transparantie, minder reputatierisico en betere dialoog tussen beleggers en bedrijven.

Standaardisatie als versneller

PGGM en PFZW werken al bijna tien jaar met een taxonomie voor impactbeleggingen. Samen met APG ontwikkelden we een taxonomie voor beleggingen in de SDG’s (17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN). De nu gepresenteerde Europese taxonomie is mede gebaseerd op het werk van PGGM en APG.

Onze opgedane ervaringen hebben er mede voor gezorgd dat er in het rapport veel aandacht is voor de bruikbaarheid van het raamwerk. Zo dragen we als PGGM bij aan verdere standaardisatie en opschaling van duurzame beleggingen.

Een goed voorbeeld waar we dit eerder hebben gedaan is in de Taskforce for Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Door de standaardisatie van rapportage over klimaatrisico’s heeft de TCFD in relatief korte tijd een standaard neergezet die beleggers en bedrijven helpt klimaatrisico’s in te schatten. Voor ‘groene’ beleggingen zou een Europese taxonomie de standaard kunnen zetten.

Voor meer transparantie

Het voorstel van de TEG is een grote stap richting een Europese definitie van duurzame economische activiteiten. Een universele standaard – gedeeld door bedrijven, regeringen, financiële instellingen en wetenschappers – kan zorgen voor meer vertrouwen en minder ‘green washing’. Dat zal leiden tot meer private financiering voor de transitie naar een koolstofneutrale economie in 2050, zo is de redenatie van de Europese Commissie.

De voorgestelde wetgeving voor een EU-taxonomie is dan ook gericht op transparantie-eisen. Financiële instellingen die groene financiële producten aanbieden, moeten inzicht bieden in het gehalte duurzaamheid van hun aanbod. Hierdoor wordt het voor asset owners beter inzichtelijk gemaakt hoe groen een product daadwerkelijk is. Het zal leiden tot een beter aanbod en beter onderbouwde keuzes van klanten.

De activiteiten in de taxonomie zijn gebaseerd op bestaande standaarden en wetenschappelijke scenario’s zoals bijvoorbeeld die van het IPCC. De criteria voor alle activiteiten zijn in lijn met bestaande EU-wetgeving, -beleid en -doelen. Daarnaast zijn voor iedere activiteit drempelwaarden ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maximale gCO2/kWh voor energieproductie of verwijzingen naar erkende normen of certificatie. Ook zijn er criteria om te voorkomen dat een activiteit negatief uitwerkt op de andere doelstellingen gericht op afval, water, circulariteit en biodiversiteit.

Het belang van de transitie heeft ertoe geleid dat de TEG ook naar sectoren heeft gekeken die niet makkelijk als groen kunnen worden bestempeld, maar die wel belangrijk zijn voor de transitie. Hierbij valt te denken aan de productie van onder meer staal, cement en aluminium. Als we in deze sectoren emissiereducties kunnen realiseren kan dat substantieel bijdragen aan het behalen van de Parijse klimaatdoelstellingen en de EU-doelstellingen voor 2050. Door tevens richting te geven aan deze sectoren maken we de overgang van aandacht voor een groene niche naar een breed beleggingsuniversum.

Minder reputatierisico, betere dialoog

Een gemeenschappelijke standaard geeft niet alleen klanten van PGGM houvast, maar ook de externe beleggers die voor ons een deel van het kapitaal beleggen. Zij kunnen er op vertrouwen dat de EU-lijst bestaande wetgeving dekt en breed gedragen wordt. Dit maakt met name beleggingen in transitiesectoren makkelijker. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van gas of de renovatie van gebouwen.

Ook het feit dat onder andere de productie van staal zich zou kunnen classificeren als duurzaam is een stap vooruit in het denken over transitie. Investeerders kunnen in hun dialoog met staalproducenten de taxonomie als uitgangspunt nemen. Hierdoor kan een dialoog ontstaan over lange termijndoelen en duurzaamheid, naast de financiële cijfers. Een dialoog die heel hard nodig is als we willen werken aan een snelle en rechtvaardige transitie naar een schonere economie.

Brenda Kramer, Senior Advisor Responsible Investment bij PGGM

Share Button