Halfjaarbericht SNS Duurzaam Aandelenfonds

Halfjaarbericht van het SNS Duurzaam Aandelenfonds. Het fondsvermogen daalde in het eerste halfjaar van 2001 van 28,9 naar 27,4 miljoen euro en het rendement was in deze periode -9,6%.

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2001 is het voorstel goedgekeurd het beleggingsbeleid van SNS Eco Aandelenfonds om te vormen en in samenhang hiermee de naam te wijzigen in Duurzaam Aandelenfonds. Deze wijzigingen zijn in juni 2001 doorgevoerd.De wijziging van het beleggingsbeleid heeft betrekking op de gehanteerde selectiecriteria van niet-financiële aard.Deze criteria namen tot dusverre alleen de milieuperformance van bedrijven in aanmerking.Thans worden bedrijven beoordeeld op basis van zogenoemde duurzaamheidscriteria,waarbij naast milieucriteria tevens sociale criteria bij de selectie worden toegepast. Derhalve is sprake van een verbreding van het beleid.

In verband met deze verbreding van het beleid is het beleggingsuniversum in de verslagperiode aangepast.
In het universum zijn 34 bedrijven nieuw opgenomen en zijn 32 bedrijven daaruit verwijderd.Ultimo juni
2001 bevat het beleggingsuniversum 74 bedrijven (ultimo 2000:72).In samenhang met deze aanpassingen is de beleggingsportefeuille eveneens aangepast. Ultimo juni 2001 waren 73 bedrijven in de portefeuille
opgenomen (ultimo 2000:58).Was in het begin van de verslagperiode belegd in defensieve sectoren,in de maanden mei en juni zijn deze belangen enigszins
teruggebracht ten gunste van meer cyclische sectoren. Met dit beleid werd geanticipeerd op een verwacht
economisch herstel,waarvan de bedrijven in laatstgenoemde sectoren naar verwachting verhoudingsgewijs
het meest zullen profiteren.
Ook SNS Duurzaam Aandelenfonds kon zich niet onttrekken aan de algemene negatieve koersontwikkeling
op de Europese beurzen.De MSCI Europe Index,de vergelijkingsmaatstaf van het fonds,daalde in de verslagperiode met 8,2%.SNS Duurzaam Aandelenfonds
behaalde in de verslagperiode een negatief rendement van 9,6%,inclusief herbelegging van het in mei 2001
uitgekeerde dividend van 0,70 per aandeel.Met name de belangen in de sector Informatietechnologie
(Hardware en Software)hebben geleid tot de geringere performance dan die van de eerder genoemde vergelijkingsmaatstaf.

Share Button