Triodos Bank kiest voor kritische dialoog met meer beursgenoteerde ondernemingen

Triodos Bank heeft de duurzaamheidscriteria voor Triodos Meerwaardefondsen en Triodos Bank Duurzaam Vermogensbeheer vernieuwd. De bank wil met nog meer beursgenoteerde ondernemingen een kritische dialoog gaan voeren over thema’s als milieu, arbeidsomstandigheden en transparantie.

Om dit te bereiken zijn de bedrijfstakken alcoholproductie, auto-industrie, luchtvaart, olie- en gaswinning, mijnbouw en bosbouw niet langer als product van belegging uitgesloten. Tegelijkertijd zijn de procescriteria waarop bedrijven worden beoordeeld zoals effecten op het milieu, ecosystemen en mensenrechten verder aangescherpt.
Triodos Bank blijft onverminderd de meest strikte en uitgebreide lijst met criteria in de markt van duurzaam beleggen hanteren.

De Triodos Meerwaardefondsen waren over de afgelopen periode de best presterende duurzame beleggingsfondsen van Nederland. Eind oktober jl. bestonden Triodos Meerwaarde Aandelenfonds en Triodos Meerwaarde Obligatiefonds meer dan drie jaar. Beide fondsen kregen van onderzoekinstituut Morningstar de hoogste rating: vijf sterren.

Duurzaamheidscriteria
Triodos Bank evalueert permanent de duurzaamheidscriteria met haar stakeholders. De afgelopen twee jaar is uit deze actieve dialoog gebleken dat er behoefte is aan kritisch onderzoek naar maatregelen die ondernemingen nemen om excessen te voorkomen. De huidige systematiek is voornamelijk georiënteerd op excessen in het verleden. Daarnaast is de bereidheid van ondernemingen en maatschappelijke organisaties om een dialoog te voeren over duurzaamheid de laatste jaren sterk gestegen.
Tot slot bleek de scheiding tussen de uitgesloten en de toegestane producten onvoldoende consistent. Om de systematiek weer consistent te doen zijn, is een aantal sectoren niet langer uitgesloten van belegging en zijn tegelijkertijd de procescriteria aangescherpt. (Voor gevolgen in het beleggingsuniversum zie bijlage.)

Niet langer uitgesloten sectoren
De volgende sectoren worden als product niet langer voor belegging uitgesloten:
– Auto-industrie
– Luchtvaartindustrie en -maatschappijen
– Olie- en gaswinning
– Mijnbouw
– Bosbouw
– Alcoholproductie
Naar het huidige inzicht is onvoldoende aantoonbaar dat deze producten en diensten per definitie significant minder duurzaam zijn dan andere, niet van belegging uitgesloten sectoren. Daarnaast zijn deze sectoren integraal onderdeel van de samenleving en zou (met uitzondering van de productie van alcohol) het abrupt wegvallen van deze producten tot maatschappelijke ontwrichting leiden.
Hoewel onomstreden duidelijk is dat deze producten en diensten leiden tot bijvoorbeeld belasting van het milieu, geldt dit ook voor alle andere reguliere en zelfs de duurzame producten en diensten waarin belegd wordt. Triodos Bank is daarom van mening dat zij beter kan bijdragen aan de totstandkoming van een duurzame samenleving door met ondernemingen in deze sectoren een constructieve, maar kritische dialoog aan te gaan, dan de sectoren uit te sluiten.
Verscherping van de procesgerelateerde absolute criteria
Ondernemingen die een bovengemiddeld risico lopen om met excessen geconfronteerd te worden moeten een pro-actief beleid hebben om deze te voorkomen. Vanuit deze visie zijn zes bestaande criteria verscherpt. Het betreft:
– repressieve regimes
– corruptie
– schending van arbeidsrechten
– overtreding van milieuwetgeving
– milieu- en ecosysteemschade
– schending van internationale conventies
Van bedrijven die actief zijn in sectoren waar één of meer van deze procesgerelateerde criteria spelen, wordt verwacht dat ze beleid hebben geformuleerd dat aantoonbaar overtreding kan voorkomen. Bij afwezigheid van een dergelijk beleid wordt een bedrijf uitgesloten van belegging, ook als er geen excessen uit het verleden bekend zijn.
Uitgesloten sectoren
Zeven sectoren zijn voor belegging uitgesloten. Triodos Bank is van mening dat de activiteiten in deze sectoren schadelijk zijn en overbodig voor het functioneren van de huidige samenleving. De activiteiten beperken zo de totstandkoming van een duurzame samenleving. Het betreft:
– bontindustrie
– kansspelen/gokindustrie
– kernenergie
– milieugevaarlijke stoffen
– pornografisch materiaal
– tabak
– wapens

De gevolgen voor de dialoog met ondernemingen
Een actieve dialoog met een groot aantal voor duurzaamheid zeer relevante ondernemingen zal door de vernieuwing van de duurzaamheidscriteria mogelijk worden. Door de wijzigingen zal Triodos Bank in een aantal nieuwe sectoren vergelijkende studies uitvoeren, in dialoog met ondernemingen kunnen treden over hun sociaal en milieubeleid en de discussie kunnen aangaan over de proces- en productgerelateerde absolute criteria. De ervaring bij het uitvoeren van deze studies is dat van de dialoog met ondernemingen een sterk stimulerende werking uit gaat.
Tenslotte zal de druk op ondernemingen om duurzaamheid en transparantie in het bedrijfsproces te integreren vergroten door de aandacht voor de onderzoeksresultaten en de dialoog met ondernemingen in de samenleving, in het bijzonder via de pers. Triodos Bank zal hier in de toekomst frequenter een pro-actieve invulling aan geven.

Best presterende duurzame fondsen
Triodos Meerwaardefonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering. Triodos Meerwaardefonds is een paraplufonds. Hierdoor is het voor de belegger mogelijk om een keuze te maken tussen Triodos Meerwaarde Aandelenfonds, Obligatiefonds en Mixfonds.
De drie Triodos Meerwaardefondsen waren over de afgelopen periode de best presterende duurzame beleggingsfondsen van Nederland. Ook ten opzichte van ‘gewone’ beleggingsfondsen presteerden de fondsen zeer goed.
Eind oktober jl. bestonden Triodos Meerwaarde Aandelenfonds en Triodos Meerwaarde Obligatiefonds meer dan drie jaar en kon voor het eerst een drie jaarsrendement worden berekend. Beide fondsen kregen van Morningstar vijf sterren, de hoogst rating mogelijk. Het Mixfonds had al vier sterren.

Share Button