Bestendige groei Triodos Groep in eerste halfjaar 2007

Het totaalbedrag toevertrouwd vermogen aan Triodos Groep, bestaande uit Triodos Bank en Triodos beleggingsfondsen, groeide in de eerste helft van 2007 met 7% tot 3,2 miljard euro.

De kredietverlening door Triodos Bank is de eerste zes maanden met 10% gestegen. De kwaliteit van de kredietportefeuille is onveranderd goed. De markt voor duurzaam ondernemen is duidelijk groeiende.

In april jl. schreef de bank een emissie van certificaten van aandelen uit om de verdere groei van de bank, met name in de kredietverlening, mogelijk te maken. De bank emitteerde meer dan één miljoen nieuwe aandelen. Dit betekent een verhoging van het eigen vermogen met 68 miljoen euro (55%). De doelstelling was een verhoging van minimaal 30 miljoen euro. Het eigen vermogen van de bank na de emissie bedraagt ruim 190 miljoen euro.

Deze succesvolle emissie is nog niet zichtbaar in de halfjaarcijfers per 30 juni 2007 aangezien de einddatum was vastgesteld op 21 juli 2007 en de meeste stortingen tegen het einde van die periode plaatsvonden. Het balanstotaal van de bank kwam per 30 juni 2007 uit op 1,6 miljard euro tegenover 1,3 miljard euro op 30 juni 2006.

De netto winst van Triodos Bank steeg met 48% ten opzichte van dezelfde periode in 2006. Deze groei wordt veroorzaakt door de sterke groei van de activiteiten en vrijval van voorzieningen. De netto winst per aandeel bedraagt over de eerste zes maanden van 2007 EUR 1,94 tegenover EUR 1,35 per aandeel over dezelfde periode in 2006.

Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht de bank voor de tweede helft van 2007 dat de groei zich positief zal ontwikkelen. Dat geldt ook voor het financieel resultaat.

Triodos beleggingsfondsen
Naast de groei van Triodos Bank zijn de activiteiten van Triodos beleggingsfondsen de laatste jaren sterk in belang toegenomen. Triodos beleggingsfondsen worden beheerd door Triodos Bank, maar de fondsen maken geen onderdeel uit van de balans van de bank. De fondsen verschillen van elkaar in thema of in type belegging. Het fondsvermogen van de Triodos beleggingsfondsen gezamenlijk is in de eerste zes maanden van 2007 gegroeid met 8% tot ruim EUR 1,5 miljard.

Triodos Groenfonds
In de eerste zes maanden van 2007 daalde het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 8% tot 455 miljoen euro. Triodos Groenfonds is aangemerkt als groene instelling en kan daardoor gebruik maken van de fiscale groenregeling. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende groen projecten te beleggen. Ultimo juni 2007 was 85% van het vermogen in groene projecten belegd. In totaal bedroeg de groei van de financieringen 30 miljoen euro. De grootste groei kwam voor rekening van de sector duurzame energie.

Op basis van beurskoers liet Triodos Groenfonds per 30 juni 2007 het volgende resultaat zien:

Rendement *
6 mnd 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem.
Triodos Groenfonds – 2,5% 0,3% 1,2% 2,3%

* Exclusief 2,5% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging dividenden, berekening Tijd Beursmedia.

Triodos Meerwaardefonds
Triodos Meerwaardefonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied prima kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering. Triodos Meerwaardefonds is een paraplufonds bestaande uit een Aandelenfonds, Obligatiefonds en Mixfonds. Het vermogen van de drie Triodos Meerwaardefondsen gezamenlijk groeide door de sterke groei van Triodos Meerwaarde Aandelenfonds tot 369 miljoen euro.

Triodos Meerwaardefonds is een samenwerking tussen Delta Lloyd Asset Management en Triodos Bank.

Rendement*
6 mnd 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem.
Triodos Meerwaarde Aandelenfonds 9,1% 19,2% 12,2% 7,0%
Triodos Meerwaarde Obligatiefonds – 1,7% 0,4% 1,9% 4,1%
Triodos Meerwaarde Mixfonds 2,4% 7,1% 5,9% 5,6%

* Inclusief herbelegging dividenden, berekening Tijd Beursmedia.

Triodos Fair Share Fund
Triodos Fair Share fund verstrekt financieringen aan kleine banken en financiële instellingen die zich richten op microfinanciering in ontwikkelingslanden. Het fondsvermogen van Triodos Fair Share Fund is in de eerste zes maanden van 2007 met 17% gegroeid tot 28 miljoen euro.

Triodos Fair Share Fund heeft de status van sociaal-ethisch beleggingsfonds. Particuliere beleggers in het fonds hebben hierdoor een fiscaal voordeel vergelijkbaar met groenfondsen.

Rendement *
6 mnd 1 jaar 3 jaar gem.
Triodos Fair Share fund 2,4% 4,7% 4,3%

* Exclusief 2,5% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging dividenden, berekening Tijd Beursmedia.

Triodos Vastgoedfonds
Triodos Vastgoedfonds is het eerste beleggingsfonds in Europa dat uitsluitend belegt in duurzaam gebouwde en beheerde bedrijfspanden en monumenten. Sinds 27 juni 2007 is het fonds genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het belegd vermogen van Triodos Vastgoedfonds groeide in de eerste zes maanden van 2007 met 45% naar 49 miljoen euro.

In het eerste halfjaar van 2007 zijn twee nieuwe panden aangekocht: een kantoorpand in Aken en een duurzaam gebouwd en gerenoveerd complex in Delft.

Het fonds is een samenwerking tussen Bouwfonds Asset Management en Triodos Bank.
Rendement*
6 mnd 1 jaar 3 jaar gem.
Triodos Vastgoedfonds 3,9% 6,3% 5,1%

* Inclusief herbelegging dividenden, berekening Tijd Beursmedia.

Triodos Cultuurfonds
In september 2006 werd Triodos Cultuurfonds gelanceerd. Dit is het eerste cultuurfonds van Nederland. Het fonds maakt gebruik van de fiscale regeling cultureel beleggen. Deze regeling stelt de belegger in staat om te investeren in culturele instellingen en een fiscaal voordeel te genieten tot 2,5%. Dit voordeel is vergelijkbaar met dat van groen beleggen.

Per 30 juni 2007 bedraagt het fondsvermogen 54 miljoen euro. Over de eerste zes maanden van 2007 behaalde het fonds een rendement van -2,0%.

Triodos Renewables Europe Fund
Triodos Renewables Europe Fund investeert rechtstreeks in windparken, zonne-installaties, biomassa installaties en kleinschalige waterkracht centrales in Europa. Het fonds is 25 juli 2006 gelanceerd. Per 30 juni 2007 bedraagt het fondsvermogen EUR 15 miljoen. De eerste investeringen betreffen drie windparken in Zeeland bij de Oosterscheldekering en de grootste windturbine van België. Het fonds behaalde de eerste zes maanden van 2007 een rendement van 3,2%. Sinds de start van het fonds is dit 4,6%. Vanwege de gewenste Europese distributie is het fonds gevestigd in Luxemburg als sub-fonds van Triodos SICAV II.

Triodos Values Pioneer Fund
Het op 12 maart jl. gelanceerde Triodos Values Pioneer Fund is het eerste wereldwijd beleggende small en mid-cap fonds dat investeert in absolute koplopers in duurzaamheid. Het fonds richt zich op investeringen in beursgenoteerde bedrijven actief voor een schone aarde, een gezonde levensstijl en klimaatbescherming en op pioniers in maatschappelijk verantwoord ondernemen. De eerste periode is zeer succesvol verlopen. Per 30 juni 2007 bedraagt het fondsvermogen ruim 30 miljoen euro. Het fonds behaalde de sinds de lancering een rendement van 11,2%. Vanwege de gewenste Europese distributie is het fonds gevestigd in Luxemburg als sub-fonds van Triodos SICAV I

Share Button